MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Z PRAC RADYDrukuj

  • 20/04/2011 11:20:55

6 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się VI Sesja Rady Gminy Terespol.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol przedstawił zadania inwestycyjne  realizowane w br. na terenie Gminy oraz prezentację  multimedialną  zawierającą koncepcję strony białoruskiej dotyczącą budowy przejścia dla pieszych pomiędzy Brześciem a Terespolem.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.;
  • w sprawie określenia zasad udzielania dla osób fizycznych dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
  •  w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Terespol na lata 2009- 2032”;
  • w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pod tytułem  „Wyrównanie   szans edukacyjnych uczniów w szkołach w Gminie Terespol”;
  • w sprawie powierzenia Gminie Miasto Terespol realizacji zadania z zakresu dróg publicznych;
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Terespol.
  • w sprawie przystąpienia przez Gminę Terespol do projektu partnerskiego pod nazwą „Rozwój kompetencji miast i gmin przygranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem małego ruchu granicznego”;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
  • w sprawie wyrażenia zgody na współrealizację projektu- „Przy wiejskim stole- działania integracyjne w gminie Terespol” POKL.07.03.00-06-323/10 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

77,690,625 unikalne wizyty