MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POSIADANIE PSA TO PRZEDE WSZYSTKIM OBOWIĄZEK !Drukuj

  • 26/04/2011 09:42:36

Coraz częściej do Urzędu Gminy Terespol docierają sygnały o wałęsających się bezpańskich psach. Niestety jak wykazuje praktyka te psy wcale nie są bezpańskie, ale posiadają właścicieli którzy powinni za nie odpowiadać.  Posiadanie psa to duża odpowiedzialność. Na właścicielach czworonogów ciąży wiele obowiązków, których nieprzestrzeganie podlega na terenie Polski w zależności od stopnia przewinienia karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet aresztu.

O czym każdy właściciel psa powinien wiedzieć.

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Terespol  „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Terespol”, w rozdziale  7 zawarto następujące wymagania:

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§29

Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.

§30

1. Właściciele  psów  obowiązani  są  do  wyprowadzania  psów  ras powszechnie uznawanych  za agresywne i niebezpieczne na smyczy i w kagańcu.

2. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób,  pod  warunkiem,  że  psy  są  w  kagańcu  i  pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.

§31

Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic i trawników.

§32

1.  Zabrania się wyprowadzania psów na boiska i place zabaw dla dzieci.

2.  Zabrania się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli  taki zakaz wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki.  Obowiązek ten nie dotyczy psów osób niewidomych.”

 

Oprócz rozlicznych obowiązków związanych z zapewnieniem zwierzakowi przestronnego pomieszczenia chroniącego je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, odpowiedniej karmy i stałego dostępu  do wody, każdy właściciel powinien przede wszystkim:

- zapewniać  pełny  nadzór  i  ponosić  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  innym osobom przez zwierzę w tym hałas, fetor,

- szczepić psa powyżej 3 miesiąca życia przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i przepisami wykonawczymi do niej  to na właścicielu ciąży odpowiedzialność za zwierzę pozostające pod jego opieką. Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

Tylko w przypadku zwierząt bezdomnych tzn. takich które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, zapewnianie im opieki oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Realizując ustawowy obowiązek Gmina Terespol ma podpisaną umowę na odławianie,  transport, zapewnienie opieki  odłowionym  zwierzętom, ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt Małgorzata Szumiło Nowodwór, 21-100 Lubartów. W ramach umowy w  2009 roku odłowiono, przetransportowano i umieszczono w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Nowodworze  10 psów, w 2010 roku 16 psów, a w 2011 roku odłowiono już 5 psów. Koszty realizacji tego zadania mimo że już dziś są bardzo wysokie to z roku na rok ciągle rosną ( tabela poniżej). W związku z tym, że jest to zadanie własne gminy to te koszty w całości finansowane są z budżetu gminy.

 

Rok

Opłata ryczałtowa za rezerwację miejsca w schronisku dla zwierząt      (zł brutto )

Opłata za każde odłowione zwierzę  (zł  brutto)

2009

1464,00

610,00

2010

1464,00

1220,00

2011

1476,00

1230,00

 

Co nas czeka w przyszłości ?

Zauważalny wzrost kosztów realizacji zadania „opieka nad bezdomnymi zwierzętami i ich wyłapywanie” może spowodować, że samorząd będzie zmuszony do wprowadzenia instrumentów obniżających te wydatki np. poprzez:

  • Wprowadzenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Terespol obejmujący w szczególności: sterylizację albo kastrację zwierząt, poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt, usypianie ślepych miotów.
  • Wprowadzenie Uchwałą Rady Gminy Terespol opłaty od posiadania psów z rejestracją ich ilości na terenie Gminy oraz odpowiedniego oznakowania psów.

Od 1 stycznia 2008 roku Rada Gminy może wprowadzać na swoim terenie opłatę od posiadania psów. Opłatę tę pobiera się od osób  fizycznych posiadających psy. Nie pobiera się opłat od osób niepełnosprawnych, osób powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe (z tytułu posiadania jednego psa) oraz zwolnieni są z opłaty podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów). W 2011 roku wysokość opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć kwoty 110,66 zł rocznie.

D.Wowczeniuk/A.Dymel

86,196,359 unikalne wizyty