MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XXXI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 24/01/2024 09:36:28

W dniu 12 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
● w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol na 2024 rok;
● w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Terespol;
● zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;
● w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
● w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu;
● zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Terespol;
● zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
● w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
● w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
w gminie Terespol "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2024-2028;
● w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
● w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2024 roku.
Podczas posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Terespol Rada Gminy wyraziła następującą opinię w sprawie stawki podatku leśnego na terenie Gminy Terespol w 2024 roku - odstąpienie od podejmowania uchwały i przyjęcie stawki na poziomie ustawowym.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/306fbd7a-66f9-4b06-b19a-6a99d35e6e96

Imienne wykazy głosowań z posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2023 r.
Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

86,132,809 unikalne wizyty