MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET NA 2024 ROK UCHWALONYDrukuj

  • 24/01/2024 09:55:51

W dniu 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Na posiedzeniu zostały przedstawione pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2024-2027;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2024 rok;
- w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
Na posiedzeniu Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na obecnych 15 radnych za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.
Podczas posiedzenia radni zdecydowali również o podjęciu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Był to główny punkt obrad XXXII Sesji Rady Gminy Terespol. Uchwalenie budżetu poprzedziła praca stałych Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2024 rok.
Na obecnych 15 radnych za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.
Zgodnie z przyjętym budżetem:
● łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 46.080.863,29 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39.084.843,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.996.020,29 zł,
● łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 70.473.395,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.248.395,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.225.00,00 zł.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
● w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/11e86669-1a9e-4121-be25-b0aed416676e

Imienne wykazy głosowań z posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r.
Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

86,132,585 unikalne wizyty