MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGODrukuj

  • 02/02/2024 13:19:17

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZMIANY W 2024 ROKU


Dnia 12 grudnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2674).


Wprowadziło ono stawkę, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r., w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.


Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2024 r. - 1,46 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje tylko producentom rolnym tj. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
• W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.
• W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2024 wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do 29 lutego i od dnia 1 sierpnia do 2 września.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:


1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.:
- w I terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.
- w II terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, kóz, owiec, koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, kóz, owiec, koni.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

Kwota zwrotu podatku ustalona jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 r. (1,46 zł), nie więcej niż roczny limit zwrotu.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Terminy zwrotu podatku:
3 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 2 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów (Wójt Gminy Terespol).

NOWE DRUKI są dostępne w Biurze obsługi Urzędu Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, lub na stronie internetowej gminaterespol.pl oraz BIP https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce: Urząd Gminy - Wzory dokumentów-Referat finansowo-podatkowy- Deklaracje i wnioski 2024 rok.

Podatek będzie zwracany wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pobierz formularze

86,130,641 unikalne wizyty