MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UMOWĘ NA REALIZACJĘ PROJEKTU PODPISANADrukuj

  • 17/05/2011 13:42:47

Dnia 17 maja 2011r. o godz. 12.00  Wójt Gminy Terespol Krzysztof  Iwaniuk podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego  umowę  na realizację   projektu " Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w szkołach w Gminie Terespol". Kwota dofinansowania wynosi 97 995,00zł. Projekt realizowany jest od 01.08.2011r.  do 31.07.2012r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół  podstawowych,  Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji e regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów  z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt będzie realizowany  przez wszystkie szkoły podstawowe  w Gminie.

W ramach projektu systemowego organ prowadzący  szkoły może sfinansować  następujące działania:
a) doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych; 
b) zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierające indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I – III szkół podstawowych. 
                          
W naszej Gminie  do udziału w projekcie  zakwalifikowano 158 uczniów, w  tym 59 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach, 68 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Małaszewiczach, 31 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Neplach. W ramach programu zostaną zakupione specjalistyczne  pomoce dydaktyczne wykorzystywane w trakcie następujących  zajęć   dodatkowych   dla dzieci :
• ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
•  z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych ,
•  z zaburzeniami rozwoju mowy- zajęcia logopedyczne, 
•  z wadami postawy ,
•  szczególnie uzdolnionych języka angielskiego,
•  szczególnie uzdolnionych z matematyki,
•  szczególnie uzdolnionych z przyrody.

77,629,561 unikalne wizyty