MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGRODY DZIAŁKOWE W MAŁASZEWICZACH – UMOWA PODPISANADrukuj

  • 18/06/2024 12:07:32

W dniu 17 czerwca 2024 roku pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol, a Stowarzyszeniem zwykłym pn. Ogrody Działkowe w Małaszewiczach, reprezentowanym przez Zygmunta Markowskiego – Przewodniczącego Zarządu, Mariana Jaszczuka – Członka Zarządu, Waldemara Michalaka - Członka Zarządu, Urszulę Włodarczyk – Sekretarza, Krystynę Sowa – Skarbnika została zawarta umowa użyczenia nieruchomości gruntowych, zapisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 85/1, KWLU1B/00068471/7; 87/1, KW LU1B/00068484/1; 152/1, KWLU1B/00067327/6; 153/1, KW LU1B/00069100/3; 154/3, KW LU1B/00077773/0; 155/3, KW LU1B/00070582/5 oraz 156/5, KW LU1B/00071343/5 o łącznej powierzchni 5,0435 ha, obręb Podolanka 28.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią ogrodzony siatką kompleks z bramą wjazdową od ul. Ogrodowej, podzielony na działki ogrodowe, cztery ciągi komunikacyjne (aleje) i teren ogólny służący do wspólnego korzystania przez działkowiczów.
Umowa użyczenia nieruchomości została zawarta na czas określony do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, co pozwoli Stowarzyszeniu realizować swoje cele dotyczące prowadzenia ogrodów działkowych. Gmina Terespol oddaje nieruchomości do bezpłatnego używania w celu zaspokojenia wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb lokalnej społeczności poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, tworzenia warunków do udostępnienia terenów zielonych dla lokalnej społeczności, podnoszenia standardów ekologicznych i użytkowych, kształtowania zdrowego otoczenia człowieka.
Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Terespol oznaczone są symbolem 191 ZD – teren ogrodów działkowych oraz są wyposażone przez Gminę Terespol w instalację wodociągową i elektryczną oraz latarnie oświetleniowe.
Wszyscy dotychczasowi użytkownicy działek ogrodowych mają możliwość dołączenia do Stowarzyszenia, jeśli wyrażą taką wolę. Stowarzyszenie, które jest zarejestrowane pod poz. Nr 40 w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, będzie zarządzać terenem ogrodów działkowych zgodnie z celami określonymi w regulaminie.

90,777,199 unikalne wizyty