MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3Drukuj

  • 23/05/2011 09:27:10
NOWE ZADANIA DLA GMIN
Organizacja opieki nad dziećmi
do lat 3

ŻłobkiW dniu 4 lutego 2011 r. Sejm uchwalił ustawę o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235, dalej jako ustawa). Nowe prawo reguluje funkcjonowanie żłobków oraz nowej instytucji – klubów dziecięcych oraz określa na jakich zasadach mogą być zatrudniane nianie oraz dzienni opiekunowie.
Opieka nad dziećmi do lat 3 może być sprawowana przez jednostki organizacyjne: żłobki albo kluby dziecięce, a także przez osoby fizyczne - nianie oraz dziennych opiekunów. Zgodnie z ustawą opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana może być od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia, podczas gdy w klubie dziecięcym dolną granicą wieku jest 1 rok życia. Obydwa typy jednostek mogą być prowadzone zarówno przez gminy, osoby fizyczne jak i osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przy czym gmina ma obowiązek prowadzić je w formie gminnych jednostek budżetowych. Dopuszczalne jest również (ze względów organizacyjnych) tworzenie zespołów jednostek, na czele których stoi dyrektor.
Zarówno żłobki jak i kluby dziecięce mają za zadanie zapewnić podopiecznym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, zagwarantować właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną (przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji) oraz prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednie do wieku dzieci. Pozostałe zadania określa podmiot założycielski w statucie żłobka albo klubu dziecięcego, w którym określa się ponadto nazwę i miejsce prowadzenia instytucji, warunki przyjmowania dzieci oraz zasady udzielania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka.
Zgodnie z ustawą w żłobku zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka, podczas gdy w klubie dziecięcym wymiar ten ulega obniżeniu do 5 godzin. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być wydłużony na wniosek rodzica, jednak wiąże się to z poniesieniem dodatkowych opłat. Ustawa określa również szczegółowe wymagania dotyczące personelu oraz kadry kierowniczej instytucji, a także dopuszcza udział wolontariuszy w zapewnieniu opieki nad dziećmi. Co ważne, ustawa nakłada obowiązek współpracy między opiekunem dzieci a ich rodzicami w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi. W przypadku klubów dziecięcych dopuszczone jest także uczestnictwo rodziców w zajęciach.
Ustawa stanowi też podstawowe wymagania lokalowe dotyczące instytucji opieki nad dziećmi. Żłobek powinien dysponować co najmniej dwoma pomieszczeniami, z czego jedno powinno być przystosowane do odpoczynku dla dzieci; przy tworzeniu klubu dziecięcego wymagane jest co najmniej jedno pomieszczenie. Szczegółowe wymagania lokalowe i sanitarne określone zostały przez ministra właściwego do spraw rodziny w drodze rozporządzenia.
Aby móc prowadzić żłobek lub klub dziecięcy wymagany jest wpis do specjalnego rejestru, którego prowadzenie jest obowiązkiem wójta (burmistrza bądź prezydenta miasta). Rejestr ten jest jawny, a wpis następuje na wniosek podmiotu prowadzącego instytucję. Zanim jednak nastąpi wpis, musi odbyć się obowiązkowa wizytacja lokalu przez wójta w celu ustalenia, czy spełnione są wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny. W przypadku braku przeciwwskazań, wójt może dokonać wpisu i wydać podmiotowi prowadzącemu instytucję stosowne zaświadczenie. W innym wypadku wójt odmawia wpisu, a w ustawowo określonych przypadkach może wykreślić żłobek bądź klub z rejestru. Zarówno wykreślenie jak i odmowa wpisu następują w drodze decyzji administracyjnej. Ponadto wpis do rejestru podlega opłacie, będącej dochodem własnym gminy, której wysokość określa rada gminy w drodze uchwały.
Ustawa wprowadza także instytucję dziennego opiekuna – osoby fizycznej zatrudnianej przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług – będącej umową zlecenia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi – maksymalnie pięciorgiem – w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, a w swoich uprawnieniach i obowiązkach stanowi swego rodzaju „wypadkową” między żłobkiem a klubem dziecięcym, a tym samym może stanowić doskonałe uzupełnienie dla funkcjonowania obydwu instytucji. Zgodnie z ustawą wójt, burmistrz lub prezydent miasta wybiera dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), natomiast maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego ustalania określa, w drodze uchwały, rada gminy. Sprawowanie opieki nad dziećmi odbywa się w tym przypadku w lokalu, do którego dzienny opiekun posiada tytuł prawny, przy czym gmina może w tym celu udostępnić lub wyposażyć lokal. Podobnie jak w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz dziennych opiekunów, z którymi zawarł umowę.
Zarówno żłobki, kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie podlegają nadzorowi sprawowanemu przez wójta (za pośrednictwem upoważnionych osób) w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Podstawą do przeprowadzenia czynności nadzorczych jest plan nadzoru przyjmowany przez radę gminy w formie uchwały, jednak wójtowi przysługuje prawo do prowadzenia czynności poza planem, jeżeli poweźmie informacje o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu instytucji. W razie stwierdzenia uchybień, dziennego opiekuna lub podmiot prowadzący instytucję wzywa się do usunięcia nieprawidłowości, a po upływie wyznaczonego ku temu terminu następuje wykreślenie z rejestru bądź rozwiązanie umowy z dziennym opiekunem.
Ustawa zawiera również istotne uregulowania dotyczące finansowania opieki nad dziećmi
do lat 3. Rada gminy, zgodnie z ustawą, ma prawo do podejmowania uchwał w sprawie:
- wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna
- maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
- warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia opłat
- wysokość i zasady ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących instytucje na każde dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu w celu uzyskania szczegółowych informacji.
Wśród mieszkańców gminy zostanie przeprowadzona ankieta, której wyniki dadzą podstawę do dalszych działań.
77,616,885 unikalne wizyty