MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OPŁATY ADIACENCKIEDrukuj

  • 24/05/2011 09:33:06

Informuje się, że została wszczęta procedura naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych na nowym osiedlu w Małaszewiczach wskutek wybudowania drogi gminnej.  Opłata ta naliczana jest w przypadku gdy droga została wybudowana z udziałem środków Skarbu  Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Właściciele nieruchomości  którym, zostały stworzone warunki do korzystania z wybudowanej drogi mają obowiązek uczestniczyć w kosztach jej budowy przez wniesienie na rzecz gminy jednorazowej opłaty adiacenckiej.
Opłata powyższa zostanie naliczona w drodze decyzji na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w związku z  Uchwałą Nr XIV/83/2008 Rady Gminy Terespol z dnia 21 kwietnia 2008 roku  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej i wynosić będzie 20 % różnicy pomiędzy wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem drogi, a wartością jaką nieruchomość ma po jej wybudowaniu.
Zainteresowane strony postępowania mają prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wglądu do dokumentów zgromadzonych w sprawie w Urzędzie gminy Terespol 47 w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

H. Kamiński

77,616,496 unikalne wizyty