MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY UDZIELONEDrukuj

 • 09/06/2011 09:41:35

26 maja 2011 r. na posiedzeniu VII Sesji Rady Gminy Terespol Radni Gminy udzielili Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.

W jawnym głosowaniu na 15 radnych wzięło udział 14 radnych,
13 radnych było za udzieleniem absolutorium, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Rada Gminy jest obowiązana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie nie później niż do dnia 30 czerwca podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Terespol na posiedzeniu w dniu 12 maja 2011 roku :

- rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Terespol sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010  wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie  zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2010,

- rozpatrzyła sprawozdanie finansowe,

- rozpatrzyła wykonanie przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Koroszczynie.

Po dyskusji uznała, że budżet za 2010 rok Wójt wykonał prawidłowo, rzetelnie, zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Komisja jednogłośnie postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2010 rok i złożyć Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podjęta Uchwała przez Komisję Rewizyjną w sprawie zaopiniowania sprawozdania z  wykonania budżetu gminy Terespol za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, która  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.       

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada  Gminy w pierwszej kolejności po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opinią RIO po podjęciu dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag, podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2010 r., przegłosowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, który uzyskał jednogłośność i przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Jak już wspomniano wcześniej absolutorium udzielone zostało  przy 1 głosie wstrzymującym się.

Podsumowując,  wykonanie budżetu za ubiegły rok wygląda następująco:

Budżet gminy  po stronie  dochodów został wykonany w kwocie  22.416.146,39 zł.
co stanowi 101,07% planu, z tego dochody bieżące stanowią 89,35%, a majątkowe 10,65 %.

Wydatki zaś wykonano  w kwocie    26.955.258,89 zł. co stanowi 89,55 % planu z tego: wydatki bieżące stanowią 57,19 % - 15.414.527,77 zł, a wydatki majątkowe 42,81 % 
- 11.540.731,12 zł.   Budżet za 2010 r. zamknął się deficytem w kwocie 4.539.112,50 zł.

Zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł  z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy. Spłacono raty kredytów w kwocie 125.000,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2010 r. wynosi 5.875.000,00 zł.

Udzielono pożyczki dla Gminnego Ośrodka Kultury w Koroszczynie w kwocie 260.632,00zł na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wolne środki stanowią 3.380.601,22 zł (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, zwolnień, zaniechania poboru stanowią 542.629,29 zł  

Stan zaległości w realizacji dochodów budżetu gminy do analogicznego okresu roku poprzedniego uległ zwiększeniu tj. z 3.089.713,68 zł w roku 2009 do 3.453.283,19 zł na dzień 31.12.2010 r. Z tego 74% stanowią zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Udział poszczególnych jednostek w zrealizowanych wydatkach:

- Urząd Gminy – 18.800.745,93 zł                                    

69,75%

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.092.145,07 zł

11,47%

- Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół  i szkoły 5.062.367,89

18,78%

 

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r.
 • w sprawie  działalności Gminy Terespol w zakresie telekomunikacji.
 • w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Terespol.
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
  • w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnych.
  • w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie likwidacji Portowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy ul. Energetyków 2 w Szczecinie.
   • uchyleniu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania opłat.
  • w sprawie podziału i zniesienia współwłasności majątku wspólnego Miasta i Gminy Terespol.

Radni Gminy podczas posiedzenia  zapoznali się również ze sprawozdaniem z Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Terespol za lata 2009-2010, do którego nie wnieśli uwag.

 

Szczegółowe sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za 2010 rok oraz teksty podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
pod adresem www.terespol.netbip.pl .

87,814,571 unikalne wizyty