MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK UCHWALONYDrukuj

  • 27/12/2011 14:25:18

BUDŻET GMINY NA 2012 ROK UCHWALONY

19 grudnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie odbyła się XII Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2012 rok.

Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności, które obejmowało m. in. najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Terespol.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie  jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Terespol na 2012 rok, do którego nie wnieśli uwag.

Sesja Rady Gminy TerespolZgodnie z procedurą uchwalenia budżetu, poprzedziły prace Komisji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

 Dochody budżetu gminy określone zostały  łącznie w wysokości 24.866.460,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 22.008.895,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.857.565,00 zł, natomiast łączna kwota planowanych  wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 26.207.460,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16.975.410,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.232.050,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na 2012 rok znajduje się pod adresem www.terespol.netbip.pl.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców - „wszyscy odbiorcy”: 

1) za dostawę wody z wodociągu gminnego: 

Lp.

Grupy odbiorców

Stawka bez podatku VAT w zł.

Stawka podatku VAT w %

Cena/stawka z podatkiem VAT w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy - dostawa wody - cena w zł/m3

2,39

8,00

2,58

2.

Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł./odbiorcę/miesiąc

2,02

8,00

2,18

 

2) za odprowadzanie ścieków: 

Lp.

Grupy odbiorców

Stawka bez podatku VAT w zł.

Stawka podatku VAT w %

Cena/stawka z podatkiem VAT w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy - za odprowadzone ścieki - cena w zł./1 m3

4,79

8,00

5,17

2.

Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł./odbiorcę/miesiąc

1,30

8,00

1,40

 

Podczas posiedzenia XII Sesji zostały  podjęte następujące uchwały:

  • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012
  • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
    oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na 2012 rok
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2014
  • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.terespol.netbip.pl w zakładce Prawo lokalne, jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

77,693,400 unikalne wizyty