MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘÅšCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJDrukuj

  • 09/01/2012 11:15:06

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 ze zm.) informuje się, że:

- zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu (za producenta rolnego uważa się    osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym)
- w przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.
- w przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia  dokonanie tego zwrotu.
W roku 2012 wnioski o zwrot podatku składa się wraz z fakturami VAT (lub ich uwierzytelnionymi kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy (w przypadku wniosków złożonych w pierwszym terminie - za okres pięciu miesięcy), poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w terminach:
- od dnia 1 lutego 2012 r. do dnia 29 lutego 2012 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 września 2011 do dnia 31 stycznia 2012)
- od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia  1 lutego 2012 do dnia 31 lipca 2012 r.)
Wnioski składa się na urzędowym formularzu do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 47, pok. Nr 11 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl)
    Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego
(ilość oleju napędowego z faktury VAT x stawka zwrotu podatku od 1 litra  - w  2012 r. stawka zwrotu wynosi 0,95 zł  = kwota zwrotu, nie więcej niż roczny limit zwrotu.
    Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego
(w 2012 r. - 0,95 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (81,70 zł x ilość użytków rolnych)
Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Terminy zwrotu podatku: 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Podatek będzie zwracany  gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

63,255,136 unikalne wizyty