MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XV SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 12/04/2012 09:02:36

XV Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce w dniu 4 kwietnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie.
W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol.

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

•    w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej.
•    w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012.
•    w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego.
•    zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Terespol.
•    zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości: Podolanka, Samowicze, Bohukały.
•    zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu miejscowego w zakresie przeznaczenia gruntów
„do zalesień”.
•    w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2012.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl  jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Prezentacja: Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na dzień 4 kwietnia 2012 roku

77,818,970 unikalne wizyty