MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SZANSA NA LEPSZE JUTRODrukuj

  • 17/01/2014 07:56:39

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU ROZPOCZĄŁ REKRUTACJĘ UCZESTNIKóW DO PROJEKTU
„ SZANSA NA LEPSZE JUTRO ‘’

OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE  PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TERESPOLU  DO  24 stycznia 2014 r.

Projektem objętych będzie 12 osób (7 kobiet i 5 mężczyzn) figurujących jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Terespolu w wieku aktywności zawodowej
( 1 mężczyzna i 1 kobieta powrócą do projektu po zakończonym udziale w projekcie). Projekt aktywizacji zawodowej i edukacyjnej  osób bezrobotnych  z  Gminy Terespol jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL (Poddziałanie 7.1.1).

 Projekt skierowany jest do osób w wieku 15 – 30 lat w proporcji co najmniej takiej samej jak proporcja osób w wieku 15 – 30 lat będących klientami naszego OPS w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów naszego OPS (wg stanu na dzień 31.12.2013r.) tj. 728 osób korzystało z pomocy  w GOPS w 2013r. z tego 190 osób  w wieku 15-30 lat co stanowi 26,00% przy zakładanej liczbie uczestników 12 osób liczba osób w wieku 15-30 lat będzie wynosić co najmniej 3 osoby.
83% uczestników projektu stanowią osoby nowe. Poszukują one pracy i są w wieku aktywności zawodowej. Są również  klientami pomocy społecznej i korzystają ze świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej lub pracy socjalnej. Posiadają braki w edukacji lub nie mają kwalifikacji zawodowych. Barierą w zmianie ich sytuacji życiowej jest obniżona samoocena i małą wiara we własne możliwości. Wszyscy BO borykają się z barierami ekonomicznymi, społecznymi  i brakami edukacji Wszelkie działania podejmowane w ramach kontraktów socjalnych mają na celu kształtowanie odpowiednich postaw oraz wdrażanie cech przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności tych osób na rynku pracy, wynika to z deklarowanych potrzeb osób zgłaszających się do uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy projektu oczekują głównie zdobycia nowych umiejętności zawodowych bez własnych nakładów finansowych, potwierdzonych świadectwem, o czym piszą w ankietach.

 Wiarygodnym źródłem pozyskiwania danych o skali zainteresowania są przede wszystkim wywiady środowiskowe, przeprowadzane w celu weryfikacji sytuacji materialnej i rodzinnej.

Rekrutacja osób do grupy docelowej będzie prowadzona w ściśle określony sposób. Osoby chętne będą zapisywały się na listę podając rodzaj kursu zawodowego, który chcą ukończyć. Na podstawie wywiadu środowiskowego analizowane będą poszczególne kandydatury. Kryteria doboru grupy docelowej: mieszkańcy Gminy Terespol, osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP
w Terespolu, klienci GOPS, korzystający ze świadczeń pieniężnych, pomocy rzeczowej lub pracy socjalnej, osoby nie mające przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy w wybranym zawodzie, wykazujące niską samoocenę, posiadające niskie kwalifikacje zawodowe, pragnące zmienić swój dotychczasowy tryb życia, zainteresowane podjęciem pracy związanej z kursem, nastawione na zdobycie kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich przy poszukiwaniu pracy.

Uczestnictwo w projekcie będzie formą samorealizacji oraz narzędziem do rozwoju zawodowego, a tym samym zwiększenia zadowolenia i rozwijania własnych aspiracji. Szkolenie umożliwi wydobycie ukrytych zdolności oraz stworzy możliwości do podejmowania kontaktów interpersonalnych.

Kursanci będą poddani działaniom zmierzającym do socjalizacji czyli pełnienia ról społecznych i zawodowych. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie spełniają kryteria formalne naboru na szkolenia finansowane w ramach funduszy unijnych PO KL, pozytywnie odnoszą się do propozycji kursów, podnoszących ich kwalifikacje. Brak wiary we własne siły hamuje jednak ich rozwój zawodowy i zniechęca do podejmowania konkretnych działań. Zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji na rynku pracy i chcą zmienić swoją sytuację. Będą one miały okazję do zmiany stylu życia, sytuacji zawodowej oraz mentalności wynikającej często z powielania sposobu życia w rodzinie lub społeczności lokalnej. Uczestnicy zostaną objęci kontraktami socjalnymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych, bez których nie byłoby możliwe podjęcie takich działań. Dzięki wspomnianym funduszom zaistnieje możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach. Rekrutacja osób ma duże znaczenie dla kompleksu działań przewidzianych w ramach projektu oraz efektywności całego przedsięwzięcia.

Wywiad środowiskowy oraz dogłębna analiza sytuacji życiowej ma na celu uwzględnienie postawy podopiecznego. Wszelkie działania podejmowane w projekcie odpowiadają na nierówności
i bariery występujące ze względu na płeć i przyczyniają się do zmniejszenia istniejących nierówności w tym obszarze.

 Etapy: informowanie klientów GOPS o szkoleniach w ramach PO KL, ogłoszenie terminu rozpoczęcia naboru uczestników, weryfikacja zgłoszeń, wyłonienie grupy osób odznaczających się odpowiednią motywacją. Przewiduje się  utworzenie listy rezerwowej uczestników.

Zostaną przeprowadzone indywidualne spotkania z kandydatami przez właściwego pracownika socjalnego. Odbędą się  spotkania wybranych osób z koordynatorem projektu – przedstawione zostaną korzyści wynikające z przystąpienia do projektu. Podpisane zostanie 12 kontraktów socjalnych, zobowiązujących uczestników do aktywnego udziału w kursach, a GOPS do realizacji projektu i zapewnienia świadczeń z pomocy społecznej dla uczestników i ich rodzin. Proces rekrutacji będzie odbywać się biorąc pod uwagę zasadę równości szans. Co najmniej 30% uczestników będzie osobami po raz pierwszy uczestniczącymi w projekcie(kryterium dostępu nr 2 ). Projekt zakłada przeprowadzenie diagnozy potrzeb dla każdego nowo przystępującego  uczestnika projektu (kryterium  dostępu nr 5 ). W siedzibie GOPS oraz na tablicach informacyjnych będą zamieszczane informacje promocyjne POKL EFS.

 

KOORDYNATOR PROJEKTU
KIEROWNIK
 GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w TERESPOLU

Aneta Miszczuk

82,307,280 unikalne wizyty