MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

II LETNI FESTIWAL BIEGÓW "WROTA WOLNOŚCI"Drukuj

 • 07/08/2014 13:38:53

REGULAMIN II LETNIEGO FESTIWALU BIEGóW "WROTA WOLNOŚCI"

TRASA BIEGóW (MAPKA POGLĄDOWA)

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCZENIE

I CEL BIEGóW

 1. Popularyzacja masowej  aktywności ruchowej.
 2. Promocja gminy Terespol.
 3. Promocja biegania jako najprostszej formy doskonalenia ruchowego.
 4. Rozwijanie ducha  współzawodnictwa fizycznego oraz poprawa stanu zdrowia.

II ORGANIZATOR

Organizatorem II LETNIEGO FESTIWALU BIEGóW „WROTA WOLNOŚCI” jest Gminny Ośrodek Kultury w Koroszczynie i Urząd Gminy Terespol

 III MIEJSCE, TERMIN I DYSTANSE

 1. Biegi odbędą się 14 września 2014 r. (niedziela)  w Kobylanach – gmina Terespol, bez  względu na pogodę od godz.13.00
 2. Start i meta zlokalizowane będą na parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie:
  -  skrzyżowania drogi E-30 z drogą powiatową nr 0147 L
  -  pomnika „WROTA WOLNOŚCI”,
  -  „Prochowni” i kąpieliska.
 3. Dystanse biegów wynoszą:

Bieg przedszkolaka

13.00 -bieg na 100 m  (roczniki 2010 i młodsi )    

13.20 -bieg na 200 m   (rocznik 2008 i 2009)      

 Bieg juniorów

 13.40 -bieg na 500m   ( roczniki 2005-2007)  

14.10 -bieg na 1000m  ( roczniki 2002-2004) 

 Bezpośrednio po w/w biegach dekoracja zwycięzców - scena przy Prochowni.

14.30 - Nordic Walking na 3,333 km      
15.00 - bieg na 3,333 km   do lat 16        

15.30 - bieg na 3,333 km   lat 17 i starsi  

16. 00  bieg główny 10 km (3 pętle)       

Bezpośrednio po biegu głównym nastąpi dekoracja zwycięzców, w w/w kategoriach - scena przy Prochowni.

 1. Na trasie nie mogą przebywać osoby bez numeru startowego z wyjątkiem osób pełniących funkcje organizacyjne.
 2. Pomiar czasu zostanie wykonany przez sędziów za pomocą stoperów, czas będzie liczony:

- dla pierwszych trzech miejsc w  kategoriach – bieg przedszkolaka, bieg juniorów i Nordic Walking,

- dla wszystkich – bieg na 3,333 km i bieg główny na 10 km.

IV ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W biegu głównym  może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegach wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pokonania w/w dystansów. Oświadczenie będzie dostępne na stronie Gminnego Ośrodka Kultury – www.gok-koroszczyn.pl  i Urzędu Gminy Terespol www.gminaterespol.pl.
 3. Biuro Zawodów będzie się mieścić: w Prochowni , w Kobylanach przy ul. Słonecznej
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, na 30 min przed rozpoczęciem biegów na poszczególnych dystansach. Zawodnicy otrzymują numer startowy oraz talon na posiłek regeneracyjny. Posiłek regeneracyjna ( grochówka + bułeczka) będzie wydawany przy Prochowni, pod namiotami.
 5. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać ważny dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość i rok urodzenia , zezwolenie na udział w zawodach
  (w przypadku osób niepełnoletnich) oraz własnoręcznie podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pokonania w/w dystansów..
 6. Wszystkie osoby uczestniczące w biegach zobowiązane są do przestrzegania na drogach publicznych zasad określanych przez służby porządkowe i organizatorów.
  Na trasie biegów ruch pojazdów będzie częściowo ograniczony.
 7. Organizator nie zapewnia uczestnikom zawodów  grupowego ubezpieczenia  NNW.
 8. Uczestnicy i opiekunowie biorą na siebie odpowiedzialność  za indywidualne ubezpieczenia NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas zawodów.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
 11. Organizator zapewnia szatnie na terenie „Prochowni” (Biuro Zawodów w dniu 14.09.2014 r.) i na Orliku przy Zespole Szkół im Orła Białego w Kobylanach

V ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegów będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Gminnego Ośrodka Kultury – www.gok-koroszczyn.pl  i Urzędu Gminy Terespol www.gminaterespol.pl.
 2. Za zgłoszenie nie pobiera się opłat.
 3. Zgłoszenia  będą przyjmowane do dnia 05 września 2014 r. (piątek) do godz. 14:00.
  w siedzibie GOK, Kobylany , Plac Kaczorowskiego 1, pok. nr 14
 4. Zgłoszeń można dokonywać osobiście  w godzinach pracy GOK tj.: 7.30-15.30 – pok. 14, telefonicznie - 834112063 lub drogą mailową gok@gok-koroszczyn.pl .
 5. Każdy zawodnik  otrzymuje:

- numer startowy wraz z czterema agrafkami,
- posiłek regeneracyjny po biegu,
- pamiątkowy medal na mecie,
- wodę.

 1. W dniu zawodów nie będą przyjmowane zgłoszenia!

 VI KLASYFIKACJE

W biegu prowadzone będą następujące klasyfikacje:

 BIEG PRZEDSZKOLAKA

   w klasyfikacji generalnej (roczniki 2010 i młodsi ) - dystans  100 m

   w klasyfikacji generalnej (rocznik 2008,2009) -  dystans 200 m

 

BIEG JUNIORA

        w klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców ( roczniki 2005-2007) - dystans 500 m

  w  klasyfikacji generalnej dziewcząt i chłopców ( roczniki 2002-2004) - dystans 1000 m

 

NORDIC WALKING

   w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Nordic Walking  - 3,333 km

 BIEG NA 3,333 KM 

  w klasyfikacji  generalnej kobiet i mężczyzn do lat 16

  w klasyfikacji  generalnej kobiet i mężczyzn lat 17 i starsi

 BIEG GŁóWNY

  w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn – bieg na 10 km,


  W podziałach na kategorie wiekowe liczy się rok urodzenia z  zastrzeżeniem pkt  IV.1

VII NAGRODY 

 1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
 2. Zdobywcy miejsc I-III w  każdej klasyfikacji  –  otrzymują puchary i nagrody rzeczowe.
 3.  Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach.
 4. Spośród wszystkich uczestników w poszczególnych kategoriach  zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe w ilości:

- bieg przedszkolaka – 10 szt

- bieg juniora-10 szt

- nordic walking – 5 szt

- bieg na 3,333km do lat 16- 5 szt

- bieg na 3,333km lat 17 i starsi – 5 szt

- bieg główny – 5 szt

 1. Organizatorzy oraz sponsorzy biorący udział w biegu nie mogą uczestniczyć w losowaniu

 VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego  z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.
 2. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 3. Organizator powołuje Sędziego Głównego i obsadę sędziowską.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym uczestnikiem wywiadu, wykonywania zdjęć uczestnikom biegu i filmowania na potrzeby informacyjne promocyjne i reklamowe.
 5. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu sporządzenia list startowych oraz komunikatów końcowych.
 6. Regulamin może ulec zmianie.
63,257,584 unikalne wizyty