MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

„Wyprawka szkolna”Drukuj

 • 13/08/2014 14:56:50

Informacja dot. dofinansowania podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” – przyjmowanie wniosków w terminie do 5 września br.

 

Rada Ministrów w dniu 29 lipca 2014 r. przyjęła do realizacji Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”. Z programu mogą skorzystać:

• uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej, klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum;

•  uczniowie:

1)    słabowidzący, 

2)    niesłyszący,     

3)    słabosłyszący,

4)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, 

5)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7 

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników;

• uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy I szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 1. Pomocy udziela się uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie.
 2. W przypadku uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, niespełniających powyższego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, pomoc może być udzielona uczniom na podstawie decyzji dyrektora szkoły, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej), przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej  liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolny 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej i w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.
 3. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
 4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Terespol – tj. do 5 września 2014 r.
 5. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów.
  W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów. Szczegóły dotyczące załączników znajdują się we wnioskach.
 6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 8. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 9. Dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami  sprzężonymi – również zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Wnioski do pobrania:

I. Wniosek  o przyznanie dofinansowania  dla uczniów klas II, III, VI szkoły podstawowej i kl. III szkoły ponadgimnazjalnej – korzystających ze świadczeń rodzinnych;

II. Wniosek o przyznanie dofinansowania  dla uczniów klas II, III, VI szkoły podstawowej i kl. III szkoły ponadgimnazjalnej – spełniających kryterium dochodowe, ale nie korzystających ze świadczeń rodzinnych;

III. Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów klas II,III,VI szkoły podstawowej i kl.III szkoły ponadgimnazjalnej – poza kryterium dochodowym;

IV. Wniosek o przyznanie dofinansowania dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

77,568,974 unikalne wizyty