MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KARTA DUŻEJ RODZINYDrukuj

  • 15/08/2014 01:00:00

Uprzejmie informuję, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. z 2014 r., poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 755 i 836).
Celem Programu „Karty Dużej Rodziny” jest promowanie modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywnego wizerunku, wspieranie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
Wydawanie Karty Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej i finansowane ze środków budżetu państwa. W Programie uczestniczą instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów, a także inne podmioty przystępujące do Programu, po podpisaniu stosownej umowy z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego lub z wojewodą.
W związku z realizacją zadania Wojewoda w dniu 28 lipca 2014 r. podpisał z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej porozumienie, na podstawie którego upoważniony został do zawierania umów z podmiotami funkcjonującymi na terenie województwa lubelskiego, które podejmą działania na rzecz rodzin wielodzietnych, poprzez przyznawanie tym rodzinom szczególnych ulg i uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za oferowane przez nich towary oraz świadczone usługi.
Podmioty, które zapewniają rodzinom wielodzietnym uprawnienia na podstawie Programu nabywają prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”, który może być wykorzystywany w materiałach reklamowych lub informacyjnych (naklejki ze znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” dostarczy za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej).
Lista firm i instytucji oraz oferowanych przez nie zniżek jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia).
Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie deklaracji przystąpienia do programu - dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie www.lublin.uw.gov.pl, w której podmiot określi jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści może zaoferować oraz odesłanie na adres: kdr@lublin.uw.gov.pl. Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a podmiotem, co pozwoli na realizację Program.

Przekazując powyższą informację pragnę zwrócić się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o Programie, jego celach i założeniach wśród lokalnych przedsiębiorców i instytucji działających na terenie Państwa gminy oraz zachęcenie lokalnych podmiotów do przystąpienia do tej społecznie ważnej inicjatywy.
Wybierając taką drogę komunikacji jestem przekonany, że to właśnie Państwo jako gospodarze gminy najlepiej znacie lokalne środowisko. Liczę, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się zachęcić do udziału w Programie wiele firm z terenu województwa lubelskiego, którym leży na sercu dobro polskich rodzin.
Karta Dużej Rodziny to nowa rzeczywistość w naszym kraju. Obserwujemy jej dynamiczny rozwój. Zaangażowanie biznesu w pomoc i wsparcie rodzin wielodzietnych to sytuacja, w której wszyscy są wygrani.
Zaoferowane przez partnerów preferencje stanowią realne wsparcie dla rodzin, które podjęły trud wychowania większej liczby dzieci. Dla instytucji biznesowych to szansa kreowania atrakcyjnego wizerunku społecznego jako firmy przyjaznej rodzinom, a także zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy.
Dodatkowe informacje dostępne są też na stronie internetowej www.lublin.uw.gov.pl oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl.

87,830,814 unikalne wizyty