MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XV KONGRES GMIN WIEJSKICHDrukuj

  • 18/09/2014 15:24:35

Zakończył się XV Kongres Gmin Wiejskich. Wzięło w nim udział blisko 900 wójtów, burmistrzów, skarbników, zaproszonych gości i przedstawicieli mediów. W tym roku przebiegał pod hasłem  „Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski". Potrzebę zaproponowanej debaty o roli obszarów wiejskich w rozwoju Polski potwierdza obecność Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP; kilkudziesięciu przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, Parlamentu, Rządu, (m.in. Olgierd Dziekoński i Dariusz Młotkiewicz - Ministrowie Kancelarii Prezydenta RP; Janusz Sepioł - Przewodniczący Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej; Krystyna Skowrońska- Przewodnicząca Sejmowej Komisji Finansów Publicznych; Krzysztof Jurgiel - Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Ireneusz Niewiarowski - Senator RP, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów; Elżbieta Radziszewska, Dorota Rutkowska, Krystyna Ozga - Posłowie RP; Janusz Piechociński - Wicepremier, Minister Gospodarki; Zofia Szalczyk Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Przemysław Krzyżanowski - Wiceminister Edukacji Narodowej; Janusz Ostapiuk - Wiceminister Środowiska; Bogdan Dombrowski - Wiceminister Administracji i Cyfryzacji), instytucji działających w obszarach wiejskich a przede wszystkim prawie 750 przedstawicieli gmin i Lokalnych Grup Działania.

Kongres rozpoczął Mariusz Poznański Przewodniczący ZGW RP. Przewodniczący przywitał uczestników i gości „ cieszę się, że w tak napiętym okresie przedwyborczym znaleźliście czas by być tutaj z nami” – powiedział.

Zdaniem przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP Mariusza Poznańskiego istnieje poważne zagrożenie, że gminy wiejskie w niedalekiej przyszłości będą miały problemy z realizowaniem podstawowych usług dla mieszkańców. Jego zdaniem, mogą się one pogłębić poprzez zachodzące zmiany demograficzne i migracje ludności.

"Nałożona przez ministra finansów "złota zasada", że bieżące wydatki nie mogą być większe niż bieżące dochody to ograniczenie możliwości rozwojowych gmin. Niektóre gminy są już na granicy swoich możliwości wykonywania zadań własnych z uwagi na przekazywanie im coraz to nowych zadań niedofinansowanych ze strony rządowej, np. kształcenia przedszkolnego" – dodał Poznański.

Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński  powiedział zgromadzonym, że ważnym zadaniem, które staje przed samorządowcami jest określenie strategicznych celów przed nową kadencją. "Przedstawione tu mapy rozwoju obszarów wiejskich, ale i nasze codzienne doświadczenia nakazują nam w sposób szczególny myśleć o umacnianiu ducha przedsiębiorczości i aktywności" – dodał.

Według Piechocińskiego w międzynarodowym otwarciu polskiej gospodarki jest coraz więcej miejsca dla małej i średniej przedsiębiorczości – tej, która wyrastała w przestrzeni wiejskiej. Wicepremier dodał, że "u nas się udało dzięki temu, że w prywatnym rolnictwie, rzemiośle, drobnym handlu utrzymał się duch gospodarowania na swoim".

„Nie można myśleć w kategoriach Polski miejskiej i „Polski wiejskiej”, a szukać tego, co jest wspólne - powiedział Prezydent RP Bronisław Komorowski do uczestników Kongresu. Jak zaznaczył, nie jest możliwy szybki i sensowny rozwój kraju bez sprzyjania rozwojowi także wielkich ośrodków miejskich.
- Nie oznacza to jednak, że się nie myśli w kategoriach rozwoju tzw. prowincji, która prowincją być przestaje m.in. pod względem wykształcenia i poziomu życia – powiedział. - To już jest jeden świat i trzeba temu procesowi sprzyjać – dodał.

Prezydent zasugerował samorządom szukanie wspólnego spojrzenia na problem, bo „lepiej i efektywniej można wydawać pieniądze na rozwój całego regionu, powiatu, jeśli wykona się wysiłek na rzecz koordynacji tych środków, które są w PROW i RPO”.

- Nie o to chodzi, żeby wyrywać sobie te pieniądze, ale preferować projekty wspólne – radził samorządowcom Komorowski.

Prezydent nawiązał do postawienia na rozwój transportu publicznego obejmującego ośrodki wiejskie, na infrastrukturę komunalną, która tworzyłaby warunki życia podobne jak w mieście, dostępność internetu, czy sprzyjania dalszemu powstawaniu pozarolniczych miejsc pracy.

Jak zaznaczył Prezydent, wieś jest największym beneficjentem zmian, jakie zaszły w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat.

- Spotykamy się w 25-lecie polskiej wolności i patrzymy, co się udało. (...) wieś jest największym beneficjantem zmian, jakie zaszły w Polsce - podkreślił prezydent.

W jego ocenie "konieczne jest zróżnicowanie polityk państwa polskiego w stosunku do różnych obszarów". "Konieczna jest regionalizacja, ponieważ jest różnica między wschodem o zachodem Polski. I założenia polityki rolnej i regionalnej powinny być inne" - ocenił Komorowski. Zdaniem prezydenta, "czasem granica rozwoju przebiega nawet w ramach powiatu".

W trakcie Kongresu odbywały się również debaty związane z finansowaniem i realizacją gminnych zadań. Prezentowane są między innymi rezultaty zaktualizowanego badania planowanych inwestycji na obszarach wiejskich w perspektywie 2014-2020 i możliwości ich sfinansowania, planowane zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nową inicjatywą realizowaną podczas XV Kongresu jest równolegle organizowane Forum Skarbników Gmin Wiejskich. Jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom sygnalizowanym z gmin wiejskich. Na tym spotkaniu Skarbnicy uczestniczą w specjalistycznej debacie o finansach gmin z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, z ekspertami od finansów samorządowych. Efektem tej debaty jest pogłębienie wiedzy, nawiązanie współpracy pomiędzy uczestnikami i wypracowanie rekomendacji, które przyjęte będą przez wszystkich uczestników Kongresu.

Źródło: www.kongresjst.pl – Relacja z Kongresu

77,689,537 unikalne wizyty