MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Z SESJI RADY GMINYDrukuj

 • 02/10/2014 13:43:15

XXXIII Sesja Rady Gminy Terespol miała miejsce w dniu 30 września  2014 r. w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności obejmujące zadania inwestycyjne realizowane na terenie Gminy Terespol.

Następnie Skarbnik Gminy Pani Wiesława Szymańska przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol za I półrocze 2014 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze została  pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobów Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Terespol własności nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę gminną;
 • w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat;
 • w sprawie aktu połączenia instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i utworzenia Gminnego Centrum Kultury;
 • w sprawie nadania statutu Gminnemu Centrum Kultury;
 • w sprawie poparcia Stanowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie budowy autostrady A2;
 • w sprawie podjęcia współpracy w zakresie rozwoju
  Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego (POF) „Aktywne Pogranicze”;  
 • w sprawie powierzenia miastu Biała Podlaska zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Terespol.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH


86,330,901 unikalne wizyty