MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

II SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/01/2015 10:06:21

II SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 29 grudnia 2014 r.  w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach odbyła się II Sesja Rady Gminy Terespol. Obradom  przewodniczył  Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2015 rok. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie o stanie gminy.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie  jednogłośnie uchwalili budżet Gminy Terespol na 2015 rok, do którego nie wnieśli uwag. Zgodnie z procedurą uchwalenia budżetu, poprzedziły prace Komisji Rady Gminy. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie w wysokości 25.182.427,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 23.562.767,23 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.619.659,77 zł, natomiast łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy  została określona w wysokości 33.757.208,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.322.255,10 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.434.952,90 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na 2015 rok znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy zatwierdzili taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, na okres od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków występuje jedna taryfowa grupa odbiorców - „wszyscy odbiorcy”:

1) za dostawę wody z wodociągu gminnego:

Lp.

Grupy odbiorców

Stawka bez podatku VAT w zł.

Stawka podatku VAT w %

Cena/stawka z podatkiem VAT w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy - dostawa wody - cena w zł/m3

2,41

8,00

2,60

2.

Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł./odbiorcę/miesiąc

2,24

8,00

2,42

2) za odprowadzanie ścieków:

Lp.

Grupy odbiorców

Stawka bez podatku VAT w zł.

Stawka podatku VAT w %

Cena/stawka z podatkiem VAT w zł.

1.

Wszyscy odbiorcy - za odprowadzone ścieki - cena w zł./1 m3

4,84

8,00

5,23

2.

Wszyscy odbiorcy - opłata abonamentowa - stawka w zł./odbiorcę/miesiąc

1,44

8,00

1,56

W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy Pan Mieczysław Romaniuk oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pani Halina Ostapczuk wręczyli upominki młodzieży działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w sekcji podnoszenia ciężarów za osiągnięcia i zespołowi muzycznemu.

Podczas posiedzenia II Sesji zostały  podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  
 • w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieujęcia w porządku obrad sprawy rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespol
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określania zasad udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol
 • w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki                      
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2015 rok

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

II SESJA RADY GMINY TERESPOL

GALERIA ZDJĘĆ

77,569,283 unikalne wizyty