REGULAMIN SYSTEMU POWIADOMIEŃ SMS MIESZKAŃCóW GMINY TERESPOL

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach Systemu Powiadomień SMS Mieszkańców Gminy Terespol (zwanych dalej „Usługą”).

2. Usługodawcą jest Urząd Gminy Terespol, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany zwany dalej „Usługodawcą”.

3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację na stronie internetowej www.sms.gminaterespol.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).

4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

 

§ 2

Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się na stronie internetowej www.sms.gminaterespol.pl.

2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym odbywa się poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.sms.gminaterespol.pl.

3. W formularzu rejestracyjnym zbierane są następujące informacje:

a. numer telefonu komórkowego, na który Użytkownik chce otrzymywać Usługę,

b. miejscowość,

4. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu poprzez: wypełnienie elektronicznego formularza wyrejestrowania dostępnego na stronie internetowej www.sms.gminaterespol.pl w zakładce „Wyrejestruj numer”.

5. Usługodawca dokona zarejestrowania lub wyrejestrowania Użytkownika z Usługi w maksymalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wpływu formularzy wymienionych w ust. 3 i 4.

 

§ 3

Przesyłane treści

1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu Użytkownikowi Usługi do przesyłania bezpłatnych treści w postaci wiadomości SMS. System będzie miał za zadanie informować o zagrożeniach i sprawach ważnych w relacjach Urząd Gminy – Mieszkańcy oraz inne, które Usługodawca uzna za ważne dla Użytkownika.

2. Usługodawca świadczy usługę z numeru telefonu: +48 505 026 016.

3. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Terespol lub najbliższej okolicy.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przesyłanych treści określonych w pkt.1 poprzez aktualizację niniejszego regulaminu.

5. Usługodawca zobowiązuje się nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t.).

 

§ 4

Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a. Korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,

b. Problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.

8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych, podanych w formularzu rejestracyjnym (tj. numeru telefonu,  miejscowość) przez Usługodawcę wyłącznie na potrzeby świadczenia Usługi. Przetwarzane dane stanowią dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.

10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zostanie przesłana poprzez wiadomość SMS, do Użytkowników usługi w ramach systemu informatycznego. Nowy Regulamin będzie zamieszczony na stronie internetowej www.gminaterespol.pl.

11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi przez Usługodawcę należy przesyłać wyłącznie listownie pod adres Usługodawcy podając adres do korespondencji, Użytkownika składającego reklamację.

12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.

14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

15. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wójt Gminy Terespol - Urząd Gminy Terespol, pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany.

16. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

17. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpoczęcia świadczenia Usługi.

18. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych Użytkownika ze względu na szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Użytkownika danych w innych celach niż potrzeb niezbędnych do działania Usługi lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.