www.gops.gminaterespol.pl

GMINNY OÅšRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W TERESPOLU

 

ul. Wojska Polskiego 47

21-550 Terespol

 

Tel./ fax: (83) 375 37 48

e-mail: a.miszczuk@gminaterespol.pl

 

NIP:  537 192 19 61

REGON 030209610

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek     7.30-15.30

wtorek               7.30-18.00

środa                  7.30-15.30

czwartek           7.30-15.30

piątek                7.30-15.30

 

Zakres oferowanej pomocy:

- usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne

- pomoc w zakresie negocjacji i rozwiązywania konfliktów

- pomoc w znalezieniu sposobów eliminacji dysfunkcji w rodzinie

- organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży

- gorące posiłki dla dorosłych oraz obiady w szkole dla dzieci i młodzieży

- poradnictwo psychologiczne

- uczymy umiejętności radzenia sobie w sytuacjach spowodowanych uzależnieniami

- wsparcie i doradztwo dla osób bezrobotnych    

- pomoc finansowa

 

Kierownik - Aneta Miszczuk

 Pracownicy: Główny księgowy - Agnieszka Bogusz

Starszy referent do spraw świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – Anna Lubeńczuk

 

Pracownicy socjalni:

Bożena Denicka – Małaszewicze, Małaszewicze Małe, Małaszewicze Duże 

 Justyna Gagucka – Maciuk - Łobaczew Duży, Łobaczew Mały, Łęgi, Bohukały, Krzyczew, Neple, Starzynka, Samowicze (dodatki mieszkaniowe)

Anna Sylwesiuk – Kobylany, Koroszczyn, Kuzawka, Kukuryki, Lechuty Duże, Lechuty Małe (profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom, przemocy domowej i wykluczeniu społecznemu)

 Monika Magielnicka Lebiedziew, Zastawek, Podolanka, Polatycze, Murawiec, Michalków, Żuki, Kol. Dobratycze, Kołpin Ogrodniki 

 

POMOC SPOŁECZNA

            Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując  własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie powstawaniu trudnych sytuacji życiowych przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy. Potrzeby osób i rodzin powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom
i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej muszą współdziałać w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
            Zgodnie z w/w ustawą o pomocy społecznej, pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 11. trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 13. alkoholizmu i narkomanii;
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
           Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Pomoc skierowana jest do osób o najniższych dochodach. Aby ja otrzymać, nie można przekraczać poniższych kwot:

- wysokość kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej – 477,00 zł;

- wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 351,00 zł.

Aby właściwie obliczyć dochód, należy zsumować przychody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Obliczając kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, sumuje się dochody wszystkich członków rodziny. Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową, zdrowotną i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie zaświadczeń oraz oświadczeń.

 

ÅšWIADCZENIA RODZINNE

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Zasiłek rodzinny - przysługuje osobom, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty  504,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się   orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje,  jeżeli miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby  uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł.
 

Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków przysługuje:

- rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka

- opiekunowi faktycznemu dziecka

- osobie uczącej się tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom do ukończenia przez dziecko:

- 18 roku życia

- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia

- albo do 24  roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności  
 

Wysokość zasiłku rodzinnego:

- 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia  5 roku życia

- 91,00 zł na dziecko w powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

- 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia
Dodatki do zasiłku rodzinnych:

 • 400,00 zł z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
 • 170,00 zł z tytułu samotnego wychowywania dziecka
 • 100,00 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
 • 50,00 zł z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 • 90,00 zł z tytułu zamieszkania w miejscowości w której znajduje się szkoła
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje w wysokości: - 60,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 lat - 80,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia
 • 1000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka
 • 80,00 zł z tytułu wielodzietności (na trzecie i każde kolejne dziecko)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - przysługuje ojcu lub matce albo opiekunowi prawnemu niezależnie od ich dochodu. Wniosek o wypłatę zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpatrzenia.

 

Wysokość jednorazowej zapomogi - 1000,00

 

Zasiłek pielęgnacyjny - przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku  powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

 

Åšwiadczenie pielęgnacyjne – przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem: przysługuje ono matce  lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,  jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej  w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem  o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość świadczeń opiekuńczych:

- 520,00 zł świadczenie opiekuńcze

- 153,00 zł zasiłek pielęgnacyjny

 

Fundusz alimentacyjny – świadczenie uzależnione od kryterium dochodowego i przysługujące wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00 zł.

Åšwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

Åšwiadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona

- została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie

   zastępczej;

- jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

- zawarła związek małżeński.

Åšwiadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł i wypłacane się co miesiąc.

 

DODATEK MIESZKANIOWY

Komu przysługują dodatki mieszkaniowe:

 • - najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im   
 •    spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
 •   stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i
 •   ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
 •   przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

      Kryteria dochodowe - średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania  przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać :

 • - 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie tj. 795,36 zł;
 • - 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną tj. 1 113,51 zł;
 • - wysokości najniższej emerytury wynosi  636,29 zł.

       Kryteria dotyczące powierzchni lokalu - normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu

  na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoba 35m2 + 30%= 45,5m2,
 • 2 osób 40m2 + 30%= 52,0m2,
 • 3 osób 45m2 + 30%= 58,5m2,
 • 4 osób 55m2 + 30%= 71,5m2,
 • 5 osób 65m2 + 30%= 84,5m2,
 • 6 osób 70m2 + 30%= 91,0m2.

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Informator

 

PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAłANIE UZALEŻNIENIOM, PRZEMOCY DOMOWEJ I WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działająca przy Ośrodku nie podejmuje leczenia osób uzależnionych, lecz kieruje na specjalistyczne leczenie odwykowe.

Procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego wdraża się wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Zasady postępowania wobec osób zgłaszanych przez bliskich do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • wniesienie wniosku do GKRPA o nałożenie obowiązku leczenia
 • GKRPA zaprasza na posiedzenie osobę nadużywającą alkoholu
 • Specjaliści ds. uzależnień przeprowadzają rozmowę interwencyjno - motywującą informują osobę uzależnioną o możliwościach podjęcia specjalistycznego leczenia
 • GKRPA w sytuacjach wątpliwych kieruje zgłoszoną osobę na badanie biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
 • gdy osoba uzależniona odmawia dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego GKRPA kieruje wniosek do sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu

Zgłoś się do ośrodka, jeżeli Twój bliski:

 • Pije za dużo i za często
 • Awanturuje się pod wpływem alkoholu
 • Stosuje przemoc fizyczną i psychiczną w rodzinie
 • Sprawia ból i cierpienie waszym dzieciom
 • Bywa nieobecny w pracy z powodu picia alkoholu
 • Trafia do izby wytrzeźwienia
 • Ma kłopoty z policją spowodowane wykroczeniami po pijanemu
 • Nie daje pieniędzy na utrzymanie rodziny
 • Wyłudza pieniądze lub wynosi wartościowe rzeczy z domu
 • Zaciąga długi i ich nie spłaca