W dniu 23 lipca 2012 r. Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę Nr XVIII/110/12 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących energię słoneczną. Dotacja udzielona będzie na zakup i montaż kolektorów słonecznych w wysokości do 70% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż:

- 2 000 zł – w przypadku budynku  jednorodzinnego;
- 1 000 zł – na jeden lokal mieszkaniowy w budynkach wielorodzinnych.

O uzyskanie dotacji mogą ubiegać się  osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe z terenu Gminy Terespol. Dotowane będą przedsięwzięcia zakupu i montażu kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych zamieszkałych. Łączna kwota dotacji udzielonych ze środków publicznych nie może przekroczyć wysokości 100 % nakładów finansowych na wykonanie przedsięwzięcia.

Aby uzyskać dofinansowanie należy złożyć w pierwszej kolejności wniosek. Wniosek o udzielenie dotacji  można pobrać ze strony internetowej BIP Urzędu Gminy Terespol :www.ugterespol.lubelskie.pl. / zakładka: wzory dokumentów/Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej/ wniosek o dotację na kolektory słoneczne lub osobiście w Urzędzie Gminy Terespol, pok. nr 7.

W 2014 r. wnioski do Wójta Gminy Terespol należy złożyć w terminie od 1 stycznia do 15 marca !

WNIOSEK

Szerzej o uzyskaniu dotacji na dofinansowanie zakupu i montażu kolektora słonecznego napisaliśmy w artykule „Kolektory słoneczne w Gminie Terespol” z dnia 6 sierpnia 2012 r, który znajduje się na stronie internetowej Gminy Terespol www.gminaterespol.pl