MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

SZANSA NA LEPSZE JUTRODrukuj
Projekt „SZANA NA LEPSZE  JUTRO”
realizowany przez GOPS Terespol
w ramach środków PO KL EFS
od 01.01.2008 r. do 31.12.2013 r.


Celem głównym projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych z terenu gminy Terespol poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe:
- wzrost aktywności zawodowej bezrobotnych z terenu gminy Terespol, wynikający z zadań realizowanych w ramach projektu

- zmiana postawy na prospołeczną, wzrost samooceny oraz pewności siebie wypracowany poprzez rozmowy z psychologiem
- określenie własnych ambicji, oczekiwań zawodowych oraz umiejętności autoprezentacji, pisania CV i listu motywacyjnego
- podniesienie kwalifikacji uczestników w ramach przygotowanych szkoleń
- motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy poprzez wdrażanie określonych postaw społeczno-zawodowych
- wdrażanie, upowszechnianie i korzystanie z rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego
- promowanie aktywności zawodowej kobiet związane z powrotem do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dzieci

Cel główny jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnej. Dogłębna analiza i diagnoza aktualnej sytuacji klientów ośrodka pozwala na uwzględnienie ich potrzeb.
Cele szczegółowe natomiast będą pomocne w realizacji celu głównego.
 Zadania określone w projekcie są adresowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.
 Ich realizacja zakłada:
- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego .

Wsparcie przewidziane w projekcie dotyczy zarówno aspektu zawodowego, jak i strony psychologicznej. Dzięki nabyciu umiejętności i określonych kwalifikacji wzrosną szanse Beneficjentów na zatrudnienie. Istotnym narzędziem będzie zastosowanie kontraktu socjalnego, dzięki któremu uczestniczy wezmą udział w projekcie; skorzystają z poradnictwa zawodowego, psychologicznego i kursów. Będzie to równocześnie pewnego rodzaju mobilizacja dla tych ludzi, którzy ze względu na dotychczasowe nawyki nie są przyzwyczajeni do systematyczności i konsekwencji działania. Niezwykle ważna jest bowiem aktywizacja oraz podejmowanie działań zmierzających do kształtowania właściwych postaw społecznych wobec różnych grup dysfunkcyjnych.
Celem taktycznym wyznaczonym na lata objęte gminną strategią jest przede wszystkim wspieranie osób dotkniętych bezrobocia oraz tworzenie warunków sprzyjających jego zmniejszaniu. Gmina za priorytet postawiła sobie wspieranie rodzin w zakresie pracy socjalnej, głównie poprzez działania podejmowane w celu mobilizacji podopiecznych do poszukiwania zatrudnienia i usamodzielniania się. Wszelkie czynności podejmowane w celu redukowania psychospołecznych skutków bezrobocia mają na celu budowanie sieci współpracy z instytucjami i organizacjami w obszarze obniżania poziomu bezrobocia. Efektem tych poczynań ma być zmniejszenie liczby bezrobotnych na terenie gminy, ochrona dzieci przed skutkami bezrobocia ich rodziców oraz możliwość skorzystania z porad specjalistów. 

REKRUTACJA DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu w roku 2011 realizuje kolejną edycję projektu systemowego ,,Szansa na lepsze jutro”. Projekt skierowany jest do osób korzystających z pomocy tutejszego ośrodka oraz będących w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo (zarejestrowanych
w PUP). W ramach projektu realizowane będą kontrakty socjalne obejmujące ustalenia zakresu obowiązków między beneficjentem a pracownikiem socjalnym.

Do zaoferowania mamy następujące szkolenia:

 1. Florystyka i bukieciarstwo / Aranżacja terenów zielonych
 2. Opiekun środowiskowy / osób starszych / dzieci
 3. Pierwsza pomoc
 4. Manicure i stylizacja paznokci / Stylizacja i wizaż
 5. Sekretarka / recepcjonistka / pracownik biurowo – administracyjny
 6. Kadry i płace / Księgowość (wymagane wykształcenie średnie i obsługa komputera)
 7. Obsługa komputera – poziom podstawowy / średni / zaawansowany
 8. Obsługa wózków widłowych
 9. Profesjonalne sprzątanie – housekeeping
 10. Kasy fiskalne
 11. Minimum sanitarne ( badania SANEPID)
 12. Sprzedawca / handlowiec / przedstawiciel handlowy
 13. Kelner / barman / kucharz

            Kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach zawodowych i ogólnorozwojowych połączonych z indywidualnym poradnictwem zawodowym i wsparciem psychologicznym. Lista szkoleń jest otwarta, a ostateczny wybór kursów zostanie przeprowadzony na spotkaniu informacyjnym. Warto dodać, iż każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z więcej niż jednego szkolenia. Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem odbycia się szkolenia jest utworzenie grup min. 6 osób.

Aneta Miszczuk
Kierownik GOPS

66,474,451 unikalne wizyty