MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

Szerokopasmowa sieć bezprzewodowa z dostępem do InternetuDrukuj

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSK
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO

Images: articles


Gmina Terespol położona jest w północno-wschodniej części województwa lubelskiego, na terenie powiatu bialskiego. Zajmuje powierzchnię 14 131 ha i liczy 7149 mieszkańców.
Jest gminą graniczną, rozciąga się z północy na południe w środkowym biegu Bugu – granicznej rzeki między Polską a Białorusią.

Ruch graniczny odbywa się przez 3 przejścia graniczne zlokalizowane na terenie gminy:

•      w Koroszczynie – Kukurykach dla TIR;

•      w Terespolu   ( przejście „Warszawski Most”) dla samochodów osobowych i autobusów;

•      przejście kolejowe (Małaszewicze – Terespol).

W Koroszczynie powstał największy i najnowocześniejszy w kraju  terminal samochodowy (przejście graniczne TIR z Białorusią).

Jest to gmina z  wielu względów wyjątkowa w strukturze gospodarczej i społecznej województwa lubelskiego. Koncentrują się tu wielkie potencjały rozwojowe wynikające z położenia przygranicznego, przebiegających arterii komunikacyjnych rangi transeuropejskiej / szlak kolejowy E-20 i drogowy E-30 Berlin - Warszawa - Moskwa, w perspektywie autostrada A-2 i TGV/ oraz unikalnych walorów przyrodniczych i kulturowych.

Jest miejscem, gdzie stykają się dwa systemy kolejowe Europy: zachodnioeuropejski i rosyjski. W suchym porcie PKP Małaszewicze dokonuje się przeładunku towarów z wagonów kolei rosyjskich o tzw. szerokim rozstawie osi do wagonów używanych przez koleje pozostałych państw europejskich ( zdolność przeładunkowa portu wynosi 24 tys.ton/dobę).

 Również turystyczne walory Gminy, czyli bogata i unikalna nieskażona nadbużańska przyroda, naturalny krajobraz i różnorodność zabytków, tradycje kulturowe zachęcają do wędrówek i zapraszają do wypoczynku w tym zakątku Polski.

Gmina Terespol ma bardzo dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną, na  którą składają się: komunikacja, sieć energetyczna, telekomunikacyjna, kanalizacja i wodociągi.

Żeby jeszcze bardzie usprawnić życie mieszkańców samorząd rozpoczął w połowie września 2007 realizację projektu pn. „Budowa szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu, Gmina Terespol Etap-1”. Dlatego Etap I gdyż całą inwestycję podzieliliśmy na kilka etapów, których realizację rozłożyliśmy na kilka lat.

Do zasadniczych celów tego projektu można zaliczyć:

•      wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE oraz w układzie wewnątrz regionalnym, a w szczególności pomiędzy dużymi ośrodkami, a obszarami wiejskimi i małymi miastami ,

•      poprawę wykorzystania istniejących pracowni komputerowych w szkołach,

•      zwiększenie konkurencyjności obszarów inwestycyjnych,

•      poprawę komfortu życia mieszkańców, ułatwienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędem Gminy i mieszkańcami.

W styczniu 2008 roku zakończyliśmy realizację I etapu  tej inwestycji. Została utworzona na poziomie lokalnym bezpieczna sieć szerokopasmowa z dostępem do Internetu łącząca szkoły , jednostki administracji publicznej oraz inne jednostki użyteczności publicznej.

W chwili obecnej mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przyłączania się do Internetu,  po uprzednim zarejestrowaniu się. Zgodnie z założeniami dostęp do Internetu dla mieszkańców gminy Terespol jest BEZPŁATNY. Ponoszą oni jedynie koszty związane z zakupem urządzeń niezbędnych do przyłączenia się do sieci. Aktualnie przyłączyło się już około 220 użytkowników.

Sieć bezprzewodowa gminy Terespol składa się z dwóch warstw i swoim zasięgiem pokrywa 54% gminy. Warstwa szkieletowa została wykonana w standardzie WiMax w paśmie 3,5GHz i składa się z 2 stacji bazowych i 12 jednostek klienckich. Warstwa dostępowa składająca się z 12 punktów dostępowych działających w standardzie WiFi na częstotliwości 2,4GHz

Do głównych korzyści z realizacji tego projektu można zaliczyć:

•      poprawę wykorzystania istniejących pracowni komputerowych w szkołach,

•      ułatwienie  dostępu do materiałów edukacyjnych,

•      poprawę komfortu życia mieszkańców,

•      ułatwienie wymiany informacji pomiędzy jednostkami OSP,

•      ułatwienie wymiany informacji pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami.

Projekt  był współfinansowany w 75% przez  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25 % z budżetu gminy Terespol.

Aktualnie trwają przygotowania do podpisania umowy na wykonanie robót uzupełniających. W najbliższym czasie zostanie również rozpoczęty kolejny etap budowy sieci szerokopasmowej mający na celu objęcie zasięgiem jak największej liczby mieszkańców w pozostałych miejscowościach na terenie gminy.  Zakończenie planowane jest na koniec 2008 roku.  Również w tym roku planowane jest wykonanie projektu obejmującego wykonanie monitoringu  oraz ustawienie własnych masztów do WIMAX na terenie gminy.

 88,966,333 unikalne wizyty