MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 06/07/2018 09:44:22


Troska o gminę czy zwykła prowokacja?


W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Terespol podczas której radni gminy udzielili wójtowi gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Gminy po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej, po dyskusji, podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2017 r.

Radny Gminy Gabriel Gryciuk  zakwestionował zasadność podjęcia uchwały Nr 1/ 18 przez Komisję Rewizyjną w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Terespol za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  w związku z dopuszczeniem do głosowania radnego Łukasza Draguna, który w dniu 22 marca 2018 r. złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że uchwała Komisji Rewizyjnej została podjęta niezgodnie z prawem i w związku z tym złoży skargę na działanie Rady biorąc pod uwagę przedstawione argumenty w tej sprawie.

Dodatkowo radny Łukasz Dragun zapytał  również czy instytucje RIO czy Wojewoda zostały poinformowane, że on jako członek Komisji Rewizyjnej, który złożył rezygnację  został dopuszczony do głosowania.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk zapoznał radnych z przebiegiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która miała miejsce w dniu 22 maja 2018 r. i poinformował, że za uchwałą Nr 1/18 w sprawie rozpatrzenia i  zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Terespol za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol  na 6 obecnych, głosowało 5 członków Komisji Rewizyjnej, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.  Poinformował również, że Regionalnej Izbie Obrachunkowej została przekazana w/w uchwała  wraz z wyciągiem z protokołu Komisji Rewizyjnej opisującym sposób procedowania przedmiotowej uchwały czyli udział radnego Draguna w głosowaniu pomimo złożonej rezygnacji i nie  zakwestionowała głosowania, wydając pozytywną opinię.

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2017 r.   Za przyjęciem w/w uchwały głosowało - 9 radnych, 2 - przeciw, wstrzymujących się – 1 (jeden  radny pomimo obecności na sali  obrad nie brał udziału w głosowaniu).

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok został podjęta w jawnym głosowaniu, na 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji  9 radnych było za udzieleniem absolutorium, 1 był przeciw, wstrzymujących się 0 (tym razem trzech radnych pomimo obecności na sali  obrad nie brało udziału w głosowaniu). 

Radny Gabriel Gryciuk, mimo złożonych wyjaśnień i pożywnych opinii złożył skargę do RIO  cyt.  „ na przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej podjętej z rażącym naruszeniem prawa Uchwały Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Terespol”.

W odpowiedzi w dniu 29 czerwca 2018 r.  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nie podzielił poglądu radnego Gabriela Gryciuka stwierdzając,  że uchwała nr 1/18 Komisji Rewizyjnej została podjęta zgodnie z prawem. Pełna treść odpowiedzi została przekazana do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy Terespol w następującym brzmieniu:

Treść dokumentu

Biorąc pod uwagę zaistniałe zdarzenie można tylko postawić pytanie czy tego rodzaju sytuacja nie jest czasami nieudolną próbą ośmieszenia  rady gminy?

Bo jak inaczej ocenić fakty. Radny rezygnuje z członkostwa komisji, później mimo rezygnacji pojawia się na posiedzeniu, dopytuje o dopuszczenie do głosowania, głosuje a następnie  odmawia podpisania uchwały ,  drugi kwestionuje prace tej komisji, której nawet nie jest członkiem i fizycznie nie bierze udziału w posiedzeniu, a mimo tego ma  dokładną wiedzę o przebiegu prac komisji, i to on składa skargę do organu nadzoru.

Czy  można uznać, że są to działania zgodne ze składanym przez radnych ślubowaniem w momencie obejmowania mandatu, tj. „ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”???

Ponadto podczas posiedzenia Sesji  zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2018.
 • w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego. 
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2018. 
 • w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Terespol na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 • w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Terespol do organu regulacyjnego.
 • w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Terespol w sprawie zwiększenia obsady w Punkcie Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego w Terespolu.
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 • w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwały, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

89,866,102 unikalne wizyty