MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

XXXI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

  • 30/05/2014 12:23:58

26 maja  2014 r. w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Terespol, podczas której Rada Gminy jednogłośnie udzieliła  Wójtowi Gminy Terespol absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Rada Gminy jest obowiązana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie nie później niż do dnia 30 czerwca podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego czyli dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  30 kwietnia 2014 r. rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Terespol sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013  wraz  ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego oraz  pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Po dyskusji Komisja uznała, że budżet za 2013 rok Wójt wykonał prawidłowo, rzetelnie, zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Komisja jednogłośnie  pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2013 rok i złożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podjęta Uchwała przez Komisję Rewizyjną w w/w sprawie wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, która  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.      

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada  Gminy w pierwszej kolejności po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opinią RIO oraz po dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag, podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2012 r., przegłosowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, który uzyskał jednogłośność i przystąpiła do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Absolutorium udzielone zostało jednogłośnie.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej.
  •  w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2014.
  • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Terespol na lata 2014 – 2017.
  • w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Lebiedziew.
  • w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgów wyborczych do Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.
  • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.
  • w sprawie skargi na działania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.

Radni Gminy zapoznali się również ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu za 2013 rok oraz  z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Terespol, do której nie wnieśli uwag.

Szczegółowe sprawozdanie z  wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz teksty podjętych uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy
pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl.

Podczas posiedzenia  zostały przedstawione prezentacje multimedialne tj:

  • „Internet nowej generacji dla ziemi terespolskiej- światłowód prosto do twojego domu”

przez Firmę TELBIAL;

  • „Prosumen t- wytworzenie energii elektrycznej na własne potrzeby a prawo energetyczne” przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

W końcowej części posiedzenia Starosta Bialski  Pan Tadeusz Łazowski pogratulował Panu Krzysztofowi Iwaniukowi uzyskania absolutorium.

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego złożył Samorządowcom, Wójtowi Gminy  Pracownikom Urzędu Gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy wszystkim Radnym gminy oraz osobom zaangażowanym w życie społeczne gminy Terespol serdeczne życzenia.

PREZENTACJA FIRMY TELBIAL

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

PROSUMENT –WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

87,831,698 unikalne wizyty