MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Stypendium SzkolneDrukuj

  • 12/07/2007 12:30:41

INFORMACJA

DOTYCZ¡CA STYPENDIUM SZKOLNEGO

NA OKRES OD 01 WRZE¦NIA 2007 r. DO 30 CZERWCA 2008 R.

DLA UCZNIóW ZAMIESZKAłYCH NA TERENIE GMINY TERESPOL

 

Informuję , że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji , wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych wprowadzono możliwość uzyskania pomocy materialnej.

1. Jakie mogą być formy pomocy materialnej?

Pomoc materialna dla uczących się dzieci i młodzieży może mieć charakter socjalny lub motywacyjny. Do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym zalicza się stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Drugą formą pomocy są stypendia za bardzo wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe , które może przyznać szkoła w ramach środków otrzymanych z budżetu gminy.

2. Komu może zostać przyznana pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (zamieszkałym na terenie gminy Terespol)

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki (zamieszkałym na terenie gminy Terespol)

Ponadto pomoc socjalna może być jeszcze przyznana:

1) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

2) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia

3. Jakie warunki należy spełniać, aby uzyskać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351,00 zł.

Z pomocy tej nie może jednak skorzystać uczeń, który otrzymuje ze środków publicznych inne stypendium o charakterze socjalnym, jeżeli suma obu źródeł pomocy przekraczałaby kwotę 1.280 zł, zaś w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych jeżeli przekraczałaby kwotę 1.152 zł.

Jaka jest wysokość stypendium szkolnego?

Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie regulaminu oraz wielkości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

4. Jaka może być forma stypendium szkolnego?

Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku spośród następujących form:

a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

b)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

d) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa w lit. a) i b) a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formach, o których mowa w lit c) nie jest możliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach, o których mowa w lit c), nie jest celowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

5. Kto może uzyskać zasiłek szkolny?

Pomoc materialna o charakterze zasiłku szkolnego przyznawana jest jednorazowo uczniom, którzy przejściowo znajdują się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Może on przybrać formę świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 320 zł. Pamiętać należy, aby wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego złożyć we właściwym terminie, który wynosi dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

6. Do kogo zwrócić się o przyznanie świadczeń o charakterze socjalnym?

¦wiadczenia tego typu przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Wójt Gminy. Z wnioskiem o przyznanie świadczeń w formie zasiłku szkolnego lub stypendium szkolnego mogą wystąpić:

1) rodzice lub pełnoletni uczeń,

2) dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych

7. Co powinien zawierać wniosek o przyznanie pomocy socjalnej?

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

2) miejsce zamieszkania ucznia;

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli jednak o przyznanie stypendium szkolnego ubiega się uczeń, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej;

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony także po upływie tego terminu.

8. Jakie są warunki przyznania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe?

Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Stypendium przyznawane jest raz w semestrze, zaś jego wysokość nie może przekroczyć kwoty 128 zł. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki, natomiast stypendia za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas l-III szkoły podstawowej. Uczeń może ubiegać się o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznawane jest tylko na wniosek. Wniosek ten może złożyć wychowawca klasy, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych sam słuchacz. ¦rednią ocen, od której zależy przyznanie stypendium ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.

9. Należy pamiętać, że:

· O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,

· Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego,

· Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne, lub sam pełnoletni uczeń, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. W razie nienależnego pobrania stypendium szkolnego, należności podlegają ściągnięciu zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

· Formularze wniosków można pobierać po 01 sierpnia 2007 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47 oraz ze stron internetowych www.gminaterespol.pl

U W A G A !!!!

Wnioski o stypendium szkolne należy składać w terminie do 15 września 2007 r. w Urzędzie Gminy w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47, w uzasadnionych przypadkach po upływie tego terminu.

77,677,234 unikalne wizyty