MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SKARGA NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY TERESPOL NIEUZASADNIONADrukuj

  • 07/09/2016 12:59:21

W dniu 9 czerwca 2016 r. na posiedzeniu XII Sesji Rady Gminy Terespol Radny Gminy Terespol Pan Gabriel Gryciuk  na podstawie  art. 227  w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego złożył  na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Terespol skargę na działania Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka zarzucając m.in. przekroczenie uprawnień i naruszenie praworządności. Treść skargi  w załączeniu.

Przed podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, została ona skierowana przez Przewodniczącego Rady do Komisji Rewizyjnej celem zbadania przedstawionych zarzutów. Komisja Rewizyjna zebrała się dwukrotnie, ponieważ podczas jej  pierwszego posiedzenia w dniu 28 lipca 2016 r.  na którym miało miejsce wysłuchanie  Skarżącego oraz Wójta Gminy, a z  uwagi na brak quorum (3  radnych opuściło posiedzenie Komisji) nie został przygotowany projekt  uchwały w tej sprawie,  dlatego  Komisja Rewizyjna ponownie zebrała się  w dniu 29 sierpnia 2016 r. celem wydania opinii w formie uchwały. Treść wyjaśnień w załączeniu.

Jednakże również podczas tego posiedzenia Komisja nie rozstrzygnęła kwestii skargi, czy uznać ja za uzasadnioną czy nieuzasadnioną. Za głosowało - 3 członków Komisji Rewizyjnej, przeciw- 3, wstrzymujących się 1. W związku z powyższym sprawa rozstrzygnięcia skargi została przekazana bez stanowiska Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia przez  Radę Gminy. Rada Gminy Terespol na posiedzeniu  w dniu 29 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespoli i uznała  skargę za nieuzasadnioną. Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało  9 radnych, przeciw - 3, wstrzymujących się - 1.
Uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

77,628,936 unikalne wizyty