MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

GMINNY DZIEŃ STRAŻAKADrukuj

 • 12/06/2024 15:03:16

PRZYSTĄPIENIE DO SPORZĄDZENIA PLANU OGÓLNEGO GMINY TERESPOLDrukuj

 • 12/06/2024 08:43:30

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESPOL

o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Terespol

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.),

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Terespol uchwały Nr XXXI/307/23 Rady Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Terespol

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do projektu planu ogólnego gminy Terespol w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2024 r.

Wnioski należy składać z wykorzystaniem formularza opublikowanego w Biuletynie informacji Publicznej zakładka Wzory dokumentów – Referat Infrastruktury i Środowiska lub w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) na piśmie utrwalonym w formie papierowej na adres: Wójt Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: mgarbatiuk@gminaterespol.pl lub poprzez platformę ePuap: /2074hufjl4/skrytka

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Terespol.

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

DIAGNOZY LOKALNYCH ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCHDrukuj

 • 11/06/2024 08:04:08

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszej Gminy realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych”, „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Terespol na lata 2024 – 2028”.

Pozyskane w badaniach dane będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym.
Badania realizowane są przez Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS Polska.

Kwestionariusz ankiety internetowej dla mieszkańców Gminy znajduje się w poniższym linku:

https://mieszkancyterespol.webankieta.pl/

Bardzo prosimy Państwa o wypełnianie ankiet do 28.06.2024 r.

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACHDrukuj

 • 10/06/2024 11:15:45

Organizacja dyżuru wakacyjnego w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Terespol w roku szkolnym 2023/2024

Wójt Gminy Terespol informuje, że w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2023/2024 w Gminie Terespol opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, będzie organizowana w następujących terminach:
- od 01 do 26 lipca 2024 r. w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach;
- od 05 do 31 sierpnia 2024 r. w przedszkolu przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Wnioski zgłoszeniowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej do placówki, dyżurem której rodzic lub opiekun jest zainteresowany w terminie od 5 czerwca 2024 r. do 12 czerwca 2024 r. Rodzic zainteresowany korzystaniem przez dziecko z opieki w trakcie dyżurowania kilku placówek, winien złożyć wnioski do każdej z nich odrębnie.
W załączeniu:
- Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
- Oświadczenie rodzica / opiekuna
- Zasady organizacji dyżuru

VI Otwarte Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 06/06/2024 08:49:22

1 czerwca 2024r. na terenie łowiska „Wykop” w Kobylanach, po raz szósty spotkali się zapaleni miłośnicy wędkarstwa, którzy wzięli udział w Otwartych Zawodach Wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Terespol. Organizatorem było Towarzystwo Wędkarskie „Wykop” przy współpracy z Gminą Terespol oraz Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach.

>>> Galeria zdjęć <<<

Rywalizacja odbywała się w 2 kategoriach wiekowych 6-12 lat oraz 13-16 lat. Zwycięzcą mógł zostać wędkarz, który podczas zawodów złowi największą wagowo ilość ryb. Spośród uczestników wyłoniono 6 najlepszych, którym puchary i dyplomy wręczył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach oraz Prezes Towarzystwa Wędkarskiego „Wykop” Mariusz Antonowicz.Czytaj więcej

ROZBUDOWA UL. NADBUŻAŃSKIEJ W NEPLACHDrukuj

 • 06/06/2024 08:43:35

W dniu 3 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Rozbudowa ul. Nadbużańskiej w Neplach, którego Wykonawcami są Zakład Budownictwa Liniowego Telbial Sp. z o.o. ul. Brzeska 134 21-500 Biała Podlaska oraz PRO-KOP Dawid Prokopiuk, ul. Zygmunta Starego 1/5
21-500 Biała Podlaska. Wykonawców wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 305 123,86 zł. Termin wykonania zadania w ciągu sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przedmiot umowy obejmuje budowę odcinka drogi gminnej o nawierzchni z kostki brukowej o łącznej długości ok 170 mb wraz ze zjazdami do posesji oraz przebudowę linii nN w pasie drogi.

OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO GMINY TERESPOLDrukuj

 • 05/06/2024 11:47:15

W dniu 4 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn.: Opracowanie planu ogólnego gminy Terespol, którego Wykonawcą będzie Gdyńska Grupa Urbanistyczna s.j. Mariusz Fudała, Tomasz Płocke, ul. Poznańska 10, 81-305 Gdynia. Wykonawcę wyłoniono w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 157440,00 zł. Termin wykonania zadania określono do dnia 22 grudnia 2025 r.

Przedmiot umowy obejmuje opracowanie planu ogólnego gminy Terespol, opracowania ekofizjograficznego wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności do uchwalenia planu ogólnego gminy określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

INFORMACJA ! ZALECENIA DOTYCZĄCE PONOWNEGO OTWIERANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJDrukuj

 • 05/06/2024 10:05:56

Jak przygotować się do ich ponownego otwarcia? Jakie czynności należy podjąć po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, aby zapobiec zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella?

Tego dowiecie się z opracowania przygotowanego przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”

Dokument przygotowano z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach. Zawarte w nim wskazówki pomogą zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella sp.

Autorzy wskazali w zaleceniach zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów. Zwrócili uwagę na to, aby przed ponownym oddaniem do użytkowania,  ww. budynków, tam gdzie jest to wskazane przeprowadzone były badania wody w kierunku Legionella sp. Prawidłowe wyniki tych badań mogą być potwierdzeniem, że korzystanie z obiektu jest pod tym względem bezpieczne.

Opracowanie Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym

Źródło: https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella--zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2

ROZBUDOWA DROGI DO OSIEDLA ZASTAWEKDrukuj

 • 05/06/2024 09:37:50

W dniu 22 maja 2024 r. zakończono rozbudowę drogi do Osiedla Zastawek. W ramach zadania inwestycyjnego ułożono nową nawierzchnię bitumicznej na długości 0,759 km. Wykonano także zjazdy do posesji z kostki brukowej oraz wybudowano kanał technologiczny.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 179 923,97 zł. Inwestycja realizowana z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 643 175,76 zł. Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk, ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska oraz PPHU TRANSBET Wojtiuk Sp. jawna, ul. Grzybowa 52a, 21-500 Biała Podlaska.

 

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 816Drukuj

 • 04/06/2024 12:08:21

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa – Dorohusk-Horodło-Zosin o drogę rowerową w miejscowości Polatycze i Lebiedziew

W dniu 20 maja 2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Gminą Terespol w sprawie udzielenia przez Gminę Terespol pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w postaci sporządzenia dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol-Kodeń-Sławatycze-Włodawa – Dorohusk-Horodło-Zosin o drogę rowerową w miejscowości Polatycze i Lebiedziew. Wartość sporządzanej dokumentacji została określona na kwotę 157 440,00 zł brutto.

W ramach w/w zadania planuje się wykonać dokumentację projektową budowy drogi rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku od DK2 (Polatycze) do istniejącej ścieżki rowerowej w Lebiedziewie o łącznej długości ok. 2 km.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 28/05/2024 11:53:44

Wójt Gminy Terespol dokonuje zmiany w treści „Ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy Terespol” zamieszczonego w dniu 16 maja 2024 r. poprzez wykreślenie błędnie wpisanej działki numer 907 w ostatniej pozycji w kolumnie „Nr działki/obrębu/powierzchnia (ha)”. Przedmiotowa działka została już wpisana w tej samej kolumnie w pierwszej pozycji.

W związku z powyższym podaje się ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości, stanowiących własność gminy Terespol, uwzględniając powyższy zapis.

Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na:
1. stronie internetowej Gminy Terespol www.gminaterespol.pl w zakładce „Przetargi”;
2. stronie BIP Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl w „Przetargi i ogłoszenia / Przetargi (nieruchomości i inne) / Ogłoszenie o przetargu / data ogłoszenia: 2022-05-16”;
3. tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Krzysztof Iwaniuk
Wójt Gminy Terespol

XV EDYCJA KONKURSU „PIĘKNE, BO BIALSKIE”Drukuj

 • 27/05/2024 15:01:09

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w bieżącym roku organizuje XV edycję Konkursu „Piękne bo bialskie” w dwóch kategoriach:

 1. Gospodarz Roku
 2. Najpiękniejszy Ogród Roku

Celem konkursu jest promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego; kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców; pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej; pobudzanie aktywności gospodarczej; zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu bialskiego i utrzymanie ładu przestrzennego.

W związku z powyższym zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wzięcia udziału w konkursie. Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia 10.06.2024r. w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany pok. nr 1.

>>> Ragulamin Konkursu <<<

>>> Formularz zgłoszenia <<<

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 27/05/2024 12:59:12

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 17/05/2024 13:59:12

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

I SESJA RADY GMINY KADENCJA 2024 – 2029Drukuj

 • 16/05/2024 11:32:16

Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej 7 maja 2024 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się I Sesja Rady Gminy Terespol inaugurująca IX kadencję organów samorządu gminnego. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym obrady otworzył, stwierdził ich prawomocność i prowadził do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy – Radny Senior Janusz Semeniuk. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Terespolu Agnieszka Bogusz wręczyła zaświadczenia o wyborze nowo wybranym radnym Rady Gminy Terespol oraz Wójtowi Gminy Terespol na kadencję 2024-2029.

Następnie Radny senior odczytał rotę, po czym piętnastu radnych złożyło ślubowanie. W drodze głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Terespol został Łukasz Dragun. Następnie Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk złożył uroczyste ślubowanie. Porządek inauguracyjnej sesji zakładał również wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol. Został nim w drodze głosowania tajnego Arkadiusz Kędzierawski.Nowo wybrana Rada zmieniając w trakcie sesji porządek obrad podjęła również uchwały o wyborze Składów osobowych komisji Rady oraz ich Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.

Mimo zgłoszenia się do prac w komisjach większości radnych, Rada zdecydowała o ograniczeniu ich składu i o wyborze poszczególnych członków. Trzech radnych w ramach protestu na takie działania złożyło rezygnacje z zasiadania w komisjach.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/3e7586e1-6da5-4ca7-8784-3771cf528042

90,408,893 unikalne wizyty