MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

III Bialskopodlaskie Święto MioduDrukuj

 • 22/08/2022 09:46:09

III Bialskopodlaskie Święto Miodu 2022

Wniosek o dodatek węglowyDrukuj

 • 18/08/2022 13:17:43


Dla kogo dodatek węglowy? Gdzie składać wnioski?
1.    Dodatek przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.
2.    Nie ma kryterium dochodowego.
3.    Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.


W gminie Terespol wnioski będzie rozpatrywał
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
Tel.: (83) 375 37 48
Fax: (83) 411 20 99
e-mail: terespol@ops.pl


Co jest konieczne, by wypełnić wniosek o dodatek węglowy?
•    Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, czyli nazwę organu
 – WÓJT GMINY TERESPOL .
•    Następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL , adres zamieszkania oraz numer rachunku płatniczego, na który zostanie przekazana kwota dodatku węglowego.
•    Jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania.
•    Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez GOPS na etapie rozpatrywania wniosku.
•    Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
•    W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
•    Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Ustawa o dodatku węglowym.pdf

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.pdf

Klauzula inform RODO.pdf

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 18/08/2022 09:55:23

LOGOPostępowanie w sprawie wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: Budowa stacji Terespol Szerokotorowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach
zadania pn.: "Poprawa dostępności przejścia granicznego Terespol - Brześć, Etap 1 - Rozbudowa układu torów o prześwicie 1520 mm stacji Terespol”:OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO - treść obwieszczenia

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓWDrukuj

 • 09/08/2022 14:53:23

Przez efektywność energetyczną budynku należy rozumieć stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej jest to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez ten budynek energii niezbędnej do jego użytkowania, obejmująca m.in. ocenę izolacyjności cieplnej przegród budynku oraz sprawności zastosowanych w nim instalacji i urządzeń. Oceny energetycznej budynku dokonuje się w postaci świadectwa charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku lub części budynku, określających całkowite zapotrzebowanie na energię niezbędną do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Szersze informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow.

W zakładce tej znajdą Państwo informacje o obowiązujących przepisach, podstawowej wiedzy technicznej jak również odniesienia do najważniejszych inicjatyw wspierających obywateli w działaniu na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków. Informacje te będą regularnie aktualizowane o projekty i programy wsparcia uruchamiane m.in. w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

INFORMACJADrukuj

 • 02/08/2022 12:13:20

 Jedziesz na urlop autostradą A2 lub A4? Pamiętaj o e-TOLL

W związku z rozpoczętym sezonem wakacyjnym, przypominamy o opłatach w systemie e-TOLL za przejazdy pojazdów lekkich odcinkami autostrad A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Niezwykle istotne jest aby użytkownicy płatnych odcinków autostrad, w tym kierowcy zagraniczni, mieli możliwość zapoznania się z zasadami zakupu e-biletu autostradowego.

Komunikat w sprawie obowiązujących e-biletów został opublikowany pod adresem: tutaj  i jest również dostępny w następujących wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, słowackiej, czeskiej i litewskiej.

POPOŁUDNIOWE ZABAWY Z KGW „CZERWONE SZPILECZKI”Drukuj

 • 02/08/2022 09:28:50

Kliknij aby powiększyćWe wtorkowe popołudnie 26 lipca członkinie KGW „Czerwone szpileczki” z Małaszewicz zaprosiły do wspólnej zabawy dzieci w ramach mini pikniku, zaplanowanego przez koło, aby aktywizować dzieci do wspólnego spędzania czasu podczas wakacji.

>>> Galeria zdjęć <<<

Na najmłodszych mieszkańców Małaszewicz czekało wiele atrakcji. Dzieci mogły wykonywać prace plastyczne, które następnie zostały wyeksponowane w plenerowej galerii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zabawy z klockami, układanie domina czy wspólne budowanie wieży z klocków. Było przeciąganie liny, ale także malowanie twarzy, które cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko najmłodszych, ale także starszych dzieci.Czytaj więcej

AKCJE NA WAKACJE - SIERPIEŃ 2022Drukuj

 • 02/08/2022 09:26:58

 AKCJE NA WAKACJE - SIERPIEŃ 2022

KONKURS POWIATOWY „NASZ CHLEB NAJLEPSZY”Drukuj

 • 02/08/2022 09:11:30

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej zachęca mieszkańców powiatu bialskiego do uczestnictwa w konkursie pt. „Nasz chleb najlepszy”.

Celem konkursu „Nasz chleb najlepszy” jest kultywowanie zwyczajów wypieku chleba metodami tradycyjnymi i przekazywanie ich młodemu pokoleniu, poszerzanie wiedzy na temat receptur i zwyczajów przygotowywania ciasta chlebowego, wymiana doświadczeń, konfrontacja lokalnych tradycji kulinarnych.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, właściciele piekarni, Koła Gospodyń Wiejskich oraz wszyscy zainteresowani z terenu powiatu bialskiego, którzy przygotują do degustacji i oceny wypiek z ciasta chlebowego zgodnie z podstawowymi zasadami higieny. Do wypieku powinna być dołączona informacja o wykonawcy.

Zgłoszenia udziału w konkursie należy dokonać w formie pisemnej na załączniku do niniejszego regulaminu w dniu uroczystości Dożynek Powiatowych 4 września do godz. 13:00. 

Więcej szczegółów w regulaminie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 01/08/2022 14:07:26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

BADANIE KONIUNKTURY W GOSPODARSTWACH ROLNYCHDrukuj

WAŻNA INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINYDrukuj

 • 08/07/2022 09:55:09

WAŻNA INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf
Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/07/2022 15:00:40

W dniu 28 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021 było poprzedzone:
● przedstawieniem przez Wójta Gminy Krzysztofa Iwaniuka raportu o stanie Gminy Terespol
za 2021 rok,  
● dyskusją nad raportem.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym raport o stanie Gminy Terespol za 2021 rok został przekazany Radzie Gminy w ustawowym terminie oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Mieszkańcy Gminy Terespol nie skorzystali z możliwości wypowiedzenia się na temat raportu o stanie Gminy Terespol za 2021 rok.
Za udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021 głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się -1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.
Kolejnym znaczącym punktem obrad podczas posiedzenia XXII Sesji Rady Gminy Terespol było podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021. W ramach otworzonej, przez Przewodniczącego Rady Gminy, dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2021, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego nie wniesiono żadnych pytań i uwag do ww. dokumentacji.
https://gminaterespol.pl/images/news/dsc_4313.jpgZa przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021 głosowało - 11 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.
Po rozpatrzeniu wszystkich punktów w porządku obrad koniecznych do rozpatrzenia absolutorium radni przystąpili do głosowania w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 głosowało - 11 radnych,  przeciw - 0, wstrzymujących się - 1. Jeden Radny był nieobecny w trakcie głosowania.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za rok 2021;
● w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za rok 2021;
● w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;
● zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na 2022 rok;
● w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany zapisów Statutu Sołectwa Kobylany.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/7a2ae457-c2b9-483f-8594-869b60bd5a46

Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej

-  od dnia 12 maja 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 r.

30 LAT GMINY TERESPOLDrukuj

 • 07/07/2022 14:52:39
 • 261 czytań

25 czerwca 2022 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Terespol z okazji 30  lecia Gminy Terespol.  Przewodniczący Rady Mieczysław Romaniuk przybliżył historię powstania Gminy oraz powitał licznie przybyłych gości.
Następnie  Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przedstawił bilans dokonań oraz podziękował wszystkim którzy przyczynili się w tych 30 latach, do sukcesu gminy Terespol.
Ważnym i podniosłym punktem posiedzenia było  wręczenie odznaczeń państwowych, których dokonał, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk. Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Pani Jolanta Gawryluk. Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal za Długoletnią Służbę otrzymali: złoty po 30 latach służby -  Pani Irena Mikołajczyk i Pan Mirosław Rogowski, brązowy po 10 latach służby - Pani Magdalena Jaszczuk, Pan Jarosław Kijuk oraz Pani Anna Lubeńczuk.
Podczas posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk dokonali uroczystego wręczenia Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol Panu Józefowi Henrykowi Śreniawskiemu.

AKCJE NA WAKACJE - LIPIEC 2022Drukuj

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ!Drukuj

 • 28/06/2022 15:20:56

WŁĄCZ SIĘ W PRACE NAD REWITALIZACJĄ!

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dostępny jest na Biuletynie Informacji Publicznej  (https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/) oraz w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany

72,862,038 unikalne wizyty