MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal
Portal

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Kwiecień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

60 DNI DO SYCYLIIDrukuj

 • 22/03/2018 14:30:37

60 DNI DO SYCYLII

STANOWISKO ZARZĄDU ZGWRP W SPRAWIE ASF W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ ROLNIKÓWDrukuj

 • 20/03/2018 10:52:54

Stanowisko w sprawie sposobu kwalifikacji skutków następstw choroby zakaźnej zwierząt ASF w zakresie uprawnień rolników do odszkodowań i rekompensat.

Obecna regulacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.1855) zwanej „ustawą" w przypadku chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich ASF przewiduje dwie ścieżki działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się i zwalczaniu chorób zakaźnych.
Pierwsza ścieżka polega na wydaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji nakazującej zabicie chorych, zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub chorobę, albo zwierząt z gatunku wrażliwych na choroby oraz wypłacie stosownego odszkodowania.
Druga ścieżka to wprowadzenie i realizacja programu bioasekuracji.
Rozporządzenie zawierające „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018" (Dz.U. z 2017 r. poz. 1378) wprowadzono w większości gmin w obszarze zagrożenia, z dniem 15 lipca 2017 r. Program umożliwia rolnikom, oprócz odszkodowania, staranie się o środki rekompensujące zmiany profilu produkcji, czyli likwidację stada i przerwę w produkcji.
Z uzyskanych informacji od rolników wynika, że w sytuacji obowiązywania ww. programu Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmował indywidualne decyzje o wybiciu stad trzody z zastosowanie środków, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W konsekwencji wiele gospodarstw nie otrzymało rekompensat za przerwę w produkcji trzody tylko dlatego, że wydano i wykonano decyzję z tego innego trybu likwidacji stad, niż z art. 57 e ust. 4 ustawy.
W takich okolicznościach (nakazu zabicia stada) wystąpiła nierówność w przyznawaniu rekompensat wyrażająca się odmową ich przyznania tym rolnikom, którzy w oparciu o program mieli uprawnienie je otrzymać, ale w związku z decyzją z pierwszej ścieżki, zostali tych rekompensat pozbawieni. Takie działania spowodowały niezadowolenie i rozgoryczenie rolników działających w zaufaniu do organów Państwa. A to z kolei rodzi pytanie, czy właściwie przekazano rolnikom informacje w zakresie uprawnień do rekompensat, czy prawidłowo były stosowane przepisy ustawy, które przewidują (art. 57 e ust 8), że - o ile w drodze decyzji nakazano i wykonano wybicie zwierząt chorych czy też zdrowych - to nie wydaje się decyzji w ramach programu. Konsekwencją byłoby więc uznanie, że bez względu na podstawę decyzji o zabiciu stada, rolnik jest uprawniony do rekompensaty z budżetu państwa za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczył ten zakaz.
Postulujemy wyjaśnienie odmowy wypłaty rekompensat pomimo bezspornego faktu nakazu zabicia stada w obszarze zagrożeniem ASF.


Warszawa 14.03.2018 r.

KONKURS 'POLSKA WIEŚ - DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ'Drukuj

 • 20/03/2018 09:00:19

X edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich

Miło nam poinformować, że Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła jubileuszową X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1.Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2.Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2018 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl  tel. 695 116 110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Dokumenty konkursowe:

Ogłoszenie

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

BEZPRAWNE UŻYWANIE SYMBOLI GMINY TERESPOLDrukuj

 • 15/03/2018 13:36:39

herbW związku z coraz częstszym wykorzystywaniem oraz modyfikowaniem herbu gminy Terespol na stronach i profilach internetowych przez osoby podmioty  nieuprawnione, zwracamy się  o zaprzestanie tego rodzaju działań, usunięcia herbu lub jego zmodyfikowanych elementów,  w przeciwnym razie gmina będzie zmuszona do podjęcia kroków prawnych. Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Korzystają też z ochrony przed ich bezprawnym wykorzystywaniem.

Herb Gminy Terespol oraz pozostałe insygnia został ustanowiony Uchwałą Nr XXI/138/12 Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2012 roku. Zgodnie z § 9 w/w uchwały symbole, o których mowa w § 1 uchwały, stanowią własność Gminy Terespol i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

Herbu oraz symboli, wymienionych w uchwale, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych na podstawie zgody organu wykonawczego gminy. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

Zgodnie z obowiązującym prawem herb, a także logo (logotyp) służą indywidualizacji jednostki samorządu terytorialnego i przyczyniają się do jej rozpoznawalności. Herb natomiast nawiązuje do historii i tradycji, a logo do współczesności.

W razie bezprawnego wykorzystania lokalnych symboli, np. herbu czy logo, jednostka samorządu terytorialnego może żądać zaniechania bezprawnych naruszeń. Jednostkom samorządu terytorialnego przysługują bowiem zarówno prawa podmiotowe służące ochronie jej dóbr osobistych, jak i prawa będące wytworem twórczej działalności człowieka (np. utwory, znaki towarowe), czyli tzw. prawa na dobrach niematerialnych.

Zgodnie z obowiązującym orzecznictwem ochrony swojego herbu jednostka samorządowa może domagać się na podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo autorskie) oraz ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jednostka samorządu terytorialnego posiada osobowość prawną, co uprawnia do zastosowania przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego osób prawnych, o ile ustawy samorządowe nie zawierają odmiennych regulacji. W razie zatem naruszenia dóbr osobistych jednostki samorządu terytorialnego przysługują jej takie same środki ochronne jak osobie fizycznej.

Herb gminy należy traktować jako jej dobro osobiste. Takie stanowisko zajął  Sąd Najwyższy w wyroku z 7 marca 2003 r. (sygn. akt I CKN 100/01) stwierdził, że znak symbolizujący osobę prawną (więc także herb) „jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi dobro osobiste osoby prawnej".

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że na podstawie art. 24 w zw. z art. 43 kodeksu cywilnego w przypadku używania jej herbu przez inny podmiot gmina może żądać zaprzestania tego działania, usunięcia jego skutków, zadośćuczynienia pieniężnego, zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny (art. 448 kodeksu cywilnego) bądź odszkodowania na zasadach ogólnych. Również na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednostka samorządu terytorialnego może dochodzić zaprzestania korzystania z jej herbu (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1). Zgodnie z art. 10 ust. 1 tej ustawy czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

AKTUALNE INFORMACJE DLA PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z ASFDrukuj

ZAPROSZENIE NA XXII SESJI RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 14/03/2018 12:03:14

/images/zaproszenie_sesja_2017.jpg

Zaproszenie na posiedzenie XXII Sesji Rady Gminy Terespol,
która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 13.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetowo - Finansowej i Spraw Społecznych, które odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 34.

>>>> Porządek posiedzenia <<<<

W GMINIE TERESPOL ŚWIĘTOWANO DZIEŃ SOŁTYSADrukuj

 • 13/03/2018 12:07:00

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/03/2018 08:09:28

Kliknij aby powiększyćW niedzielę 11 marca 2018r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się niezwykła uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. Zebrane w tym szczególnym dniu Panie przywitała Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Wójt Gminy Terespol oraz Przewodniczący Rady Gminy, składając najserdeczniejsze życzenia. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

Zaproszenie na spotkanieDrukuj

 • 12/03/2018 13:15:00

Ogłoszenie o spotkaniu

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 09/03/2018 13:32:45

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

KONKURS NA ZGŁOSZENIE ZNALEZIONEGO MARTWEGO DZIKA - II EDYCJADrukuj

 • 09/03/2018 13:18:13

Konkurs na zgłoszenie znalezionego martwego dzika - II edycja

Informujemy, że została ogłoszona przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie II edycja konkursu na zgłoszenie znalezionego dzika.

Nagroda za znalezienie i zgłoszenie znalezienia martwego dzika wynosi 200 zł.

Termin zgłoszenia martwych dzików -  do dnia 29 czerwca 2018r.  

Do pobrania:

 1. Regulamin
 2. Wniosek + oświadczenie
 3. Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienie martwego dzika

POLICJA: ZNALEZIONE PIENIĄDZEDrukuj

 • 06/03/2018 09:17:39

Komisariat policji w Terespolu jest w posiadaniu znalezionego w dniu 12 grudnia 2017 r. na parkingu przed sklepem Rossman przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu pieniędzy w baknotach. Właściciela w/w pieniędzy pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono. Kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr (83) 3756226.

NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 05/03/2018 14:13:53

Kliknij aby powiększyćNarodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony w Polsce od 2011 roku. Jest okazją do przypomnienia całemu społeczeństwu o bohaterach antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego Państwa Polskiego przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

POLICJA: Znaleziono rowerDrukuj

 • 27/02/2018 08:15:16

Komisariat policji w Terespolu jest w posiadaniu znalezionego za barierką w rejonie mostka w Lebiedziewie, roweru typu górski o nazwie "KROSS", koloru czerwonego-srebrnego, na kołach 26".Rower ten posiada błotniki i bagaźnik koloru srebnego oraz czarne siodełko.

Właściciela w/w roweru pomimo podjętych w tym kierunku czynności nie ustalono.

Kontakt z z dzielnicowym asp. szt. J. Drygulski pod nr tel. 83 375 62 19, 734 402 501, e-mail: dzielnicowy.terespol.2@lu.policja.gov.pl

ZŁOTE GODY W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 26/02/2018 14:59:52

Kliknij aby powiększyć25 lutego 2018r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol spotkali się dostojni Jubilaci, którzy w sposób szczególny uczcili piękne Jubileusze 50 - cio, 55 - cio 60 – cio i 65 - cio lecia zawarcia związku małżeńskiego. Z tej okazji swą obecnością zaszczycili zaproszeni na uroczystość goście: przedstawicielka Starostwa Powiatowego Pani Marzanna Andrzejuk, Pan Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk, Sekretarz Gminy Bogdan Daniluk, kierownik Referatu organizacyjnego i Spraw Społecznych - Pani Danuta Wowczeniuk, Przedstawiciel Urzędu Stanu Cywilnego – Piotr Zaręba, ks. proboszcz parafii w Terespolu Zdzisław Dudek, ks. Sławomir Harasimiuk - proboszcz parafii w Neplach oraz przedstawiciele Rady Gminy Terespol: Halina Ostapczuk, Jan Krzyżanowski i Artur Łozak. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

39,733,975 unikalne wizyty