MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Noworoczne spotkanie Zespołów, Klubów i Sekcji SportowychDrukuj

 • 29/01/2024 15:38:42

W dniu dzisiejszym 26 stycznia 2024r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach odbyło się „Noworoczne spotkanie Zespołów, Klubów i Sekcji Sportowych” działających na terenie Gminy Terespol, które było podsumowaniem ich dotychczasowej działalności.

>>> Galeria zdjęć <<<

Najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i pracę włożoną w doskonalenie umiejętności artystycznych i sportowych złożył na ręce instruktorów, trenerów i członków Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Czytaj więcej

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 29/01/2024 14:38:00

Rekrutacja do przedszkoli,
szkół podstawowych na rok 2024/2025

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol, od 12 lutego do 1 marca 2024 roku rozpoczyna się:
• rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025;
• rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 jednostek oświatowych Gminy Terespol.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - zgodnie z:
Uchwałą Nr XVII/151/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol
Uchwałą Nr XVII/152/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol;
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego: zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.

FERIE ZIMOWE Z GCK 2024Drukuj

 • 24/01/2024 15:28:09

 

BUDŻET NA 2024 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 24/01/2024 09:55:51

W dniu 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Na posiedzeniu zostały przedstawione pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2024-2027;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2024 rok;
- w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
Na posiedzeniu Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na obecnych 15 radnych za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.
Podczas posiedzenia radni zdecydowali również o podjęciu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Był to główny punkt obrad XXXII Sesji Rady Gminy Terespol. Uchwalenie budżetu poprzedziła praca stałych Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2024 rok.
Na obecnych 15 radnych za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.
Zgodnie z przyjętym budżetem:
● łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 46.080.863,29 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39.084.843,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.996.020,29 zł,
● łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 70.473.395,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.248.395,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.225.00,00 zł.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
● w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/11e86669-1a9e-4121-be25-b0aed416676e

Imienne wykazy głosowań z posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r.
Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 24/01/2024 09:49:49

O G Ł O S Z E N I E

 o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol

Wójt Gminy Terespol ogłasza od dnia 1 lutego 2024 roku do 15 października 2024 r., nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.
Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:
1. Gazowych;
2. Elektrycznych;
3. Pomp ciepła;
4. Kotłów na pellet drzewny i drewno;
5. Olejowych.
Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Terespol. Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 5000,00 zł. Dotacja udzielana będzie w danym roku kalendarzowym do wysokości środków określonych w uchwale budżetowej. Środki określone w uchwale budżetowej na 2024 rok wynoszą 250 000 zł.
Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Terespol na dofinansowanie inwestycji celowej polegającej na wymianie źródeł ciepła na proekologiczne w budynkach mieszkalnych oraz druki wniosków określone są w Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIX/206/22 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2022 r, zmienionej uchwałą nr XXVII/272/23 Rady Gminy Terespol z dnia 30 marca 2023r. zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=351&action=details&document_id=1878690 oraz na internetowej stronie gminy Terespol www.gminaterespol.pl.
Druk wniosku jest również do pobrania na Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol zakładka Urząd Gminy/wzory dokumentów/ Referat infrastruktury i Środowiska lub w Biurze Obsługi Urzędu Gminy, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1 w Kobylanach, w godzinach pracy Urzędu.
Zgodnie z §3 ust. 7 regulaminu uznane będą jako koszt realizacji wydatki poniesione przed złożeniem wniosku o dotacje, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wystawienia faktury za zakup i montaż urządzeń służących do wymiany źródeł ciepła na proekologiczne.
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Terespol w godzinach pracy Urzędu.
Osoba do kontaktu: Justyna Kraciuk pokój nr 9, tel. 83 411 20 35.

XXXI SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 24/01/2024 09:36:28

W dniu 12 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
● w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol na 2024 rok;
● w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Terespol;
● zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany;
● w sprawie zobowiązania organu wykonawczego do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
● w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu;
● zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Terespol;
● zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
● w sprawie przystąpienia Gminy Terespol do wieloletniego rządowego programu „Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
● w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
w gminie Terespol "Posiłek dla dzieci i uczniów" na lata 2024-2028;
● w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy społecznej oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028;
● w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Terespol w 2024 roku.
Podczas posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Terespol Rada Gminy wyraziła następującą opinię w sprawie stawki podatku leśnego na terenie Gminy Terespol w 2024 roku - odstąpienie od podejmowania uchwały i przyjęcie stawki na poziomie ustawowym.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/306fbd7a-66f9-4b06-b19a-6a99d35e6e96

Imienne wykazy głosowań z posiedzenia XXXI Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 12 grudnia 2023 r.
Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

KONKURSY DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICHDrukuj

 • 19/01/2024 12:57:59

18 stycznia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyła się konferencja inaugurująca cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich: Rolnik z Lubelskiego 2024, Ekolubelskie 2024, Nasz Sołtys 2024 oraz Kobieta Przedsiębiorcza w stylu EKO.
Szczegóły pod linkiem: https://www.lubelskie.pl/aktualnosci/konferencja-inaugurujaca-konkursy-dla-mieszkancow-obszarow-wiejskich/

„LUBELSKIE WSPIERA OSP”Drukuj

 • 19/01/2024 10:40:53

„LUBELSKIE WSPIERA OSP”

Dnia 12 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Lubelskiego Uchwałą Nr DXXIX/9330/2023 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego pt. „Lubelskie wspiera OSP” z terminem realizacji do 30 września 2024 r. Termin składania ofert upływa 26 stycznia 2024 r. o godzinie 15:30.

Informację o konkursie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie – w Departamencie Środowiska i Zasobów Naturalnych, który mieści się w budynku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3, pok. 4.402 i 4.403 lub pod nr. telefonu: (0 81) 44 16 723 i 44 16 764. oraz pod linkiem:

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&action=details&document_id=1963305

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 18/01/2024 16:30:00

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Łęgi powiat bialski, województwo lubelskie informuje  i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Łęgi na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:

 • 2 luty 2024r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)
 • 2 luty 2024r. o godz. 17.15 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 02.02.2024 r. godz.17.15.)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Łęgi. 

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków.
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielania Zarządowi absolutorium z działalności.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków zarządu.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie dzierżawy gruntów Wspólnoty.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków.

PRZYPOMNIENIEDrukuj

 • 17/01/2024 12:15:19

Urząd Gminy w Terespolu, przypomina, że 15 marca 2024 roku upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należności z tego tytułu można uiścić w kasie Urzędu Gminy Terespol, u sołtysa wsi lub na rachunek bankowy nr 13102012600000040200140228.

BIESIADA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY TERESPOLDrukuj

 • 16/01/2024 15:25:17

12 stycznia 2024r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol już po raz drugi odbyło się niecodzienne spotkanie. Spotkanie, które było uhonorowaniem zaangażowania oraz pięknej i szlachetnej działalności społecznej Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Terespol.

Serdeczne podziękowania za działalność kulturalną oraz kultywowanie tradycji ludowych przekazał wszystkim licznie zgromadzonym Paniom i Panom Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Do życzeń dołączyła się również Pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach Dorota Szelest, która podkreśliła jaką pomocą i wsparciem są obecnie Koła, które inicjując wszelkie działania i inicjatywy integrujące lokalną społeczność, niewątpliwie podnoszą poziom życia na wsi. Czytaj więcej

 >>> Galeria zdjęć <<<

OGŁOSZENIEDrukuj

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJDrukuj

 • 12/01/2024 13:47:37

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJW środę 10 stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu Nowym odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe. Na zaproszenie J.E. Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy przybyli przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządów lokalnych, instytucji, służb, kół gospodyń wiejskich, kół przyjaciół rozgłośni i innych organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczył również Wójt gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.

Podczas spotkania regionalny portal informacyjny Podlasie24.pl oficjalnie ogłosił laureatów dorocznego plebiscytu „Top Regionu”.

https://siedlce.podlasie24.pl/region/spotkanie-noworoczne-samorzadowcow-politykow-przedsiebiorcow-i-przyjaciol-krp-20240110232112

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLANKADrukuj

 • 12/01/2024 12:28:08

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODOLANKAW dniu 11 stycznia 2024r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Budowa drogi gminnej w miejscowości Podolanka, którego Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a – lider  i PPHU Transbet Wojtiuk Sp. Jawna 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a – partner.  Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę  3 232 901,43 zł. Termin wykonania w ciągu dziesięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesa finansowa udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację tego zadania wynosi 1 995 000,00 zł. Gmina Terespol z własnych środków budżetowych finansuje 38,29 % wartości zamówienia w kwocie 1 237 901,43 zł oraz ponosi koszty nadzoru inwestorskiego w dwóch branżach (drogowej i elektrycznej ) w kwocie 36 210,00 zł brutto.

Przedmiot umowy obejmuje budowę drogi gminnej od km  0+000,00 do km 0+837,87 o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

Realizacja przedmiotowego odcinka drogi gminnej zapewni bezkolizyjne połączenie komunikacyjne  miejscowości Małaszewicze z drogą powiatową nr 1052 L w Podolance.

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ EUROPEJSKI SZLAK DROGOWY E-30 Z PORTEM MAŁASZEWICZE I LINIĄ KOLEJOWĄ E-20Drukuj

 • 11/01/2024 11:41:58

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ EUROPEJSKI SZLAK DROGOWY E-20 Z PORTEM MAŁASZEWICZE I LINIĄ KOLEJOWĄ E-20W dniu 10 stycznia 2024 roku w siedzibie Starostwa Powiatu Bialskiego nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Zamawiającym: Powiatem Bialskim i Zarządem Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, a Wykonawcą: Konsorcjum firm - Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Budomex Sp. z o.o.  w Białej Podlaskiej i Przedsiębiorstwa Budownictwa Drogowego „Tre-Drom” Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej na realizację inwestycji pn. Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego za kwotę 96 930 992, 00 zł. Termin wykonania inwestycji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ EUROPEJSKI SZLAK DROGOWY E-20 Z PORTEM MAŁASZEWICZE I LINIĄ KOLEJOWĄ E-20Planowana inwestycja ma na celu budowę od podstaw nowego odcinka drogi powiatowej oraz rozbudowę istniejących odcinków dróg gminnych i wewnętrznych PKP, nadając im jedną kategorię jako droga powiatowa klasy Z (zbiorcza). Droga docelowo ma przebiegać od projektowanego wiaduktu nad torem KWK Wólka Dobryńska wg projektu CARGOTOR (gmina Zalesie) do ul. Kodeńskiej przed Granicznym Punktem Odpraw Fitosanitarnych w Kobylanach, z wiaduktem drogowym nad torami istniejącej bocznicy GASPOL i projektowanej INBAP (gmina Terespol).

Nowo budowana droga obsługiwać będzie głównie Terminale Przeładunkowe w „Porcie Małaszewicze”, przejmując ruch ciężarowy z drogi E-30. Tak jak każda droga publiczna będzie ogólnie dostępna dla pozostałych użytkowników, w tym także stanowić będzie  dojazd dla mieszkańców bloku przy ul. Robotniczej w Małaszewiczach.

W wyniku realizacji w/w zadania na terenie gminy Terespol zostanie wykonany odcinek drogi o długości ok. 4,450 km ( w tym ok. 2,800 km rozbudowa istniejących dróg oraz budowa wiaduktu nad torami kolejowymi), natomiast w gminie Zalesie zostanie wybudowany odcinek o długości ok. 2,800 km.

BUDOWA I ROZBUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ EUROPEJSKI SZLAK DROGOWY E-20 Z PORTEM MAŁASZEWICZE I LINIĄ KOLEJOWĄ E-20

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych  w kwocie 97 804 000,00 zł i realizowana jest przez Powiat Bialski we współpracy z Gminą Terespol i Gminą Zalesie na podstawie zawartego Porozumienia Partnerskiego.

86,334,031 unikalne wizyty