MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWADrukuj

 • 15/05/2023 13:15:14

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

Gmina Terespol otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,00 zł.
Celem programu uchwalonego na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli m. in. bibliotek szkolnych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy jest:

 • zakup nowości wydawniczych;
 • realizacja działań promujących czytelnictwo w placówkach oświatowych;
 • zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek szkolnych.

W tegorocznej edycji programu, dofinansowanie otrzymały następujące placówki:
- Szkoła Podstawowa in. J. U. Niemcewicza w Neplach – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach – kwota dofinansowania 4 000,00 zł, wkład własny 1 000,00 zł, całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł.

XXVII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 09/05/2023 14:44:18

W dniu 30 marca 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
 • w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży, uczniów oraz ich rodziców;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty;
 • w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol";
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą
  na czas oznaczony do trzech lat kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na 2023 rok;
 • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Terespol;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku
  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023;
 • w sprawie przyjęcia Programu osłonowego Gminy Terespol "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2023;
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w treści:
  "Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki";
 • w sprawie nadania nazwy drodze położonej w miejscowości Kobylany;
 • w sprawie udzielenia w roku 2023 pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu.

Podczas posiedzenia XXVII Sesji Rady Gminy Terespol zostało omówione Sprawozdanie
za rok 2022 z realizacji Programu osłonowego Gminy Terespol „Korpus Wsparcia Seniorów”.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/8279f1ec-55dd-4ccd-a6bd-6001d9ca0e1d

Komunikat - OPRYSKIWACZEDrukuj

 • 09/05/2023 12:29:05

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane użytkowania, należy zgłosić do WIORiN w Lublinie.

Zgłoszenie opryskiwacza można dokonać: pocztą, faksem, drogą elektroniczną na adres e-mail: dorit-lublin@piorin.gov.pl lub bezpośrednio w Oddziale Wojewódzkiego InspektoratuOchrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie.

Wzór zgłoszenia dostępny na stronie www.piorin.gov.pl/lublin.

 Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia sprawności technicznej zgodnie z art. 76. ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r., poz. 340 z późn. zm.) podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

 Zgłaszając sprzedaż, zezłomowanie lub wycofanie z użytkowania opryskiwacza unikniesz kontroli w tym zakresie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

Komunikat - Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczółDrukuj

 • 09/05/2023 12:25:31

Zasady stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół:

 • Pszczoły są najważniejszym zapylaczem w uprawach roślin rolniczych
  i sadowniczych.
 • Wpływają one na wzrost plonów jak również na ich jakość. Zapylanie przez pszczoły drzew i krzewów owocowych, plantacji truskawki, maliny przyczynia się do lepszego wykształcenia owoców o większej liczbie nasion oraz łagodniejszym zabarwieniu
  i lepszym smaku.
 • Obecność pszczoły miodnej na plantacji rzepaku powoduje wzrost plonu nawet do 30%.

W celu zapobiegania masowym zatruciom pszczół przez niewłaściwe opryskiwanie środkami ochrony roślin  należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad

 • Nie stosować środków ochrony roślin na kwitnące rośliny uprawne i chwasty w trakcie oblotu pszczół.
 • Przestrzegać informacji zawartych w etykiecie każdego środka ochrony roślin.
 • Dobierać preparaty o możliwie najkrótszym okresie prewencji dla pszczół.
 • Stosować środki ochrony roślin w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od pasiek.
 • Dobierać środki ochrony roślin tak, aby zminimalizować negatywny wpływ zabiegów ochrony roślin na owady zapylające.

Pszczoły, które miały kontakt ze środkiem ochrony roślin w zdecydowanej większości giną poza ulem, dlatego prosimy o nawiązanie współpracy z pszczelarzami polegającej na informowaniu ich o planowanych zabiegach środkami ochrony roślin.

Zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 z póź.zm.), kto stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska (…), podlega karze grzywny, a w przypadku rażącego naruszenia przepisów zostaje wydany zakaz wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie

INFORMACJADrukuj

 • 08/05/2023 09:03:07

UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 232 ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJADrukuj

 • 05/05/2023 08:49:07

Dni Świąt Narodowych upamiętniają najjaśniejsze karty w historii polskiego narodu, a nasza pamięć przywodzi datę podjęcia największej w dziejach Polski reformy ustroju państwa.

>>> Galeria zdjęć <<<

Witaj maj! Trzeci maj, u Polaków błogi Raj!” – śpiewamy radośnie jak nasi przodkowie. Oto na kartach historii, 232 lata temu pojawiła się polska konstytucja – pierwsza w Europie, a druga na świecie. Oto pojawiła się jutrzenka nadziei na ratowanie upadającej Rzeczpospolitej, której część terytorium została zaanektowana w wyniku I rozbioru, której ustrój toczył rak liberum veto, która była słaba i rozgrywana przez obce mocarstwa.Czytaj więcej

Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja na Placu Zamkowym w WarszawieDrukuj

 • 04/05/2023 10:16:36

4 MAJA DZIEŃ ŚW. FLORIANA – PATRONA STRAŻAKÓWDrukuj

 • 04/05/2023 09:01:08

4 MAJA DZIEŃ ŚW. FLORIANA – PATRONA STRAŻAKÓW

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie LubelskimDrukuj

 • 02/05/2023 09:39:30

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 28/04/2023 12:21:44
 • 214 czytań

Wymiana kotła.Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.
Wójt Gminy Terespol ogłasza od dnia 28 kwietnia 2023 roku do 15 października 2023 r., nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.
Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wymianę głównego ciepła z jednoznacznym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego. Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:
1. Gazowych;
2. Elektrycznych;
3. Pomp ciepła;
4. Kotłów na pellet drzewny i drewno;
5. Olejowych.
Dotacje udzielane będą ze środków budżetu Gminy Terespol. Wysokość dotacji nie może przekraczać kwoty 5000,00 zł. Dotacja udzielana będzie w danym roku kalendarzowym do wysokości środków określonych w uchwale budżetowej. Środki określone w uchwale budżetowej na 2023 rok wynoszą 500 000 zł.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej PolskiejDrukuj

 • 25/04/2023 12:58:46

POLSKA WIEŚ TO PRZYSZŁOŚĆDrukuj

 • 21/04/2023 14:54:05

POLSKA WIEŚ TO PRZYSZŁOŚĆ

PIKNIK MAJOWY - Świętujemy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaDrukuj

 • 20/04/2023 09:24:34

PIKNIK MAJOWY - Świętujemy 232 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

INFORMACJADrukuj

 • 18/04/2023 15:15:18

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Krzyczew powiat bialski, województwo lubelskie informuje udziałowców Wspólnoty wsi Krzyczew, że ogólne zebranie członków spółki w dniu:

I termin zebrania odbędzie się:
21 kwietnia 2023r. o godz.16.00 (I termin zebrania)
II termin zebrania odbędzie się:
29 kwietnia 2023r. godz.18.00 (II termin zebrania) tylko w przypadku braku połowy udziałowców w dniu 21.04.2023r., na I terminie zebrania.

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Krzyczewie
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenie zarządowi absolutorium z działalności
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków na cele gospodarcze, społeczne, kulturalne
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego plan finansowy,
10. Wolne wnioski
11. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

PRZEBUDOWA DROGI NA DZ. NR 721 W KRZYCZEWIEDrukuj

 • 17/04/2023 11:36:58

W dniu 14 kwietnia 2023r. została zawarta umowa na realizację zadania: Przebudowa drogi na dz. nr 721 w Krzyczewie, którego Wykonawcą jest Konsorcjum Firm: PPHU TRANSBET Wojtiuk Sp. Jawna 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a-lider i PPHU Transbet Marian Wojtiuk 21-500 Biała Podlaska ul. Grzybowa 52 a - partner. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 318 184,31 zł.
Przedmiotem umowy jest przebudowa drogi wewnętrznej w Krzyczewie od km. 0+006,14 do km 0+478,10 (od drogi wojewódzkiej 698 do drogi gminnej nr 100781 L w Krzyczewie (do kościoła), po istniejącym śladzie jezdni w dotychczasowym pasie drogowym.
Zakres przebudowy objęty umową obejmuje:
• wykonanie ubytków masami bitumicznymi oraz grysami i emulsją asfaltową;
• wykonanie nowej warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego, o gr. 4 cm dla ruchu KR1;
• wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na powierzchni 1 906 m2;
• korektę wysokościową istniejących poboczy gruntowych;
• ustawienie nowego znaku drogowego.
Umowa zostanie zrealizowana w terminie czterech miesięcy od dnia podpisania umowy.

79,268,587 unikalne wizyty