MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Informacja o przystąpieniu do opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno – RatowniczegoDrukuj

 • 09/11/2021 15:12:43

Informacja o przystąpieniu do opracowania Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w województwie lubelskimDrukuj

 • 09/11/2021 14:48:11

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada w województwie lubelskim

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 04/11/2021 15:11:12

Komisja likwidacyjna działając na podstawie Zarządzenia nr 24/13 Wójta Gminy Terespol z dnia 9 lipca 2013 roku, informuje, że Urząd Gminy Terespol posiada do sprzedaży składniki majątku ruchomego.

Treść ogłoszenia

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWYDrukuj

 • 04/11/2021 13:40:54
 • 77 czytań

https://krd-ig.com.pl/

https://krd-ig.com.pl/

Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskieDrukuj

 • 03/11/2021 14:44:33

Informacja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody PolskiePaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej uprzejmie informuje, że w myśl art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy - do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Jednocześnie, zgodnie z art. 197 omawianej ustawy, urządzeniami melioracji wodnych są rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie.

W związku z powyższym zaznaczam, że wykonywanie prac konserwacyjnych zapewniających drożność rowów melioracyjnych, należy do obowiązków zainteresowanych właścicieli gruntów, spółki wodnej lub związku spółek wodnych, działających na terenie gminy. Ponadto wskazuję, że zgodnie z art. 206 ustawy Prawo wodne, w przypadku niewykonywania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, właściwy organ Wód Polskich wydaje decyzję administracyjną, ustalającą omawiane obowiązki, zawierającą szczegółowe zakresy i terminy wykonywania prac konserwacyjnych, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez zainteresowanych właścicieli gruntów.

Jednocześnie informuję, że wykonywanie prac utrzymaniowych rowów melioracyjnych musi być zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska oraz ochrony przyrody.

Departament Ochrony Przed Powodzie i Suszą

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa

tel.: +48 (22) 37 20 230 | e-mail: sekretariat.kp@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

Badanie kontrolne w NSP 2021Drukuj

 • 03/11/2021 11:04:25

Badanie kontrolne

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PPGRDrukuj

 • 26/10/2021 11:29:42

https://gminaterespol.pl/images/logos_granty_pgr.png

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Informujemy, że nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina –Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  został przedłużony do 28 października 2021 r. do godz. 15.30.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć niezwłocznie do 28 października 2021 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany. Osoba do kontaktu: Podinspektor Justyna Kalinka 834112051.

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Głównym celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
•    sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
•    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
•    usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
3. Złożenie deklaracji udziału w programie;
4. Dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia
Informacje dodatkowe:
Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
• sprzęt komputerowy zostanie użyczony na okres 2 lat od daty przekazania sprzętu;
• opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją i nie wynikające ze zwykłego użytkowania;
• opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Terespol.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Klienta oraz poniżej.

DO POBRANIA:
1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Deklaracja udziału w programie;

Opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

GRANTY PPGR

Projekt VeloFortDrukuj

 • 22/10/2021 14:50:30

Projekt VeloFort

Zebranie udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec ŻukDrukuj

 • 22/10/2021 14:30:03

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Murawiec Żuki powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec Żuki na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:
29 października 2021r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)
5 listopada 2021r. o godz. 17.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 29.10.2021r.)

Zebranie odbędzie się w Hotelu pod Dębami ul. Warszawa 1, 21-540 Kobylany. Potrzebę transportu prosimy zgłaszać do Prezesa Zarządu.
Porządek zebrania: 

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności i udzielenie zarządowi absolutorium z     działalności
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody uporządkowanie terenu z drzew i krzewów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Wspólnoty
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

Z uwagi na obowiązujący na terenie wsi Murawiec stan wyjątkowy zebranie nie może odbyć się w świetlicy w Murawcu.

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskieDrukuj

 • 22/10/2021 13:50:17

Obwieszczenie KUZ.4210.34.1.2021

66,294,769 unikalne wizyty