MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 24/04/2024 13:31:56

W związku ze stałym rozwojem mieszkalnictwa w „Centrum Gminy” w Kobylanach oraz osiedlaniem się mieszkańców informujemy, że celem uporządkowania punktów adresowych na terenie osiedla planuje się nadanie nazw ulic dla nowo wybudowanych dróg gminnych.
Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do aktywnego nadsyłania propozycji nazw ulic w terminie do 17 maja 2024 r. Proponujemy aby propozycje nazw były spójne z obecnymi nazwami ulic „wielkich Polaków/zasłużonych dla Polski”
Wnioski dotyczące nazw ulic można przesyłać do tut. Urzędu Gminy za pośrednictwem:

 • E-mail: kkondracki(@)gminaterespol.pl;
 • ePUAP ESP: /2074hufjl4/domyslna;
 • Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21 – 540 Małaszewicze;
 • Osobiście do biura obsługi Urzędu Gminy Terespol.

Planowane jest nadanie nazw ulic dla następujących dróg:

Lp.

Oznaczenie w MPZP

Nr ew. działek

Obręb

1

7KDD, 8KDD

906, 914

Kobylany

2

17KDD

908

Kobylany

3

4KDL, 5KDL

922, 916, część działki 112/5

Kobylany

4

15KDD, 16KDD

112/10, 930, 931

Kobylany

5

14KDD

969

Kobylany

Propozycje nazw ulic prosimy o wpisanie do załączonej tabeli. Pomocniczo zamieszczamy mapę z siecią dróg na „Centrum Gminy” w Kobylanach.
Informujemy, że nadawanie nazw ulic wynika z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z jego treścią do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników.

Mapa i propozycja nazwy dróg w miejscowości Kobylany

RAPORT O STANIE GMINY TERESPOL ZA ROK 2023Drukuj

 • 23/04/2024 15:24:01

herb

 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) w załączeniu przekazuję Raport o stanie Gminy Terespol za 2023 rok.

Raport dostępny jest na stronie BIP: RAPORT O STANIE GMINY TERESPOL ZA ROK 2023

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2024Drukuj

 • 17/04/2024 14:58:34

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL

 

Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.

W terminie od dnia 16 kwietnia do 10 maja 2024r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w "Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2024", w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

 Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

 1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
 2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych, na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
 3. Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
 4. Planowana liczba uczestników.
 5. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej akcję.
 6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

 Uwaga :

 1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
 2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji, miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.

Gmina Terespol zakupi worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy" oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.

Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w siedzibie EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7 na 2 dni przed planowaną akcją sprzątania w godzinach od 800 do 1500.

Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas "Akcji Sprzątania Gminy Terespol - 2024" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

 Zgłoszenie uczestnictwa w Akcji Sprzątania Gminy Terespol

ANKIETY DO PROJEKTUDrukuj

 • 11/04/2024 13:57:20

Szanowni Państwo: Mieszkańcy Gminy Terespol oraz Turyści odwiedzający Gminę Terespol, informujemy, że Gmina Terespol zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Wykonanie strefy wypoczynku w sąsiedztwie zbiornika wodnego z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 - Działanie 7.10 Turystyczne Lubelskie. Realizowany projekt polega na wykonaniu strefy wypoczynku w sąsiedztwie istniejącego zbiornika wodnego „Czapelka”. W ramach realizacji niniejszego projektu planuje się wykonać następujące zadania:

1. Adaptacja wieży obserwacyjnej w zespole fortów Twierdzy Brzeskiej wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod numerem A/1386 na wieżę widokową w Kobylanach. Adaptacja wieży polegać będzie na wykonaniu wewnętrznych schodów, podestu, zadaszenia oraz zagospodarowania terenu. Po zaadaptowaniu obiekt będzie służył do obserwacji krajobrazu oraz fauny i flory wokół zbiornika Czapelka. Powierzchnia zabudowy istniejącej wieży wynosi 45,52 m2 i nie zmieni się po wykonaniu adaptacji. Wysokość wieży po adaptacji wyniesie ok. 14 m.

2. Budowa drogi dla pieszych i rowerów (ciągu pieszo-rowerowego) wokół zbiornika wodnego w Kobylanach o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 2 800 mb i szerokości 3 m, z dojazdem i dojściem do wieży widokowej oraz jej oświetlenie.

3. Nasadzenia zieleni.

Uprzejmie prosimy, na potrzeby w/w wniosku o wypełnianie ankiet zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy Terespol. Ankiety są dostępne pod linkami:

ANALIZA ZAGROŻEŃ, W TYM IDENTYFIKACJA MIEJSC, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB WYKORZYSTUJĄCYCH OBSZAR WODNY DO PŁYWANIA, KĄPANIA SIĘ, UPRAWIANIA SPORTU I REKREACJIDrukuj

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARIIDrukuj

 • 03/04/2024 08:07:49

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII. WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARIIInformuję, że w dniach 8 - 12 KWIETNIA 2024 R.* terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 • Szczepionka będzie zrzucana z samolotów oraz rozkładana ręcznie przez pracowników Inspekcji Weterynaryjnej
 • Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm
 • Nie wolno dotykać szczepionki
 • Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
 • Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
 • Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
 • Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę 

* Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie https://wiwlublin.bip.gov.pl/ i na @LublinWeterynaria (Facebook)

KLUB MALUCHA W GMINIE TERESPOL - WIZUALIZACJADrukuj

 • 29/03/2024 12:31:36

Informacja o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim do lokali wyborczychDrukuj

 • 28/03/2024 14:34:43

Wójt Gminy Terespol na podstawie art. 37 f par. 5 Kodeksu wyborczego, informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców, w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

 

Treść obwieszczenia (rozkład jazdy)

 

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOL 2024Drukuj

 • 25/03/2024 08:51:25

Kto by tam kiedyś kobietę zrozumiał,
Anioł by nie śmiał, diabeł by nie umiał.
Czego jej w życiu do szczęścia potrzeba?
Piekła zakątek czy kawałek nieba?
Kto by tam kiedyś kobiecie dogodził?
Chyba się jeszcze taki nie urodził.
Bo któż odgadnąć moi mili raczy,
Dlaczego zwykle „tak” odmowę znaczy.
A gdy „nie” powie to może by chciała,
Gdyby się trochę po zastanawiała.
I chociaż czasem złośliwa, kąśliwa,
Nie lilia biała, a zwykła pokrzywa.
Wie to ród męski i Ty dobry Boże,
Choć z babą jest źle, bez niej jeszcze gorzej.

Tak pisała w swoim poemacie Anna Zajączkowska. Niesamowity jest różny sposób postrzegania kobiet, a zdefiniowanie kobiecości nie jest łatwym zadaniem. Kobiecość to wir, nieobliczalność i dzikość, ale na szczęście do ujarzmienia.

17 marca 2024r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się wyjątkowe spotkanie z okazji Dnia Kobiet, na które przybyły same „białe lilie”. Szanowne Panie oraz zaproszonych gości przywitali Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Dorota Szelest – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach. Oczywiście nie obyło się bez serdecznych życzeń uśmiechu, wszelkiej pomyślności i szczęścia, skierowanych od Pana Wójta oraz tradycyjnego toastu za zdrowie kobiet. Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

Jubileusz pożycia małżeńskiego w Gminie TerespolDrukuj

 • 23/03/2024 01:00:00

W niedzielę 3 lutego 2024r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol odbyło się niecodzienne spotkanie - uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia, 55-lecia, 60-lecia, 65-lecia i 70-lecia zawarcia związku małżeńskiego.

>>> Galeria zdjęć <<<

Złote Gody tego dnia świętowało 6 par. Państwo Barbara i Kazimierz Karmasz z Łęg, Helena i Zygmunt Krzysztofowicz z Łęg, Anna i Józef Mareccy z Małaszewicz, Eugenia i Jan Markowscy z Koroszczyna, Teresa i Albert Nowak z Małaszewicz Dużych, Danuta i Tadeusz Wasyluk z Nepli.Czytaj więcej

PODSUMOWANIE KADENCJI 2018-2024Drukuj

 • 22/03/2024 15:02:18

Szanowni Państwo!

Dobiega końca kadencja samorządu 2018-2024, podczas której dzięki Państwa  poparciu i zaufaniu, miałem zaszczyt po raz kolejny pełnić funkcję Wójta Gminy Terespol.

Ostatnie pięć lat to czas bardzo intensywnej, systematycznej pracy, opartej na ogromnej dyscyplinie finansowej, dla dobra całej gminy oraz wszystkich  Mieszkańców.

Była to kadencja z wielu względów wyjątkowa, która przejdzie do historii. Wydarzyły się bowiem rzeczy bez precedensu. Musieliśmy sprostać wyzwaniom i skutkom wynikającym z Pandemii COVID-19, szyliśmy maseczki, dowoziliśmy zakupy seniorom. Zanim minął czas pandemii, rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza, rosnąca inflacja, jednak pomimo takich niesprzyjających okoliczności, z zachowaniem środków ostrożności konsekwentnie realizujemy nasze plany rozwojowe.

Co warto podkreślić, od 2017 r. nadal utrzymujemy, wprowadzone zwolnienie z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych dla osób indywidulanych, jak również wspieramy naszych mieszkańców poprzez różnego rodzaju dotacje w zakresie przedsięwzięć wykorzystujących odnawialne źródła energii czy wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych.

Zakończyliśmy budowę przychodni zdrowia. Sfinalizowaliśmy  gruntowną modernizację ujęcia wody w Koroszczynie. Zrealizowaliśmy i uruchomiliśmy procesy inwestycyjne na budowę, rozbudowę i przebudowę dróg w miejscowościach: Łobaczew Mały, Samowicze,  Kukuryki, Krzyczew, Neple, Kuzawka, Osiedle Zastawek, Małaszewicze Duże, Małaszewicze Małe, Podolanka, Koroszczyn i Lechuty Małe, ponadto  przygotowujemy projekt ścieżki rowerowej od ronda w Terespolu do Lebiedziewa.

Naszym sukcesem jest odtworzenie i „kapitalna przebudowa” naszej gminy z wykreowanym jej Centrum, które ma połączyć Koroszczyn z Kobylanami, Małaszewiczami Małymi i Małaszewiczami Dużymi w jedną aglomerację.

Centrum Gminy (środek gminy) to doskonale skomunikowany i uzbrojony w infrastrukturę komunalną teren, pierwsza górka poza strefą zalewową rzeki Bug, wskazany jeszcze przez przedwojennych inżynierów pod osiedle wojskowe dla lotniska w Małaszewiczach przed II wojną światową.

W pobliżu Zbiornika „Czapelka” trwa budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem tego terenu. Została zakończona inwestycja - zaplecze techniczne dla naszych służb komunalnych. W trosce o właściwy rozwój naszych dzieci i młodzieży budujemy stadion sportowy z budynkiem  i zapleczem szatniowo – sanitarnym. Podjęliśmy decyzję o budowie Klubu Malucha dla naszych najmłodszych mieszkańców i pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie.

Zainicjowaliśmy i uczestniczymy w realizacji projektu pn. Budowa i rozbudowa drogi łączącej europejski szlak drogowy E-30 z Portem Małaszewicze i linią kolejową E-20, dofinansowanego przez Rządowy Fundusz Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 94 mln 992 tys. zł. tj. 98% wartości zadania, którego inwestorem jest Powiat Bialski. Gmina Terespol w 2023 r. udzieliła pomocy finansowej Starostwu na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

To bardzo ważna inwestycja w kontekście otwierających się możliwości realizacji zadania przez spółkę Cargotor pn. „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią” w zakresie jego finansowania przez Skarb Państwa.

Modernizacja, zdekapitalizowanej i nieodpowiadającej dzisiejszym wymaganiom, ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej i budowa nowych międzynarodowych terminali intermodalnych w rejonie Małaszewicz ma strategiczne znaczenie w kontekście wzmocnienia konkurencyjności polskiego sektora logistycznego i wprost wpisują się w Strategię Rozwoju Transportu. 

Realizacja ww. projektu, daje możliwość wykorzystania ogromnego potencjału gospodarczego zgromadzonego w tym obszarze, stwarza szansę na ożywienie gospodarcze terenów wschodniej Polski i jest bezwzględnie konieczną infrastrukturą, warunkującą normalne funkcjonowanie, poprawę i rozwój Międzynarodowych Terminali Intermodalnych i całej, powstałej w rejonie Portu Małaszewicze strefy przemysłowej, jako centrum logistycznego na „Nowym Jedwabnym Szlaku”. Pozyskaliśmy dwóch kolejnych poważnych inwestorów, którzy będą realizowali nowe terminale intermodalne.

Warto podkreślić, iż realizacja tak wielu inwestycji na terenie gminy jest możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych, głównie krajowych w wysokości około 100 mln zł. Dochody budżetu naszej gminy są obecnie na poziomie 33 mln zł. Obecnie też nie mamy żadnego zadłużenia.

Duży wpływ na jakość życia ma szeroka i zróżnicowana oferta kulturalna. Gmina wspiera również działalność sportową oraz działalność stowarzyszeń KGW i OSP.

Nie zapominamy też o naszych seniorach, osobach niepełnosprawnych i przewlekle chorych. W tym celu zakupiliśmy specjalny samochód, który został przekazany do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizuje zadania z zakresu pomocy tym grupom, które są coraz liczniejsze i wymagające różnego rodzaju wsparcia, w tym  finansowego. Dzisiaj co czwarty mieszkaniec gminy to osoba w wieku powyżej 60 lat.

Nasze wspólne dokonania są konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem aktywności władz samorządowych, sołtysów, pracowników jednostek organizacyjnych, pracowników urzędu, a przede wszystkim dobrej współpracy Samorządu z Mieszkańcami.

Dziękuję Państwu za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Każdego dnia robię wszystko, by nie zawieść pokładanych oczekiwań.

Z satysfakcją mogę dziś Państwu przedstawić najistotniejsze inwestycje i przedsięwzięcia, jakie zostały zrealizowane, bądź są w trakcje realizacji.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju i radości. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełnią Wasze serca wiarą w moc dobra i miłości, niech będą czasem wzajemnej życzliwości i pozwolą z optymizmem spojrzeć w przyszłość.  Wesołego Alleluja !

>>> BIULETYN DO POBRANIA <<<

Krzysztof Iwaniuk

Wójt Gminy Terespol

SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW Z WOJEWODA LUBELSKIMDrukuj

 • 22/03/2024 10:22:06

W dniu 21 marca 2024 r. w Białej Podlaskiej Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk wraz z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z powiatów bialskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz łukowskiego  uczestniczył  w spotkaniu z Wojewodą Lubelskim Krzysztofem Komorskim. Rozmawiano o programach adresowanych do samorządów, do których nabory już ogłoszono oraz tych, które niebawem mają ruszyć tj. Rządowy fundusz rozwoju dróg, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, „Maluch+” i Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030. Do trzech z w/w funduszy będzie aplikować Gmina Terespol. W najbliższych dniach gmina Terespol planuje złożyć wniosek do RFRD o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Północnej w Małaszewiczach Dużych.

ZAPROSZENIE NA KONERENCJĘDrukuj

 • 20/03/2024 12:43:20

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE W 2024 rokuDrukuj

 • 19/03/2024 14:17:33

ISKRY NIEPODLEGŁEJ ROZŚWIETLIŁY GMINĘ TERESPOLDrukuj

 • 18/03/2024 10:24:24
 • 190 czytań

Z inicjatywy Wójta Gminy Terespol, Pana Krzysztofa Iwaniuka w dniach 13-15 marca 2024 roku na placu przed Urzędem Gminy w Terespolu odbyło się wyjątkowe wydarzenie jakim było - mobilne widowisko edukacyjne "Iskry Niepodległej" oraz „Wirtualny Teatr Historii Niepodległa”. Oba te wydarzenia cieszyły się ogromnym powodzeniem, zgromadziły liczne grono mieszkańców i młodzieży, nie tylko ze szkół z terenu naszej gminy, ale i sąsiednich. Wystawę odwiedziło ponad 600 osób.  

"Iskry Niepodległej" to multimedialne widowisko Biura "Niepodległa", które w nowoczesny sposób prezentuje sylwetki ojców niepodległości, sportowców, podróżników, ludzi kultury, naukowców czy społeczników. Spektakl porusza kwestie energii, zdobyczy techniki, solidarności społecznej, eksploracji Ziemi i kosmosu.

"Iskry Niepodległej" to nie tylko opowieści o polskich bohaterach, ale również imponujące widowisko multimedialne. Nowoczesne technologie wizualne, animacje i dźwięki sprawiają, że historia staje się żywa i wciągająca. Dodatkowo, zwiedzający mogli skorzystać z aplikacji mobilnej z rozszerzoną rzeczywistością, która pozwalała poznać więcej szczegółów na temat prezentowanych postaci i wydarzeń.

89,865,750 unikalne wizyty