MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIEDrukuj

 • 23/07/2019 11:58:23

Obwieszczenie

Projekt pn. „GraduatON”Drukuj

 • 16/07/2019 15:28:11

projekt pn. „GraduatON”

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

 1. Są absolwentami szkoły wyższej lub są na ostatnim roku studiów wyższych;
 2. Posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 3. Na dzień przystąpienia do projektu pozostają bez zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mogą liczyć na:

 1. Wsparcie doradcy zawodowego, dla każdego z uczestników Projektu zostanie przeprowadzony test kompetencyjny oraz test metodą Clifton Strengths Finder Assesment;
 2. Wsparcie psychologa/coach’a kariery;
 3. Atrakcyjne warsztaty, z następujących zagadnień:
  • Autoprezentacja
  • Organizacja czasu pracy
  • Cele, reguły, konsekwencje
  • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole
  • Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność
 4. Szkolenie z urządzeń i technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnościami w środowisku zawodowym - dla wybranych uczestników
 5. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 6. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (20 uczestników w każdym z okresów realizacji projektu)
 7. Wsparcie opiekunów stażowych.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa następujące koszty:

 1. profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 2. wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 3. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników podczas organizowanych wsparć;
 4. materiałów szkoleniowych;
 5. wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 6. zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 7. dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie i do momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczenia kosztów podróży – projekt pn. „GraduatON”.

Zapraszamy do kontaktu:

telefon: 728 442 860; e-mail: kamila.zarkowska@reaxum.eu

więcej informacji pod adresem https://reaxum.eu/projekty/graduaton/o-projekcie

Dyżur poselskiDrukuj

 • 12/07/2019 11:42:24

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 22.07.2019 r. w godzinach 8:00-9:00 w Urzędzie Gminy Terespol w pokoju nr 22, będzie pełnić dyżur poselski Pani Poseł Kornelia Wróblewska.

Cmentarz komunalny w Gminie TerespolDrukuj

 • 09/07/2019 15:40:12

W dniu 9 lipca 2019 roku dokonano uroczystego  otwarcia „Cmentarza komunalnego w Gminie Terespol”.

 otwarcia „Cmentarza komunalnego w Gminie Terespol”

Wartość wykonanych robót budowlanych ogółem wyniosła 1 405 988,53 zł, w tym:

budynek kaplicy cmentarnej - 615 939,16 zł.

Wykonano  I etap cmentarza, przygotowując:

 • kaplicę cmentarną z chłodnią i zapleczem;
 •  410 miejsc grzebalnych;
 •  18 miejsc na pochówek urnowy;
 •  32 wnęki w kolumbarium;
 •  drogi dojazdowe i alejki.

Kaplicę cmentarną, kolumbarium, miejsca grzebalne poświęcił  proboszcz parafii p.w. Miłosierdzia  Bożego w Kobylanach ks. Zbigniew Rozmysł.

Od dnia dzisiejszego  na cmentarzu komunalnym w Koroszczynie mogą odbywać się pochówki.

Zarządcą i administratorem cmentarza będzie Eko-Bug  Sp. z o.o. Kobylany ul. Słoneczna 7, tel. 83 3751539.

Spółka będzie utrzymywała i udostępniała infrastrukturę cmentarza, prowadziła dokumentację oraz pobierała w imieniu Gminy Terespol  opłaty związane z pochowaniem zwłok na cmentarzu, według stawek przyjętych Uchwałą Nr III/32/19 Rady Gminy Terespol z dnia 29 marca 2019 r.

Zarządca i administrator cmentarza komunalnego w Koroszczynie -  Sp. Eko-Bug  nie prowadzi działalności z zakresu usług pogrzebowych.

UCHWAŁA NR III/32/19

FOTORELACJA Z OTWARCIA

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 08/07/2019 11:05:52

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 05/07/2019 12:03:22
 • 179 czytań

Sesja Rady Gminy Terespol Wotum zaufania za 2018 rok  oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok udzielone

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IV Sesja Rady Gminy, której przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Najważniejszym punktem obrad IV Sesji Rady Gminy było udzielenie Wójtowi Gminy Terespol wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu, a także pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok ubiegły.

Na mocy zmiany przepisów wynikających ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym zostało  wprowadzone od obecnej kadencji nowe narzędzie mające pełnić funkcję kontrolną nad organami wykonawczymi (raport o stanie jednostki samorządu terytorialnego). Rozpatrzenie sprawy absolutorium od tego roku musi być poprzedzone rozpatrzeniem raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego, debatą nad raportem i uchwałą o wotum zaufania.

Zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy obowiązany był przedstawić Radzie Gminy roczny raport o stanie Gminy Terespol w terminie do dnia 31 maja 2019 r.  Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

>>> SESJA ON-LINE <<<

DELEGACJA GMINY TERESPOL NA XXIV OGÓLNOPOLSKIE DNI TRUSKAWKIDrukuj

 • 04/07/2019 14:24:56

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM SUSZY W GOSPODARSTWIE ROLNYMDrukuj

 • 04/07/2019 12:51:00

Wójt Gminy Terespol, w oparciu o komunikat IUNG w Puławach, w którym stwierdzono wystąpienie suszy na terenie Gminy Terespol informuje, że producenci rolni poszkodowaniu w wyniku wystąpienia suszy mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych. Druki oświadczeń są dostępne w Urzędzie Gminy Terespol, pokój nr 8 i biurze obsługi, a także na  stronie internetowej Gminy Terespol (poniżej). W związku z ostatnim raportem IUNG w Puławach (link do strony systemu monitoringu: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0601162/) Komisja  może szacować straty w następujących uprawach: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, kukurydza na ziarno i na kiszonkę, krzewy owocowe, truskawki i rośliny strączkowe – dla gleb kategorii I (gleba bardzo podatna na suszę) oraz: zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe – dla  gleb kategorii II (gleba podatna na suszę).

Oświadczenia można składać w  Urzędzie Gminy Terespol, pokój nr 8, biurze obsługi, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2019 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 8 lub pod nr telefonu 834112032.

Powierzchnia upraw i rodzaj upraw muszą być zgodne z  wnioskiem złożonym do ARMIR o przyznanie płatności obszarowej na rok 2019, niezależnie od stopnia poniesionych strat w danej uprawie. W związku z powyższym  do oświadczenia należy dołączyć kopie wniosku o bezpośrednie płatności za rok 2019 r. 

Oświadczenie należy złożyć w terminie umożliwiającym  Komisji ds. szacowania strat dokonanie oceny stanu upraw na gruncie, przed planowanym zbiorem.  Po zbiorze upraw nie będzie możliwości oszacowania strat.

Rolnik posiadający grunty w innych gminach, składa oświadczenia także w tych gminach gdzie położone są grunty, a otrzymany z danej gminy cząstkowy protokół  niezwłocznie dostarcza do gminy, w której znajduje największa część gospodarstwa rolnego.

Procedura szacowania strat

Wytyczne dla komisji powołanych przez Wojewodę

Ośwadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarce

Oświadczenie o stratach w uprawie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

System Monitorowania Suszy Rolniczej

WAKACYJNY ROZKŁAD JAZDY - LIPIEC 2019Drukuj

 • 04/07/2019 11:47:40

Kliknij aby powiększyć

XVI ODSŁONA FESTIWALU KULTURA BEZ GRANICDrukuj

 • 04/07/2019 11:45:56

Kliknij aby powiększyćJuż po raz szesnasty Gmina Terespol oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach zapewnili wszystkim zwolennikom wyśmienitej zabawy wieczór pełen niespodzianek i atrakcji.

29 czerwca 2019 r. na scenie XVI Festiwalu Kultury bez Granic zaprezentował się szeroki przekrój wykonawców z gatunku muzyki POP, ROCK, DISCO POLO oraz HIP HOP. Jak co roku prezentowany był dorobek lokalnych twórców ludowych, zarówno w dziedzinie rękodzieła, jak i promowania własnych zdolności i talentów. Ponadto na uczestników festiwalu czekały miody z lokalnych pasiek oraz produkty regionalne przygotowane specjalnie na tę okazję przez lokalne koła gospodyń wiejskich.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

OCZYSZCZANIA I ODKAŻANIA STUDNI ZE WZGLĘDU NA OBECNOŚĆ MARTWYCH ZWIERZĄTDrukuj

 • 02/07/2019 15:26:00

Ze względu na powtarzające się okresowo zdarzenia, związane z wypompowywaniem wody ze studni, przez zastępy PSP lub OSP w związku z obecnością martwego zwierzęcia Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej przesyła w załączeniu ulotkę otrzymaną od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej dotyczącą, dezynfekcji i odkażania studni.
Służba dyżurna Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej każdorazowo informuje właścicieli, u których jest wypompowywana woda ze studni o konieczności przebadania wody w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

<<< ULOTKA >>>

INFORMACJADrukuj

 • 02/07/2019 09:53:16
 • 190 czytań

W związku z  przejęcia przez organy gmin z dniem 1 lipca 2019 r., tj.: z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016), zadania udostępniania danych jednostkowych z rejestru PESEL, w załączeniu  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego  na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

ZNALEZIONO KLUCZYKI DO SAMOCHODUDrukuj

 • 01/07/2019 14:58:30

Znaleziono kluczeNa terenie rekreacyjnym w Kobylanach znaleziono kluczyki do samochodu. Osoba, która utraciła kluczyk proszona jest o kontakt pod nr tel. 83 411 20 42.

KULTURA BEZ GRANIC FOTORELACJADrukuj

 • 01/07/2019 14:16:45

KULTURA BEZ GRANIC

ZAWIADOMIENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 27/06/2019 12:56:55

ZAWIADOMIENIE STAROSTY BIALSKIEGO

44,504,338 unikalne wizyty