MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACHDrukuj

 • 16/07/2018 11:53:09

WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACH13 lipca w Puławach w Puławach swoje święto obchodzili policjanci z całego województwa. Komendant główny policji nadinspektor Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczyli medale za długoletnią służbę.

Medalem brązowym za zasługi dla policji został również odznaczony Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk.

WOJEWÓDZKIE ŚWIĘTO POLICJI W PUŁAWACH

<<< GALERIA ZDJÄ˜Ć >>>

INFORMACJA - DOŻYNKI POWIATOWE - DRELÓW 2018Drukuj

 • 16/07/2018 08:10:52

Kliknij aby powiększyćStarostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej jako organizator Dożynek Powiatowych, które odbędą się 2 września 2018r. w Drelowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursach, które zostaną rozstrzygnięte i nagrodzone podczas święta plonów.

Jak co roku przeprowadzone będą konkursy: na wieniec dożynkowy, na ekspozycję promujące miasto/gminę Powiatu Bialskiego, na najlepszy wypiek ciasta chlebowego.

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 12/07/2018 14:09:45

Urząd Gminy Terespol informuje, iż Starosta Powiatu Bialskiego wydał obwieszczenie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących właściwości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa ww. powiecie.

Treść obwieszczenia

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 12/07/2018 13:00:22

LEKARZ WETERYNARIIZachęcamy do zapoznania się z pismem Głównego Inspektoratu Weterynarii związanym z wytycznymi dotyczącymi postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika.

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika

 


Regulamin Konkursu na zgłoszenie znalezionych zwłok padłego dzika - III edycja

NA NOWY ROK SZKOLNY - NOWE PRZEDSZKOLE W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 12/07/2018 12:00:17

NA NOWY ROK SZKOLNY - NOWE PRZEDSZKOLE W GMINIE TERESPOL

Z dniem dzisiejszym dokonano odbioru robót budowlanych wraz z rozliczeniem końcowym zadania „Rozbudowa Budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o Oddział Przedszkolny. Wartość robót wraz z wyposażeniem wyniosła  1,172 mln zł.  W/w projekt został zrealizowany w ramach działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna RPO WL na lata 2014 – 2020, pod nr-em RPLU.13.05.00-06-0046/15. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WL 20014-2020 wyniosło 472 000,00 zł.
W ramach tego zadania dobudowano do istniejącego budynku szkoły w Kobylanach nowe skrzydło z dwoma salami gotowe do przyjęcia 50 dzieci w wieku przedszkolnym.
Jak potrzebna to była inwestycja świadczy fakt, że już na dzień dzisiejszy wszystkie miejsca w nowym przedszkolu są zarezerwowane.

<<< GALERIA ZDJÄ˜Ć >>>

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy TerespolDrukuj

 • 09/07/2018 11:18:59

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Terespol wykonano dzięki współfinansowaniu:

Logo WFOŚiGW w Lublinie

 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

W 2018 roku usunięto 21,200 Mg wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych z posiadłości znajdujących się na terenie Gminy Terespol za kwotę 5 507,76 zł.

NOWY SZLAK JEDWABNYDrukuj

 • 06/07/2018 10:06:32

 Modernizacja Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze

W związku z pojawiającą się szansą - jedną na tysiąc lat, dotyczącą chińskiej inicjatywy „Nowego Szlaku Jedwabnego" oraz prowadzonymi pracami nad projektem CARGOTORU z udziałem funduszy unijnych „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią - prace studialne" Wójt Gminy Terespol zainicjował spotkanie poświęcone problematyce związanej z technicznymi aspektami w/w projektu jak również z potrzebą wdrożenia konkretnych propozycji uczestników przewozów kolejowych na przejściu granicznym Brześć - Terespol, które miało miejsce w dniu 2 lipca 2018r. w Urzędzie Gminy Terespol.

Spotkanie poświęcone problematyce związanej z technicznymi aspektami projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią - prace studialne"

Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich zaproszonych instytucji/firm z wyjątkiem przedstawicieli kolei białoruskiej (termin spotkania zbiegł się ze Świętem Narodowym Białorusi). W spotkaniu uczestniczył  m.in. konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, wicekonsul RP w Brześciu, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu, spółka Cargotor, Biuro Projektowe SYSTRA, PKP Cargo CL, przewoźnicy prowadzący działalność w rejonie przeładunkowym Małaszewicze tj. Gaspol, AGROSTOP, Eurotrans, Europort, Trasa, Adampol, INBAP.
Podczas spotkania przedstawiciele spółki CARGOTOR przedstawili stan zaawansowania i zakres prac przy projekcie „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią". Prezes Spółki Cargotor poinformował, ze tematem wiodącym tego projektu jest przepustowość. Prace nad koncepcją modernizacji w rejonie przeładunkowym Małaszewicze są jeszcze w trakcie. Projekt swoim zakresem obejmuje: budowę dodatkowych torów, budowę dwóch nowych stacji rozrządowych: Małaszewicze Południe i Kobylany 2, nowe urządzenia SRK a także budowę wiaduktu nad szlakiem kolejowym w celu skomunikowania strony południowej szlaku kolejowego ze stroną północną. Wójt Gminy Terespol odniósł się do przedstawionej koncepcji wiaduktu w Kobylanach (w sąsiedztwie obecnego przejazdu) którego zaprojektowanie wymusza zakres modernizacji oraz obowiązujące przepisy. Wójt zaproponował lokalizację wiaduktu nad szlakiem kolejowym w Małaszewiczach. Planuje się, że w terminie 2-3 miesięcy Cargotor wybierze koncepcję zaproponowaną przez projektantów i przedstawi wszystkim zainteresowanym stronom w celu dalszych konsultacji i uzgodnień.
Podczas spotkania pokrótce omówiono również planowane inwestycje na granicy polsko-białoruskiej związanej z rozbudową przejścia granicznego w Terespolu oraz budową nowych mostów granicznych.

ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 06/07/2018 09:44:22


Troska o gminę czy zwykła prowokacja?


W dniu 27 czerwca 2018 r. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Terespol podczas której radni gminy udzielili wójtowi gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada Gminy po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej, po dyskusji, podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2017 r.

Radny Gminy Gabriel Gryciuk  zakwestionował zasadność podjęcia uchwały Nr 1/ 18 przez Komisję Rewizyjną w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Terespol za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,  w związku z dopuszczeniem do głosowania radnego Łukasza Draguna, który w dniu 22 marca 2018 r. złożył rezygnację z funkcji członka Komisji Rewizyjnej. Stwierdził, że uchwała Komisji Rewizyjnej została podjęta niezgodnie z prawem i w związku z tym złoży skargę na działanie Rady biorąc pod uwagę przedstawione argumenty w tej sprawie.

Dodatkowo radny Łukasz Dragun zapytał  również czy instytucje RIO czy Wojewoda zostały poinformowane, że on jako członek Komisji Rewizyjnej, który złożył rezygnację  został dopuszczony do głosowania.

W odpowiedzi Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk zapoznał radnych z przebiegiem posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która miała miejsce w dniu 22 maja 2018 r. i poinformował, że za uchwałą Nr 1/18 w sprawie rozpatrzenia i  zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Terespol za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol  na 6 obecnych, głosowało 5 członków Komisji Rewizyjnej, przeciw - 1, wstrzymujących się - 0.  Poinformował również, że Regionalnej Izbie Obrachunkowej została przekazana w/w uchwała  wraz z wyciągiem z protokołu Komisji Rewizyjnej opisującym sposób procedowania przedmiotowej uchwały czyli udział radnego Draguna w głosowaniu pomimo złożonej rezygnacji i nie  zakwestionowała głosowania, wydając pozytywną opinię.

Radni po wysłuchaniu wyjaśnień podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2017 r.   Za przyjęciem w/w uchwały głosowało - 9 radnych, 2 - przeciw, wstrzymujących się – 1 (jeden  radny pomimo obecności na sali  obrad nie brał udziału w głosowaniu).

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok został podjęta w jawnym głosowaniu, na 13 radnych uczestniczących w posiedzeniu sesji  9 radnych było za udzieleniem absolutorium, 1 był przeciw, wstrzymujących się 0 (tym razem trzech radnych pomimo obecności na sali  obrad nie brało udziału w głosowaniu). 

Radny Gabriel Gryciuk, mimo złożonych wyjaśnień i pożywnych opinii złożył skargę do RIO  cyt.  „ na przekazanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej podjętej z rażącym naruszeniem prawa Uchwały Nr 1/18 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Terespol”.

W odpowiedzi w dniu 29 czerwca 2018 r.  Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie nie podzielił poglądu radnego Gabriela Gryciuka stwierdzając,  że uchwała nr 1/18 Komisji Rewizyjnej została podjęta zgodnie z prawem. Pełna treść odpowiedzi została przekazana do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy Terespol w następującym brzmieniu:

Treść dokumentu

Biorąc pod uwagę zaistniałe zdarzenie można tylko postawić pytanie czy tego rodzaju sytuacja nie jest czasami nieudolną próbą ośmieszenia  rady gminy?

Bo jak inaczej ocenić fakty. Radny rezygnuje z członkostwa komisji, później mimo rezygnacji pojawia się na posiedzeniu, dopytuje o dopuszczenie do głosowania, głosuje a następnie  odmawia podpisania uchwały ,  drugi kwestionuje prace tej komisji, której nawet nie jest członkiem i fizycznie nie bierze udziału w posiedzeniu, a mimo tego ma  dokładną wiedzę o przebiegu prac komisji, i to on składa skargę do organu nadzoru.

Czy  można uznać, że są to działania zgodne ze składanym przez radnych ślubowaniem w momencie obejmowania mandatu, tj. „ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”???

Ponadto podczas posiedzenia Sesji  zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2018.
 • w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego. 
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2018. 
 • w sprawie zwolnienia z obowiązku oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Terespol na realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
 • w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Terespol do organu regulacyjnego.
 • w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Terespol w sprawie zwiększenia obsady w Punkcie Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego w Terespolu.
 • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.
 • w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwały, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej obligujeDrukuj

 • 05/07/2018 10:57:41

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej obliguje wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich, dokonujących uboju trzody chlewnej na użytek własny do;

- powiadamiania, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej, o zamiarze przeprowadzenia uboju w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny, co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju

-   trzoda przeznaczona do uboju musi zostać poddana badaniu przedubojowemu

-   mięso pozyskane w wyniku uboju musi zostać poddane badaniu poubojowemu

-   mięso świń, poddanych ubojowi, w celu produkcji mięsa, musi zostać poddane
badaniu na obecność włośni

-   pozyskane mięso nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem
zaświadczenia o przeprowadzeniu badania poubojowego

-   pozyskane mięso może być spożytkowane jedynie na własne potrzeby. Mięso nie
może być przemieszczane poza teren gospodarstwa.

Dokumenty

Uchwała w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bialskiegoDrukuj

Bez bez dowodu rejestracyjnego od 1 październikaDrukuj

 • 05/07/2018 09:12:02

bez dokumentówOd 1 października kierowcy nie będą musieli wozić ze sobą dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC; minister cyfryzacji w piątek podpisał komunikat w tej sprawie. Na odejście od karania za brak dowodu rejestracyjnego przy kontroli drogowej pozwala nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, uchwalona 9 maja br.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie http://samorzad.pap.pl

OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY KULINARNE W MIĘDZYZDROJACHDrukuj

 • 04/07/2018 14:23:49

Kliknij aby powiększyćW dniach  26-27 czerwca 2018r. dwie członkinie Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego uczestniczyły w Ogólnopolskich warsztatach kulinarnych "Lokalnie, regionalnie i tradycyjnie - wiem co zjem", które odbyły się w Międzynarodowym Centrum w Grodnie koło Międzyzdrojów. Warsztaty były zorganizowane przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Kwalifikacja odbyła się na podstawie osiągnięć Kół w dziedzinie potraw tradycyjnych, lokalnych i regionalnych.

Z województwa lubelskiego zostały zakwalifikowane 3 koła wśród nich znalazło się Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego. Panie pozyskały wiedzę z zakresu:
- unijnego oraz krajowego systemu jakości żywności;

- promocji lokalnych i regionalnych produktów;
- sprzedaży lokalnej żywności w ramach sprzedaży i dostaw bezpośrednich;
- Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD);
- działalności Marginalnej Lokalnej i Ograniczonej (MOL).


XV Przegląd Folklorystyczny KULTURA BEZ GRANIC 2018Drukuj

 • 02/07/2018 13:13:48

Galeria zdjęć - XV Przegląd Folklorystyczny KULTURA BEZ GRANIC 2018

Galeria Zdjęć

 

W niedzielę 1 lipca 2018r. po raz piętnasty Gmina Terespol oraz Gminne Centrum Kultury w Kobylanach zorganizowały Przegląd Folklorystyczny „Kultura bez Granic”. Wydarzenie od lat przyciąga tysiące uczestników. Pomimo niesprzyjającej aury impreza zgromadziła tłumy.

 


KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWADrukuj

MOJA KOMENDADrukuj

40,528,696 unikalne wizyty