MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

PUNKTY WYDAWANIA JODKU POTASU W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 12/10/2022 10:16:15

W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym tabletki jodku potasu będą wydawane mieszkańcom w 10 rozmieszczonych na terenie gminy Terespol  punktach.

Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletki będą wydawane osobom pełnoletnim, za podanie tabletek osobom niepełnoletnim odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

PUNKTY DYSTRYBUCJI W GMINIE TERESPOL

Punkty dystrybucji tabletek z jodkiem potasu na terenie gminy Terespol zostały wyznaczone w uzgodnieniu z Wojewodą Lubelskim w następujących lokalizacjach:

Urząd Gminy Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,

Kobylany , 21-540  Małaszewicze

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego

w Małaszewiczach

ul. Wiejska 7A,

21-540 Małaszewicze

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego

w Kobylanach

ul. Słoneczna 11,

21-540 Kobylany

Szkoła Podstawowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach

ul. Parkowa 22,

21-550 Neple

Świetlica Wiejska Bohukały

Bohukały 110

Świetlica Wiejska Samowicze

Samowicze 67

Świetlica Wiejska Koroszczyn

Koroszczyn ul. Piłsudskiego 40

Świetlica Wiejska  Łobaczew Duży

Łobaczew Duży ul. Spółdzielcza 1

Świetlica Wiejska Lebiedziew

Lebiedziew ul. Kodeńska 113

Świetlica Wiejska Małaszewicze Duże

Małaszewicze Duże ul. Słoneczna 44

 

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 11/10/2022 11:18:05

ogłoszenie

BROSZURA INFORMACYJNADrukuj

 • 05/10/2022 10:24:39

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA

INSTYTUCJA RZECZNIKA PRAW KONSUMENTADrukuj

 • 04/10/2022 09:53:33

Instytucja rzecznika praw konsumenta zaczęła funkcjonować w Polsce w 1999 roku. Obecnie na terenie naszego kraju działa około 370 rzeczników, w naszym powiecie biuro rzecznika mieści się w Białej podlaskiej w budynku Starostwa Powiatowego przy  ul. Brzeskiej 41, 21-500 Biała Podlaska, tel. 83 351-13-67, e-mail: prk@powiatbialski.pl.

Do zadań Rzecznika należy m.in.:

– Bezpłatne poradnictwo i informacja prawna w zakresie ochrony interesów konsumentów.

– Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

– Wstępowanie za zgodą konsumentów do toczących się postępowań.

– Wytaczanie powództw na rzecz ochrony zbiorowych interesów konsumentów.

– Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej.

– Prowadzenie edukacji konsumenckiej.

Rzecznik ma kompetencje doradcze. Nie posiada żadnych uprawnień kontrolnych. Jest organem  który swoimi działaniami negocjacyjnymi, mediacyjnymi a czasami interwencyjnymi próbuje doprowadzić do kompromisu  pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Właściwość miejscowa rzecznika: Rzecznik udziela porad prawnych jedynie mieszkańcom Powiatu Bialskiego.

Zachęcam do kontaktu w celach edukacyjnych szkoły, kluby seniora czy inne organizacje skupiające konsumentów. Na spotkaniach rozmawiamy o przysługujących nam prawach w sytuacjach gdy chcemy coś zareklamować, co możemy gdy dokonamy zakupu na tzw. pokazach, czy możemy oddać towary zakupione w sklepie stacjonarnym, co robić gdy usługa jaką nam świadczy operator np. telekomunikacyjny jest niezgodna z umową, i wiele innych spraw.

https://www.powiatbialski.eu/powiatowy-rzecznik-konsumentow-w-bialej-podlaskiej/

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 30/09/2022 14:56:48

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm./ oraz § 3, §4, §6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości/Dz. U. z 2021 r., poz. 2213/ Wójt Gminy Terespol  ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomość niezabudowaną, położoną na terenie Wolnego Obszaru Celnego w gminie Terespol, obręb Małaszewicze Małe, stanowiącą własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

ZAWODY W PODNOSZENIU CIĘŻARÓW - MAŁASZEWICZE 2022Drukuj

 • 30/09/2022 07:54:59

Kliknij aby powiększyć

WYPŁATA DODATKU WĘGLOWEGODrukuj

 • 27/09/2022 12:21:37

Informujemy, że od 3 października br. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie wypłacał dodatki węglowe. W pierwszej kolejności będą wypłacane dodatki dla osób, które złożyły prawidłowo wypełnione wnioski. Przypominamy, że zgodnie z ustawą w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

XXIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 23/09/2022 14:07:02

XXIII SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;

● w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Terespol w roku szkolnym 2022/2023;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Terespol a Gminą Piszczac w zakresie przekazania przez Gminę Terespol Gminie Piszczac realizacji zadania  w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Terespol bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu;

● w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy Pl. Ryszarda Kaczorowskiego w Kobylanach;

● w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na części obszaru "Centrum Gminy" w Kobylanach;

● w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Terespol;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do trzech lat, kolejnej umowy najmu nieruchomości gruntowej zabudowanej, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;

● w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości;

● w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej;

● w sprawie wyrażenia woli przejęcia na własność Gminy nieruchomości stanowiące drogi o znaczeniu lokalnym wybudowane/przebudowane w ramach inwestycji pn.: "Budowa autostrady A2 od węzła Cicibór do granicy państwa - odc. XII węzeł Dobryń bez węzła - od km 650+300 do km 657+137.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/926eb724-7bdb-4300-8a99-68b20f1d1293

Informacja Wójta Gminy Terespol o działalności międzysesyjnej -  

od dnia 28 czerwca 2022 roku do dnia 26 sierpnia 2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 23/09/2022 13:23:25

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.)/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

NOWE DODATKI DLA GOSPODARSTW DOMOWYCHDrukuj

 • 23/09/2022 10:10:54
 • 670 czytań

Ustawą z dnia 15 września 2022 roku  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) zostały wprowadzone dla gospodarstw  domowych dodatki do ogrzewania drewnem, pelletem, inną biomasą, gazem LPG i olejem opałowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

3) kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.  Gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw .

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

WYRÓŻNIENIA WRĘCZONEDrukuj

 • 23/09/2022 09:40:35

WYRÓŻNIENIA WRĘCZONE14 września 2022 r. odbyło się XXXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP w Karpaczu, podczas którego podsumowano działalność Związku oraz dyskutowano o przyszłości polskich regionów.

Była to też okazja do wręczenia wyróżnień osobom, które współdziałały na rzecz tworzenia się polskich regionów. Otrzymali je: marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki; komisarz Elżbieta Bieńkowska, byli prezesi Zarządu Związku Jan Kozłowski oraz Andrzej Ryński; przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP Krzysztof Iwaniuk; prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Andrzej Płonka oraz Danijel Marušić, przewodniczący Związku Żupanii Chorwackich.

PismoWięcej informacji na temat spotkania tutaj: https://polskieregiony.pl/obylo-sie-xxxix-zgromadzenie-ogolne-zwiazku-wojewodztw-rp/

BUDOWA DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W MAŁASZEWICZACH MAŁYCHDrukuj

 • 23/09/2022 08:04:16

ETAP - I 

W trakcie realizacji jest budowa drogi w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol etap- I. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10.
Zadanie realizowane jest w oparciu o zapisy umowy z dnia 22.09.2021 r. o partnerstwie z podmiotem gospodarczym w celu realizacji zadania publicznego. Środki finansowe na realizację w/w zadania Gmina Terespol pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a także wpłat od podmiotu gospodarczego.
W związku ze zobowiązaniem się PKP Energetyka S.A. do przebudowy kabla energetycznego Nn na własny koszt, który kolidował z budową drogi i którego przebudowa wcześniej wchodziła w zakres umowy z Wykonawcą drogi, w dniu 31 sierpnia 2022 r. został sporządzony aneks do umowy eliminujący ten zakres robót.
Na podstawie tego aneksu zmniejszeniu uległ kwalifikowalny koszt zadania  inwestycyjnego i wynosi obecnie 2 063 132,69 zł. Zmniejszeniu uległa również kwota dofinansowania zadania z państwowego funduszu celowego tj. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wynosi - 1 031 566,34 zł.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 22/09/2022 12:09:15

Firma przewozy osobowe Kondzio-Bus informuje o przesunięciu terminu rozpoczęcia działalności na trasie: Koroszczyn-Biała Podlaska przez Dobryń Duży Kijowiec Woskrzenice Duże

Wynika ono z licznych kontaktów z strony rodziców z prośbą o przesunięcie godziny odjazdu kursu powrotnego z Białej Podlaskiej. Za porozumieniem z Rodzicami ustalony został nowy termin 01.11.2022r. ze względu na potrzebny czas w związku z zmianą zezwolenia, reorganizacją czasu pracy kierowców, jak również z uwagi na fakt, że Rodzice na miesiąc październik wykupią bilety miesięczne dla młodzieży na innym połączeniu komunikacyjnym.

 Aktualnie proponowane odjazdy dla przystanków w miejscowości Koroszczyn kierunek Biała Podlaska:

 •          Koroszczyn bloki    godzina 06:50
 •          Koroszczyn 2          godzina  06:52
 •          Koroszczyn 1          godzina  06:54

Planowany odjazd:  Biała Podlaska ul. Żeromskiego kierunek Koroszczyn o godzinie 15:55.

 Wszelkie sugestie odnośnie planowanej trasy i godzin Firma zbiera do 07.10.2022 r., po tym terminie zostanie złożona nowa dokumentacja, której ewentualna kolejna zmiana wymaga czasochłonnych procedur urzędowych.

 Wszelkie informacje dostępne są pod numerem telefonu:

 533 941 112 oraz 691 123 793

DODATEK WĘGLOWYDrukuj

 • 21/09/2022 13:48:06
 • 228 czytań

Od 20 września wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywane na nowych zasadach

Ustawą z dnia 15 września 2022 roku  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw zostały wprowadzone zmiany do Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
Doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek, wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek oraz wydłużono termin na wypłatę wniosków.
W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.
Ponadto, co istotne, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.
Nowa ustawa wprowadziła również normę intertemporalną zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

Przypominamy, że w gminie Terespol wnioski rozpatruje
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Terespolu
ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
Tel.: (83) 375 37 48
Fax: (83) 411 20 99
e-mail: terespol@ops.pl

WSPIERAJ SENIORADrukuj

 • 07/09/2022 11:27:47
 • 174 czytań

WSPIERAJ SENIORA

W dniu 06 sierpnia 2022 r. rozpocznie się nabór uczestników do projektu  w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów. W ramach projektu Gmina Terespol obejmie usługą opiekuńczą 20 mieszkańców  w wieku 65+  tzw. „  opieka na odległość”.

Projekt kierowany jest do mieszkańców gminy Terespol w wieku powyżej 65 roku życia, które posiadają niesamodzielność w związku z wiekiem, stanem zdrowia lub  przebytymi chorobami/ zabiegami. Usługę dedykujemy m.in. osobom starszym, po przebytych udarach, zawałach, narażonych na utratę przytomności, mających problem z pamięcią wynikający z przebytych chorób lub zabiegów, osobom niepełnosprawnym, jak i również pozostającym samotnie w swoich domach.

Opaska bezpieczeństwa pozwoli użytkownikowi weryfikować podstawowe czynności życiowe tj. tętno, saturację, aktywność fizyczną jak również wykryje upadek oraz pozwoli na błyskawiczne powiadomienie służb ratowniczych o sytuacji zagrożenia życia po naciśnięciu przycisku SOS. Opaska bezpieczeństwa pozwala również komunikować się z centrum monitoringu i opiekunami.

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 12.09.2022 r. w sposób ciągły, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol. 

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem bliskiej osoby
w GOPS w Terespolu. Formularz zgłoszeniowy w wersji drukowanej dostępny jest w siedzibie GOPS.

Informacje: 83 375 37 48 

76,040,113 unikalne wizyty