MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROZBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW MAŁYDrukuj

 • 11/07/2024 13:39:00

W dniu 1 lipca 2024 r. zakończono rozbudowę drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały. W ramach zadania inwestycyjnego ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego na długości 0,811 km wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego do nieruchomości gruntowych oraz wykonano oznakowanie.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 1 365 863,19 zł. Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 820 417,91 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-Drom” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.

XIX Festiwal "Kultura bez Granic" 2024Drukuj

 • 09/07/2024 08:59:39

XIX "Festiwal Kultura bez Granic" 2024 już za nami! Szlagierowa impreza gminy Terespol i Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach odbyła się w sobotę 6 lipca na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach.

>>> Galeria zdjęć <<<

To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie w tej części regionu, które od lat cieszy się ogromną popularnością, nie tylko ze względu na goszczące u nas największe gwiazdy polskiej muzyki rozrywkowej, ale również dzięki atrakcjom, jakie co roku fundują Organizatorzy festiwalu. Animatorzy zabaw, wesołe miasteczko, food tracki, ogródki gastronomiczne, stoiska handlowe i wystawiennicze, pokaz służb mundurowych, prezentacja lokalnych firm oraz zespołów i grup artystycznych niewątpliwie wzbogaciły tegoroczną imprezę. Czytaj więcej

INFORMACJADrukuj

 • 09/07/2024 08:58:02

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY TERESPOL NA LATA 2024 - 2030Drukuj

 • 03/07/2024 14:46:40

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TERESPOL

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Wójt Gminy Terespol zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Terespol na lata 2024-2030.

Gminny Program Rewitalizacji został opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonym w drodze uchwały nr XXIII/231/22 Rady Gminy Terespol z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Terespol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 4218).

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 9 lipca 2024 r. do 16 sierpnia 2024 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

 - drogą elektroniczną na adres e-mail: mgarbatiuk@gminaterespol.pl;

 - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze, z dopiskiem „Rewitalizacja”;

 - bezpośrednio do Urzędu Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pokoju nr 8 w godzinach pracy urzędu.

 1. Zbieranie uwag ustnych w siedzibie Urzędu Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pokoju nr 8.
 2. Otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 23 lipca 2024 r. o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze w pok. nr 32 II piętro.

Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony raport, który będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/.

Włącz się w prace nad rewitalizacją!

                                                                                               Wójt Gminy Terespol

                                                                                               Krzysztof Iwaniuk

WNIOSKI O JEDNORAZOWĄ WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGODrukuj

 • 03/07/2024 14:15:46

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu energetycznego. Świadczenie ma pozwolić częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w ustawie – w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.
Bon energetyczny przysługuje:
1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę
Ważne!
Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.
Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana.
Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2. 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3. 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4. 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:
1. 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
2. 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
3. 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
4. 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego złożony po terminie określonym w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania.
Wnioski można składać:
1. Osobiście w wersji papierowej w siedzibie GOPS w Terespolu w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby GOPS w Terespolu,
ul. Wojska Polskiego 47, 21-550 Terespol.
3. za pośrednictwem platformy ePUAP.
Jak złożyć wniosek o bon energetyczny przez Internet?
1. Pierwszym krokiem jest wydrukowanie, wypisanie i podpisanie wniosku.
2. Następnie wypisany wniosek należy zeskanować.
3. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do profilu ePuap i wybranie z katalogu spraw "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".
4. Należy podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.
5. Odpowiedź w sprawie przyznania dodatku wnioskujący otrzyma na adres mailowy podany we wniosku.
Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo.
Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.
Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody, na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, bądź w przypadku braku wskazania nr rachunku - w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.

III Otwarte Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 01/07/2024 14:14:06

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO I ZMIANY W GMINNEJ OŚWIACIEDrukuj

 • 01/07/2024 14:12:07

21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I-VII oraz pożegnanie uczniów klas VIII, którzy we wrześniu rozpoczną kolejny etap kształcenia w szkole średniej. Podczas uroczystego apelu absolwenci szkół odebrali świadectwa, dyplomy, nagrody za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Uczniowie, którzy zdobyli najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2023/2024 otrzymali od Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe.
Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach
1. Niczyporuk Maciej, klasa VI – średnia ocen 5,46
2. Syliwoniuk Dominik, klasa V - średnia ocen 5,23
3. Janiszek Patryk, klasa VI – średnia ocen 5,23
4. Niczyporuk Michał, klasa IV – średnia ocen 5,17
Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach
1. Alicja Powierza, klasa IV - średnia ocen 5,17
2. Aleksandra Wakulewicz, klasa IV - średnia ocen 5,17
3. Łukasz Bielecki, klasa VIII - średnia ocen 5,11
4. Oliwia Siluk, klasa V - średnia ocen 5,08
Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach
1. Grom Weronika, klasa VII - średnia ocen 5,50
2. Grom Jakub, klasa IV - średnia ocen 5,42
3. Szelest Jan, klasa IV - średnia ocen 5,42
4. Mroczek Zofia, klasa IV - średnia ocen 5,33
Dzień ten zapisze się na kartach historii Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Pani Mariola Borodziuk po 25 latach pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach, na własny wniosek zmienia ścieżkę kariery zawodowej na nauczyciela tej placówki.
Pani Mariola Borodziuk swoją pracą dała dowód niezwykłego zaangażowania, profesjonalizmu i troski o dobro uczniów. Pod jej kierownictwem szkoła stała się placówką cieszącą się dużym uznaniem i zaufaniem rodziców.
Były podziękowania, życzenia zdrowia, satysfakcji z dalszej pracy pedagogicznej i łzy wzruszenia.
Z dniem 1 lipca 2024 r. pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk powierzył Pani Agacie Zajko – nauczycielowi szkoły, która niestety z ważnych powodów osobistych złożyła rezygnację. Do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności pełniącej obowiązki dyrektora wyznaczono Panią Beatę Kołodziejczyk.
Z dniem 1 lipca br. Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk powierzył Pani Beacie Kołodziejczyk – nauczycielowi szkoły pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach. Do pełnienia zastępstwa w przypadku nieobecności pełniącej obowiązki dyrektora wyznaczono Panią Agnieszkę Haponik.
W Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach dzień ten był również wyjątkowy nie tylko ze względu na zakończenie nauki, ale również w związku z uroczystym pożegnaniem nauczycieli odchodzących na emeryturę.
Pani Danuta Płotnicka oraz Pani Elżbieta Kijuk przez wiele lat pracy w szkole były wzorem dla swoich uczniów, przekazując im wiedzę i umiejętności, ale także kształtując ich charaktery i wartości.
W imieniu całej społeczności Gminy Terespol pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą oraz zaangażowanie w rozwój Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach.
Za wieloletnią pracę, poświęcenie i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze.
Link do zdjęć:

XIX FESTIWAL "KULTURA BEZ GRANIC" - KOBYLANY 2024Drukuj

 • 25/06/2024 08:26:09

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHDrukuj

 • 24/06/2024 16:15:00

Warsztaty plastyczne z okazji Dnia TatyDrukuj

 • 24/06/2024 12:20:34

20 czerwca 2024r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylanach odbyły się warsztaty plastyczne z okazji Dnia Taty. Motywem przewodnim zajęć były breloki do kluczy wykonywane z koralików do prasowania. Koraliki układane były na specjalnych szablonach, a następnie prasowane przy użyciu papieru śniadaniowego. Wzory tworzone były nie tylko według instrukcji, ale również dzięki wyobraźni naszych uczestników.Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

USŁUGI REHABILITACYJNE W BUDYNKU PRZYCHODNIDrukuj

 • 19/06/2024 14:50:13

WKrzysztof Iwaniuk i Iwona Malewicz dniu 17 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol, a FIZJO M Iwona Malewicz Fizjoterapia, reprezentowaną przez Iwonę Malewicz została podpisana umowa najmu na lokal użytkowy o pow. 235,45 m2 położony na parterze w nowo wybudowanym budynku przychodni w Kobylanach przy ul. Plac Ryszarda Kaczorowskiego 4.
Najemca lokalu oświadczył, że spełnia warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie: rehabilitacji dzieci i młodzieży; psychologii.; integracji sensorycznej i takie świadczenia w przedmiotowym lokalu zamierza prowadzić. W dalszej perspektywie planuje otworzyć centrum rehabilitacji i zatrudnić wykwalifikowanych w tym kierunku lekarzy specjalistów. Dodatkowo w przyszłości planuje zatrudnić logopedę i psychologa.
Najemca planuje rozpocząć świadczenie wyżej wymienionych usług z dniem 1 lipca 2024 r.

PANI AGATA ZAJKO BĘDZIE PEŁNIŁA OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. U. NIEMCEWICZA W NEPLACHDrukuj

 • 18/06/2024 12:26:10

W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach, Wójt gminy Terespol podjął decyzję o powierzeniu z dniem 1 lipca 2024 r. Pani Agacie Zajko – nauczycielowi szkoły, pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

Pani Agata Zajko posiada wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole, cieszy się dużym szacunkiem wśród uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Jest osobą kreatywną i zaangażowaną w rozwój szkoły, jak również posiada odpowiednie kwalifikacje i predyspozycje, aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

Również z dniem 1 lipca 2024 roku Wójt gminy Terespol wyznaczył Panią Beatę Kołodziejczyk, nauczyciela Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach do pełnienia zastępstwa za Panią Agatę Zajko, w przypadku nieobecności pełniącej obowiązki dyrektora.

OGRODY DZIAŁKOWE W MAŁASZEWICZACH – UMOWA PODPISANADrukuj

 • 18/06/2024 12:07:32

W dniu 17 czerwca 2024 roku pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Krzysztofa Iwaniuka – Wójta Gminy Terespol, a Stowarzyszeniem zwykłym pn. Ogrody Działkowe w Małaszewiczach, reprezentowanym przez Zygmunta Markowskiego – Przewodniczącego Zarządu, Mariana Jaszczuka – Członka Zarządu, Waldemara Michalaka - Członka Zarządu, Urszulę Włodarczyk – Sekretarza, Krystynę Sowa – Skarbnika została zawarta umowa użyczenia nieruchomości gruntowych, zapisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki numer: 85/1, KWLU1B/00068471/7; 87/1, KW LU1B/00068484/1; 152/1, KWLU1B/00067327/6; 153/1, KW LU1B/00069100/3; 154/3, KW LU1B/00077773/0; 155/3, KW LU1B/00070582/5 oraz 156/5, KW LU1B/00071343/5 o łącznej powierzchni 5,0435 ha, obręb Podolanka 28.
Przedmiotowe nieruchomości stanowią ogrodzony siatką kompleks z bramą wjazdową od ul. Ogrodowej, podzielony na działki ogrodowe, cztery ciągi komunikacyjne (aleje) i teren ogólny służący do wspólnego korzystania przez działkowiczów.
Umowa użyczenia nieruchomości została zawarta na czas określony do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy, co pozwoli Stowarzyszeniu realizować swoje cele dotyczące prowadzenia ogrodów działkowych. Gmina Terespol oddaje nieruchomości do bezpłatnego używania w celu zaspokojenia wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb lokalnej społeczności poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, tworzenia warunków do udostępnienia terenów zielonych dla lokalnej społeczności, podnoszenia standardów ekologicznych i użytkowych, kształtowania zdrowego otoczenia człowieka.
Przedmiotowe nieruchomości zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Terespol oznaczone są symbolem 191 ZD – teren ogrodów działkowych oraz są wyposażone przez Gminę Terespol w instalację wodociągową i elektryczną oraz latarnie oświetleniowe.
Wszyscy dotychczasowi użytkownicy działek ogrodowych mają możliwość dołączenia do Stowarzyszenia, jeśli wyrażą taką wolę. Stowarzyszenie, które jest zarejestrowane pod poz. Nr 40 w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, będzie zarządzać terenem ogrodów działkowych zgodnie z celami określonymi w regulaminie.

EDUKACJA Z WOJSKIEMDrukuj

 • 18/06/2024 07:47:42

3 czerwca 2024 r. w ramach programu „Edukacja z wojskiem” uczniowie klasy VII Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach wzięli udział w zajęciach  edukacyjno – obronnych przygotowanych i realizowanych we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej.

Głównym celem projektu jest:

 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa;
 2. kształtowanie odpowiednich postaw w sytuacjach zagrożenia;
 3. poznanie i stosowanie zasad reagowania w sytuacjach zagrożenia, w tym bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia;
 4. nabycie praktycznych umiejętności zachowania w sytuacjach zagrożenia;
 5. wzrost zainteresowania uczniów zagadnieniami związanymi z tematyką obronności;
 6. nauka bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Szkolenie prowadzone zostało ppor. Emilię Melańczuk i obejmowało bardzo ważne zagadnienia związane z naszym bezpieczeństwem i radzeniem sobie w sytuacjach kryzysowych. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat udziału w programie „Edukacja z wojskiem”.

PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁKACH NR 207/1 I 207/2 OBRĘB POLATYCZEDrukuj

 • 18/06/2024 07:44:43

Przebudowa drogi na działkach nr 207/1 i 207/2 obręb Polatycze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”

W dniu 14 czerwca 2024 r. została zawarta umowa na przebudowę drogi na działkach nr 207/1 i 207/2 obręb Polatycze w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa dróg dojazdowych do pól”. Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Leszek Horeglad, ul. Sidorska 84-90, 21-500 Biała Podlaska, które zostało wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę  308 207,02 zł brutto. Termin wykonania w ciągu pięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej na działkach nr 207/1 i 207/2 w Polatyczach polegać będzie na wykonaniu warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej w technologii mas bitumicznych, budowa i przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego oraz odtworzenia poboczy o szerokości 0,75 m. Długość przebudowywanego odcinka drogi – 215 mb, szerokość jezdni 4,5 m.

90,409,281 unikalne wizyty