MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WS. WSPÓLNOT GRUNTOWYCHDrukuj

 • 22/02/2024 14:34:53

Kobylany, dnia 22 luty 2024r.

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol oraz udziałowcy wspólnot gruntowych!!
W ostatnim czasie w artykułach prasowych oraz w mediach społecznościowych pojawiało się wiele, nie do końca prawdziwych informacji dotyczących wspólnot gruntowych.
Wspólnoty gruntowe to relikt przeszłości z okresu zaborów. Cel wspólnot gruntowych sprowadzał się do korzystania przez określonych mieszkańców ze wspólnego gruntu. Aktualnie idea ta zupełnie utraciła sens, zaś ze wspólnotami gruntowymi gminy borykają się do dziś. Trudno określić liczbę udziałowców, bo rośnie, gdy dziedziczą kolejne osoby.
Do 2013r. we wszystkich wspólnotach gruntowych położonych na terenie Gminy Terespol były jedynie wydane decyzje wydziału rolnictwa i leśnictwa prezydium powiatowej rady narodowej w sprawie uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową oraz decyzje zatwierdzające wykaz osób uprawnionych do udziału. Podkreślić należy, iż listy te pochodziły z lat 60-cyh XX wieku. Poza tymi dokumentami żadna ze wspólnot nie miała zaktualizowanych list udziałowców, w większości wspólnot nie odbywały się zebrania, zaś po wejściu w życie nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie było wydanych decyzji administracyjnych zatwierdzających Statuty. Do tego momentu żadna ze wspólnot nie posiadała uregulowanych spraw formalnych, co uniemożliwiało prowadzenie bieżącej działalności i związanych z tym pozyskiwaniu środków finansowych przez wspólnoty.
Aby pomóc wspólnotom gruntowym w reaktywacji ich działalności Urząd Gminy Terespol zlecił zewnętrznej firmie aktualizację list udziałowców. Czynności te polegały na odnalezieniu dokumentów z kilkudziesięciu lat i uaktualnieniu osób na listach udziałowców. Firma ta wykonała ogromną pracę i zaktualizowała listy osób uprawionych do udziału we wspólnotach gruntowych. Dopiero te listy dały możliwość wystąpienia do Staroty Bialskiego o wydanie decyzji administracyjnych przyznającej Gminie Terespol udziały Skarbu Państwa. Dokumenty te pozwoliły również na wznowienie działalności wspólnot gruntowych na terenie całej gminy, a także na wybory nowych zarządów, komisji rewizyjnych, zatwierdzenie nowych Statutów. Opisane wyżej działania dotyczą również Wspólnoty Gruntowej we wsiach Łobaczew Duży i Mały. Także ta wspólnota może obecnie funkcjonować wyłącznie dzięki opisanym wyżej staraniom podjętym przez Urząd Gminy Terespol. Podkreślić bowiem trzeba, że wspólnota ta otrzymała od Gminy Terespol dokumenty pozwalające na wznowienie działalności, a także w konsekwencji na uzyskiwanie korzyści finansowych, którymi dziś dysponuje. Gmina Terespol nigdy nie czerpała jak również nie oczekuje żadnych korzyści ze wspólnot gruntowych.
Za nieprawdziwe uznać należy informacje o „bałaganie współtworzonym przez urzędników” we Wspólnocie Gruntowej we wsi Murawiec Żuki. Sprawa sądowa, o której mowa w artkule prasowym, dotyczy wyłącznie indywidualnego sporu pomiędzy zarządem wspólnoty gruntowej a jednym z jej udziałowców. Gmina Terespol nie była stroną tego procesu, jak również w żaden inny sposób nie brała udziału w sprawie sądowej i nie była także powiadamiana przez Sąd Okręgowy w Lubienie o tym sporze.
Reasumując, gdyby nie starania podjęte przez Urząd Gminy Terespol aby uporządkować formalne kwestie wspólnot gruntowych, żadna ze wspólnot położonych na terenie gminy, dziś by nie funkcjonowała i nie czerpała korzyści związanych z jej działalnością, uzyskiwanych m.in. z dzierżaw gruntów należących do wspólnot.
Jeśli istnieje jakaś potrzeba pomocy udziałowcom wspólnot gruntowych zapraszam do Urzędu Gminy Terespol.
Magdalena Szymańska –Chmiel
Pełnomocnik Gminy Terespol

INFORMACJA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA W LUBLINIEDrukuj

 • 21/02/2024 14:22:50

Z upoważnienia Dyrekcji Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, do wpłat na Fundusz są zobowiązane podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych będące podatnikami podatku od towarów i usług.
Pierwsze składanie deklaracji i pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane za I kwartał 2024 r.

Ulotka informacyjna - plik pdf

CZYSTE SOŁECTWO – ZAPRASZAMY DO KONKURSUDrukuj

 • 21/02/2024 14:19:06

CZYSTE SOŁECTWO – ZAPRASZAMY DO KONKURSU

Ruszyła kolejna edycja konkursu Czyste Sołectwo 2024, realizowanego przez organizację odzysku ASEKOL PL we współpracy z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów.
Projekt „Czyste Sołectwo” skierowany jest do sołectw/sołtysów i polega na zbiórce elektroodpadów. Uczestnictwo jest całkowicie bezpłatne, a sołectwa nie ponoszą żadnych kosztów związanych z akcją. Za każdą zebraną tonę elektroodpadów sołectwo otrzymuje 400 zł na przedpłaconej karcie płatniczej, którą może płacić wszędzie! Sołectwa, które skorzystały już z karty w poprzednim roku wiedzą jak wygodne jest to rozwiązanie.
Wiedząc jak ważne jest dodatkowe finansowanie w 2024 gwarantowane są nagrody dla sołectw, które zbiorą najwięcej elektroodpadów w wysokości:

 • I miejsce – 8.000 zł
 • II miejsce – 5.000 zł
 • III miejsce – 3.000 zł
 • IV miejsce – 2.000 zł
 • V miejsce – 1.000 zł

Zbiórka elektroodpadów trwa do końca roku – 31.12.2024 ! Wszystkie zlecenia zgłoszone do tego czasu wezmą udział w walce o powyższe nagrody!
W tym roku jest również NOWOŚĆ – dodatkowych 5 nagród specjalnych nie związanych ze zbiórką! Nagrody w wysokości 1.000 PLN przeznaczone dla 5 sołectw, które przeprowadzą akcję ekologiczną wśród mieszkańców. Akcja może być związana ze zbiórką elektroodpadów, ale nie musi – może być czysto edukacyjna o tematyce ekologicznej w szerokim znaczeniu. To od pomysłowości zależy jakie to będzie działanie. Liczymy na wspaniałe akcje integrujące lokalną społeczność oraz przyczyniające się do ochrony środowiska w najbliższym otoczeniu.
Wszystkie szczegóły tegorocznej akcji wraz z zasadami przyznania nagród zawarte są w regulaminie oraz dostępne na stronie projektu www.czystesolectwo.pl

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH O NAGRODĘ MAŁŻONKI PREZYDENTA RPDrukuj

 • 21/02/2024 11:14:47

Właśnie ruszyła IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta Polski. Nadrzędnym celem konkursu jest przedstawienie szerszemu gronu osób wieloaspektowej działalności KGW oraz ich roli – społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich podejmując swoje działania prospołeczne przyczyniają się do aktywizacji lokalnej społeczności, tworzenia silnych ludzkich więzi oraz inicjowania postaw przedsiębiorczych wśród kobiet. Działania Kół popularyzują wśród społeczeństwa kulturowe tradycje regionalne – kulinarne, rękodzielnicze jak również szeroko pojęty folklor. Dzięki nim kolejne pokolenia młodych osób są zainteresowane twórczością ludową oraz tradycyjnymi wartościami. Idea konkursu przyświeca tym celom, gdyż ma za zadanie promowanie KGW i ich inicjatyw na rzecz swoich ,,małych ojczyzn”.

Zgłoszenia do konkursu mogą dokonać wyłącznie bezpośrednio Koła Gospodyń Wiejskich wysyłając najpóźniej do dnia 31 marca 2024 r. na pocztę elektroniczną konkurs.KGW@prezydent.pl następujące dokumenty:

– poprawnie wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową według wzoru określonego w Regulaminie,

– potwierdzenie wpisu Koła do rejestru prowadzonego przez ARiMR,

– krótki amatorski materiał audiowizualny przygotowany i nagrany przez Koło, promujący działalność Koła i trwający nie dłużej niż 120 minut.

Konkurs dzieli się na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. Koła które uzyskają, w ramach każdego województwa, największą liczbę punktów na podstawie oceny formalnej kart zgłoszeniowych zostaną zakwalifikowane do II etapu polegającego na zaprezentowaniu specjałów kuchni regionalnej oraz przedstawieniu inscenizacji słowno-muzyczno-ruchowej. Etap centralny odbędzie się na przełomie czerwca/lipca br.

Dla laureatów konkursu poza dyplomami, wyróżnieniami i okolicznościowymi statuetkami są przewidziane następujące nagrody pieniężne:

– 10 tys. zł brutto – za zajęcie I miejsca,

– 6 tys. zł brutto – II miejsce,

– 4 tys. zł brutto – III miejsce.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi we wrześniu 2024 r. podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

Poniżej link do szczegółów konkursu: https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/konkurs-dla-kol-gospodyn-wiejskich-o-nagrode-malzonki-prezydenta-rp/iv-edycja

ROZBUDOWA DROGI DO OSIEDLA ZASTAWEKDrukuj

 • 15/02/2024 11:43:09

W dniu 15 lutego 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Rozbudowa drogi do osiedla Zastawek, którego Wykonawcą jest Konsorcjum firm: PPHU TRANSBET Marian Wojtiuk i PPHU TRANSBET Wojtiuk sp. jawna, z Białej Podlaskiej. Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę 1 179 923,97 zł. Termin wykonania w ciągu dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.
Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 w wysokości 60 % wartości inwestycji.
Zakres robót obejmuje wykonanie drogi gminnej nr 121 051 L (od skrzyżowania z drogą gminną nr 121 092 L do osiedla w Zastawku) o nawierzchni asfaltowej o długości ok. 759 m i szerokości jezdni 2 x 2,5 m wraz z wykonaniem zjazdów na posesje. W ramach zadania wybudowany zostanie także kanał technologiczny.

PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGODrukuj

 • 12/02/2024 14:55:35

PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie

10 lutego br., przy pomniku Niepodległości w Koroszczynie odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Koroszczyn. W uroczystości udział wziął m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów w latach 2020 – 2023, Zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Sebastian Skuza, kapelani ks. kan. Mirosław Krupski i ks. Sławomir Harasimiuk, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Romaniuk, wójt gminy Krzysztof Iwaniuk, zastępca wójta Bogdan Daniluk, sekretarz gminy Danuta Wowczeniuk, radna Powiatu Bialskiego Elżbieta Iwaniuk, dowódca JRG PSP w Małaszewiczach Szymon Semeniuk, przedstawiciele pozostałych jednostek OSP z terenu gminy, radny Janusz Semeniuk, sołtys wsi Mirosław Jankowski, KGW Koroszczyn oraz mieszkańcy.
Podczas uroczystości, druhowie wręczyli upominki i podziękowania osobom, które przyczyniły się do zakupu nowego samochodu. Po uroczystym poświęceniu, odbyła się prezentacja pojazdu.
Samochód został sfinansowany z udziałem środków budżetu państwa i gminy Terespol. 18 lipca 2023r. Wójt Gminy Terespol zwrócił się z prośbą do Wojewody Lubelskiego o wystąpienie do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków budżetu o kwotę 750 000,00 zł dla Gminy Terespol na zakup nowego średniego 4x4 samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koroszczynie. Decyzją z dnia 04.08.2023 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2023 z upoważnienia Ministra Finansów Sekretarz Stanu Sebastian Skuza wprowadził do budżetu środki w wysokości 750 000 zł z przeznaczeniem dla Gminy Terespol na zakup wnioskowanego samochodu. Uchwałą nr XXIX/294/23 Rada Gmina Terespol w dniu 9 sierpnia 2023r. również zabezpieczyła w budżecie gminy 750 000 zł jako wymagany wkład własny. 23 sierpnia 2023r. w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się uroczyste podpisanie Umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w roku 2023 na dofinansowanie w/w zadania. W dniu 1 września 2023 r. ogłoszono przetarg na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Koroszczynie. 19 października 2023 r. podpisano umowę na dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Koroszczynie z firmą Stolarczyk Mirosław Technologia Pożarnicza Kielce, za kwotę 1 459 887,00 zł.
Ostatecznie zakup samochodu został zrealizowany za kwotę 1 459 887, 00 zł z dotacją Wojewody Lubelskiego w kwocie 729 943,50 zł i dotacją Gminy Terespol w kwocie 729 943,50 zł.
OSP Koroszczyn położona jest pomiędzy WOC Małaszewicze, suchym portem i terminalem Koroszczyn w odległości ok. 4 km. Samochód ratowniczo-gaśniczy jest dla jednostki najistotniejszym wyposażeniem mającym wpływ na jej skuteczność działań oraz możliwości operacyjne. Obecny pojazd należący do OSP Koroszczyn to wysłużony 40 letni samochód, który ze względu na swój wiek coraz trudniej utrzymać w pełnej gotowości. Ustępuje on również nowszym pojazdom ze względów technologicznych co wpływa na mniej efektywną możliwość niesienia pomocy. Zakupiony samochód przyczyni się do znacznego wzrostu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy i gmin sąsiednich poprzez możliwość udzielania szybszej i bardziej skutecznej pomocy w przypadku pożarów, zdarzeń drogowych, usuwania skutków miejscowych zagrożeń lub innych zdarzeń losowych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w gminie Terespol zarówno mieszkańców, ich mienia jak i całego dziedzictwa przyrodniczego.

Galeria zdjęć:

KOMUNIKATDrukuj

 • 12/02/2024 13:39:57

KOMUNIKAT
Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

W 2024 roku w województwie lubelskim stwierdzono ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu. Choroba ta jest bardzo zaraźliwa i powoduje ogromne straty ekonomiczne. Głównym źródłem zakażenia wirusem grypy ptaków są dzikie ptaki, zwłaszcza wodne. Istotną rolę w przenoszeniu wirusa HPAI do stad drobiu odgrywa człowiek.

Z uwagi na istniejące realne zagrożenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu zaleca się:
- ograniczenie przebywania w pobliżu siedlisk ptaków, zwłaszcza
w pobliżu zbiorników wodnych,
- w przypadku znalezienia ptaków martwych lub sprawiających wrażenie chorych, nie należy ich dotykać,
- po każdym kontakcie z dzikim ptactwem niezwłocznie umyć ręce mydłem lub innym detergentem pod bieżącą wodą a jeśli nie jest to możliwe, zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu,
- każdy przypadek znalezienia martwych ptaków lub sprawiających wrażenie chorych, należy jak najszybciej zgłosić do powiatowego lekarza weterynarii lub lekarza weterynarii wolnej praktyki, wójta, burmistrza, starosty, Straży Miejskiej, Policji.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie

INFORMACJADrukuj

 • 12/02/2024 11:25:29

Wójt Gminy Terespol ogłasza ostateczny wynik otwartego konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.
Informuję, że w otwartym konkursie ofert dotyczącym zadań z zakresu rozwoju sportu w 2024 r. w przewidzianym terminie wpłynęły 2 oferty, z czego 1 oferta spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne przyjęte w ogłoszonym konkursie.
Środki finansowe przeznaczone na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w roku 2024 wynoszą 160 000,00 złotych (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i znajdują pokrycie w budżecie Gminy Terespol na 2024 r.
Wyniki otwartego konkursu projektów na wparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 12/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznego wyniku konkursu projektów na wsparcie realizacji zadania własnego Gminy Terespol z zakresu rozwoju sportu w 2024 roku

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY APTEK W POWIECIE BIALSKIMDrukuj

 • 07/02/2024 13:04:45

Nowe przepisy dot. dyżurowania aptek w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej.

Informujemy, że po zmianie przepisów jakie weszły w życie 1 stycznia 2024 r. Powiat Bialski nie będzie ustalał dyżurów pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2024 r. rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych znajdujących się na terenie powiatu winien być dostosowany do potrzeb ludności tego powiatu i pozwala na realizację przez te apteki zadań określonych w art. 87 ust. 2 (przyp. zadań aptek ogólnodostępnych), w szczególności przez pełnienie dyżurów w dzień wolny od pracy oraz dyżurów w porze nocnej, z wyłączeniem powiatu mającego swoją siedzibę w sąsiadującym mieście na prawach powiatu (tzw. powiatów obwarzankowych).

Wyłączenie to uzasadniono względami praktycznymi. Stwierdzono, że dostępność komunikacyjna miasta na prawach powiatu jest lepsza, zatem społeczeństwo w łatwiejszy sposób może skorzystać z usług apteki ogólnodostępnej znajdującej się na terenie miasta na prawach powiatu, niż w ramach „powiatu obwarzankowego”.

Powiat Bialski jako powiat mający swoją siedzibę w Białej Podlaskiej, czyli sąsiadującym mieście na prawach powiatu jest wyłączony ze stosowania powyższej regulacji.

Mieszkańcy Powiatu Bialskiego mogą korzystać z usług farmaceutycznych w całodobowej aptece działającej na terenie Białej Podlaskiej, tj. Apteka ,,Nasze Apteki” przy ul. Sidorskiej 2K (SAS), tel. 83 3432524, e mail: bialapodlaska.sidorska@drmax.com.pl.

Informacja o godzinach otwarcia aptek jest powszechnie dostępna w Internecie, w tym w publicznie dostępnym rejestrze aptek https://rejestry.ezdrowie.gov.pl/ra/search/public.

Komunikat Starosty Bialskiego dyżurowania aptek w dzień wolny od pracy oraz w porze nocnej – skan pdf

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGODrukuj

 • 02/02/2024 13:19:17

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZMIANY W 2024 ROKU


Dnia 12 grudnia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 2674).


Wprowadziło ono stawkę, zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2024 r., w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego.


Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (w 2024 r. - 1,46 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
3) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Limit zwrotu podatku w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
5,84 zł * średnia roczna liczba świń
i
58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje tylko producentom rolnym tj. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.
• W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.
• W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2024 wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do 29 lutego i od dnia 1 sierpnia do 2 września.
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:


1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do CN 2710 19 48, CN 2710 20 11 do CN 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00, za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.:
- w I terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.
- w II terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 lipca 2024 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni będących w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła, kóz, owiec, koni na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie informacji zawartych w komputerowej bazie danych prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727 oraz z 2023 r. poz. 412) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, kóz, owiec, koni.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawiony na siebie jednorazowo w danym roku.

Kwota zwrotu podatku ustalona jest jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2024 r. (1,46 zł), nie więcej niż roczny limit zwrotu.
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Terminy zwrotu podatku:
3 - 30 kwietnia 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
• 2 - 31 października 2024 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów (Wójt Gminy Terespol).

NOWE DRUKI są dostępne w Biurze obsługi Urzędu Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, lub na stronie internetowej gminaterespol.pl oraz BIP https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce: Urząd Gminy - Wzory dokumentów-Referat finansowo-podatkowy- Deklaracje i wnioski 2024 rok.

Podatek będzie zwracany wyłącznie na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Pobierz formularze

BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW MAŁYDrukuj

 • 30/01/2024 12:28:15

Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały

BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW MAŁYW dniu 29 stycznia 2024 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn: Budowa drogi nr 100793L od km 0+572,50 do km 1+383,50 w miejscowości Łobaczew Mały, którego Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o. o. z Białej Podlaskiej.  Wykonawca wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę  1 363 863,19 zł. Termin wykonania w ciągu dziesięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Gmina Terespol na realizację tego zadania uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2024 w wysokości 60 %  wartości inwestycji. Gmina Terespol z własnych środków budżetowych finansuje 40 % wartości zamówienia oraz ponosi koszty nadzoru inwestorskiego.

Przedmiot umowy obejmuje budowę odcinka drogi gminnej nr 100793L  o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5 m, od skrzyżowania ul. Pięknej z ul. Spółdzielczą do drogi 100787L przy krzyżach.

Noworoczne spotkanie Zespołów, Klubów i Sekcji SportowychDrukuj

 • 29/01/2024 15:38:42

W dniu dzisiejszym 26 stycznia 2024r. na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach odbyło się „Noworoczne spotkanie Zespołów, Klubów i Sekcji Sportowych” działających na terenie Gminy Terespol, które było podsumowaniem ich dotychczasowej działalności.

>>> Galeria zdjęć <<<

Najserdeczniejsze podziękowania za zaangażowanie, wysiłek i pracę włożoną w doskonalenie umiejętności artystycznych i sportowych złożył na ręce instruktorów, trenerów i członków Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Czytaj więcej

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 29/01/2024 14:38:00

Rekrutacja do przedszkoli,
szkół podstawowych na rok 2024/2025

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol, od 12 lutego do 1 marca 2024 roku rozpoczyna się:
• rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025;
• rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 jednostek oświatowych Gminy Terespol.
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - zgodnie z:
Uchwałą Nr XVII/151/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol
Uchwałą Nr XVII/152/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol;
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego: zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/24 Wójta Gminy Terespol z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.

FERIE ZIMOWE Z GCK 2024Drukuj

 • 24/01/2024 15:28:09

 

BUDŻET NA 2024 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 24/01/2024 09:55:51

W dniu 28 grudnia 2023 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.
Na posiedzeniu zostały przedstawione pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionej przez Gminę Terespol na lata 2024-2027;
- w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Terespol na 2024 rok;
- w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol projektu uchwały budżetowej na 2024 rok.
Na posiedzeniu Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Na obecnych 15 radnych za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.
Podczas posiedzenia radni zdecydowali również o podjęciu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. Był to główny punkt obrad XXXII Sesji Rady Gminy Terespol. Uchwalenie budżetu poprzedziła praca stałych Komisji Rady Gminy, które pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu na 2024 rok.
Na obecnych 15 radnych za przyjęciem uchwały wraz ze zmianami głosowało - 12 radnych, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.
Zgodnie z przyjętym budżetem:
● łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została określona w kwocie 46.080.863,29 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 39.084.843,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 6.996.020,29 zł,
● łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w kwocie 70.473.395,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 38.248.395,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 32.225.00,00 zł.
Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:
● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023;
● w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
● w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem: https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/11e86669-1a9e-4121-be25-b0aed416676e

Imienne wykazy głosowań z posiedzenia XXXII Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 28 grudnia 2023 r.
Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej

86,196,782 unikalne wizyty