MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

INFORMACJA W SPRAWIE POBYTU W POLSCE OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINYDrukuj

 • 28/02/2022 12:18:51

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani martwić się o formalności. Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców / urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Przejście graniczne w Medyce

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.

Żródło: https://www.gov.pl/

KONDOLENCJEDrukuj

 • 21/02/2022 12:11:50

INFORMACJADrukuj

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓWDrukuj

 • 11/02/2022 12:46:57

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda  Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze, w Biurze Obsługi mieszkańcy gminy Terespol  mogą odbierać darmowe maseczki.

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 11/02/2022 09:05:05

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Kobylany powiat bialski, województwo lubelskie informuje udziałowców Wspólnoty wsi Kobylany o zebraniu i zaprasza udziałowców w dniach:

 • 17 luty 2022r. – godz. 16.30 (I termin zebrania)
 • 04 marca 2022 o godz. 17.00   (II termin tylko w przypadku braku połowy udziałowców na I terminie)

 Zebranie odbędzie się w Urzędzie Gminy.  

Porządek zebrania:

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków;
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków;
 3. Stwierdzenie quorum;
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania;
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania;
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności i udzielenie absolutorium;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu spółki;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej spółki;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych i leśnych Wspólnoty.

ANKIETADrukuj

 • 08/02/2022 15:39:00

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Gminy Terespol!

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o wypełnienie ankiety dla dorosłych mieszkańców Gminy.  Ankieta jest anonimowa i dotyczy uzależnień behawioralnych. Opracowane wyniki posłużą do tworzenia Gminnego Programu Uzależnień.

https://www.webankieta.pl/ankieta/701836/terespol-2022-diagnoza-uzaleznien-behawioralnych-2022-ankieta-dorosli-mieszkancy.html

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

OGŁOSZENIEDrukuj

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 26/01/2022 11:49:48

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych 2022/2023

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce „Ogłoszenia”  podaje się do publicznej wiadomości:
1. terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/22 Wójta Gminy Terespol z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2022/2023 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  zgodnie z Uchwałą Nr XVII/151/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=263&p1=szczegoly&p2=1156384  oraz Uchwałą Nr XVII/152/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=263&p1=szczegoly&p2=1156392

OBWIESZCZENIEDrukuj

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 24/01/2022 08:13:56

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 


Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Terespol, położonych w miejscowości Małaszewicze i Krzyczew

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

NOWY BIULETYN JUŻ DOSTĘPNY!Drukuj

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGODrukuj

 • 20/01/2022 08:17:19
 • 180 czytań

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJINFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

ZMIANY W 2022 ROKU

Dnia 2 grudnia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2227). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022.

Ustawa wprowadza zmiany w wysokości limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła z 30 do 40 litrów

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2022 r. - 1,00 zł), liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (110 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

INFORMACJADrukuj

 • 14/01/2022 08:05:12

Wójt Gminy TerespolSzanowni Mieszkańcy!
Wchodzimy w Nowy 2022 rok. Mamy za sobą trudny rok pandemii, która patrząc na dzienne liczby zachorowań i umieralności ciągle się rozwija. Jesteśmy pełni obaw o rosnącą inflację, a z nią ceny, oraz o nowe rozwiązania podatkowe w ramach programu Polski Ład, które mają negatywne przełożenie na dochody samorządów. Oczywiście są też pozytywy, mieszkańcy mają wyższe progi podatkowe i więcej pieniędzy zostanie w ich kieszeniach, ale odbędzie się to kosztem przedsiębiorców i niestety samorządów. Niepokój musi budzić przy zmniejszonych dochodach wzrost kosztów bieżących ogrzewania, energii elektrycznej, ceny paliw co generuje większe wydatki zarówno w zadaniach bieżących jak i inwestycyjnych.
Mimo tych trudności, w bieżącym roku planujemy kolejne działania prorozwojowe. Przygotowaliśmy się do trudniejszych czasów, spłaciliśmy wszystkie kredyty.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 230 040 zł na „Budowę dróg gminnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach”. Za rekordową kwotę, po „historycznym” przetargu, oddaliśmy w wieczyste użytkowanie nieruchomości na terenie Wolnego Obszaru Celnego pod kolejny terminal intermodalny.
Dzięki temu utrzymaliśmy, przez kolejny, już piąty rok, zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych dla naszych mieszkańców, co będzie dodatkową pomocą w tych trudnych  czasach.
Dochody w budżecie zaplanowaliśmy na kwotę 35 mln zł, a wydatki trochę śmielej na 41 mln zł. Różnicę pokryją oszczędności z poprzednich lat. Na inwestycje przeznaczyliśmy około 12 mln zł czyli 30 % całego budżetu.
Jakie zadania zamierzamy realizować?
W tym roku zamierzamy m. innymi: dokończyć budowę Przychodni i rozpocząć jej zagospodarowywanie; dokończyć budowę dróg i uzbrajanie nowych działek pod budownictwo jednorodzinne w sąsiedztwie Urzędu; wybudować drogę Podolanka - Małaszewicze, oraz drogę w strefie aktywności gospodarczej w Małaszewiczach Małych; rozpocząć proces inwestycyjny wraz z pozyskaniem środków na budowę drogi Samowicze - Terespol. W porozumieniu ze Starostą Bialskim będziemy składać wniosek o środki na modernizację drogi powiatowej od drogi krajowej Nr 2 do miejscowości Żuki, w ramach Programu Inwestycji Strategicznych RZ.F. Polski Ład.
Wspólne działania z Cargotorem zaowocowały wydaniem przez Starostę decyzji ZRID na budowę wiaduktu kolejowego w Kobylanach.
Ten rok będzie decydującym o rozpoczęciu historycznej modernizacji węzła przeładunkowego Małaszewicze, stąd naturalne wyzwanie w zakresie planowania uzupełnienia dróg w bezpośrednim sąsiedztwie portu.
Będziemy wspólnie z Gminą Zalesie zabiegać o nową drogę łączącą projektowane Centrum Logistyczne Małaszewicze z autostradą A-2,  omijającą obszar zabudowany Małaszewicz Dużych i Wólki Dobryńskiej (E-30).
Planujemy przyspieszyć zagospodarowywanie terenów rekreacyjnych wokół nowo wybudowanego zbiornika małej retencji „Czapelka”. Zleciliśmy również koncepcję budowy Gminnego Centrum Kultury w sąsiedztwie zbiornika wodnego.
Nadal będziemy sukcesywnie sprzedawać uzbrojone działki pod budownictwo mieszkaniowe pomiędzy Koroszczynem a Kobylanami.
Jednocześnie przygotowujemy program wsparcia dla mieszkańców, którzy zechcą w najbliższym czasie wymienić stare piece węglowe na ekologiczne źródła ciepła.
Myślimy też długofalowo. Pozostając w nadziei, że zostaną odblokowane fundusze unijne w bieżącej perspektywie finansowej wspólnie przygotowujmy się do planowania zadań co najmniej do roku 2030.

Dlatego zachęcam wszystkich mieszkańców, radnych, sołtysów do zgłaszania do Urzędu Gminy Terespol swoich pomysłów i oczekiwań w zakresie zadań gminy, by żyło nam się tu wszystkim lepiej.

Szczęśliwego Nowego Roku
Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓWDrukuj

 • 14/01/2022 07:59:25

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW	W piątek 10 grudnia 2021 r. uroczyście zostało podpisane porozumienie określające zasady współpracy przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze” na lata 2021 – 2030.

Porozumienie swoim zasięgiem obejmuje 12 gmin skupionych w obszarze przygranicznym, tj: Gminę  Hanna, Gminę Janów Podlaski, Gminę Kodeń, Gminę Konstantynów, Gminę Leśna Podlaska, Gminę Piszczac, Gminę Rokitno, Gminę Sławatycze, Gminę Terespol, Miasto Terespol, Gminę Tuczna i Gminę Zalesie. „Aktywne Pogranicze” funkcjonuje od 2014 r. a liderem obszaru funkcjonalnego jest gmina Tuczna.

Porozumienie to jest wyrazem partnerskiej współpracy samorządów i jest odpowiedzią na potrzebę integracji w celu skutecznego realizowania projektów. W efekcie gminy działające w ramach porozumienia zwiększą efektywność realizowanych przedsięwzięć a także mają możliwość wspólnej realizacji zintegrowanych projektów, co jest bardzo istotne zwłaszcza w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych na ich realizację. W imieniu gminy Terespol Porozumienie zawarli Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Edyty Maruda.

PARTNERSKA WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓWDrukuj

 • 13/01/2022 11:04:18

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW12 stycznia br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Nowym Opolu odbyło się coroczne świąteczne spotkanie samorządowców i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie i portalu podlasie24.pl.

Na spotkaniu obecne były władze kościelne, na czele z biskupem Kazimierzem Gurdą i Grzegorzem Suchodolskim, państwowe, samorządowcy, przedstawiciele wojska i służb mundurowych, świata nauki, biznesu, służby zdrowia i organizacji społecznych.

69,694,439 unikalne wizyty