MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

APEL DO HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJDrukuj

 • 18/08/2020 11:09:07

INFORMACJADrukuj

 • 11/08/2020 13:56:56

INFORMACJA

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEDrukuj

 • 07/08/2020 12:47:40
 • 983 czytań

WOTUM ZAUFANIA ZA 2019 ROK ORAZ ABSOLUTORIUM Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK UDZIELONE WÓJTOWI GMINY TERESPOL

WOTUM ZAUFANIA ORAZ ABSOLUTORIUM UDZIELONEW dniu 23 czerwca 2020 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się IX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia został uzupełniony skład osobowy Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Nowym członkiem Komisji została Zenobia Kopeć.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Tomasza Sylwesiuka, pełniącego funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych, na IX Sesji Rady Gminy dokonano wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych. Została nim Jolanta Gawryluk.

Jednym z punktów IX Sesji Rady Gminy było podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol. W związku ze złożeniem rezygnacji przez Jolantę Gawryluk z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Andrzeja Jawtoszuka z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych Rada Gminy Terespol dokonała zmiany Wiceprzewodniczących w/w Komisji. Na Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Gminy wybrała Janusza Semeniuka natomiast Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych została Zenobia Kopeć.

Wystawa: W setną rocznicę Cudu nad WisłąDrukuj

 • 07/08/2020 11:50:02

Kliknij aby powiększyć

ZDALNA SZKOŁADrukuj

 • 31/07/2020 09:03:28

LOGO FE

Gmina Terespol realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prirytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”  ZDALNA SZKOŁA.

Cel:     Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy do prowadzenia kształcenia zdalnego z możliwością użyczenia go nauczycielom i uczniom, którzy nie posiadają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu na odległość.

Planowane efekty: Wsparciem zostały objęte trzy Szkoły Podstawowe w gminie tj. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach i Szkoła Podstawowa im.J.U.Niemcewicza w Neplach. W ramach projektu zakupiono 17 laptopów z oprogramowaniem, z czego 16 trafiło do uczniów i jeden dla nauczyciela. W efekcie, uczniowie i nauczyciel, którzy mieli trudności w realizacji nauki zdalnej z powodu braku sprzętu, z chwilą otrzymania laptopów uzyskali możliwość kształcenia na odległość. Sprzęt trafił do szkół w dniu 16.04.2020 r.

Wartość projektu: 59 524,92 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 59 524,92 zł.

OBWIESZCZENIE Starosty Bialskiego z dnia 23 lipca 2020 r.Drukuj

 • 27/07/2020 14:19:22

Biała Podlaska, dnia 23 lipca 2020 r.

RS.6540.1.2020.MK

OBWIESZCZENIE
Starosty Bialskiego z dnia 23 lipca 2020 r.


Starosta Bialski na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.; dalej: KPA), a także art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064) zawiadamia, że w dniu 23 lipca 2020 r. została wydana decyzja zatwierdzająca Projekt robót geologicznych dla potrzeb zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa dostępności przejścia   granicznego   Terespol   -   Brześć,   Etap   1   -   Rozbudowa   układu   torów o  prześwicie 1520 mm stacji Terespol". Roboty geologiczne zlokalizowane zostały na działkach 617, 693, 694, 695, 696, 697/17 obręb Kobylany, gmina Terespol; 2, 3, 4, 5, 6/2, 6/3, 7, 8, 9, 10, 11, 134, 263, 268, 410, 413, 417, 421, 427, 429, 430, 432, 433, 438, 446, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 458, 459, 461, 462. 464, 465, 467, 468, 469, 470 obręb Polatycze, gmina Terespol; 2028/1, 2390/2 obręb Błotków, gmina Terespol Miasto; 31/28 obręb Terespol, gmina Terespol Miasto, powiat bialski, województwo lubelskie.
      Z    treścią   powyższej    decyzji    można    się    zapoznać    w    Wydziale    Rolnictwa I  Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej  Podlaskiej, z/s ul. Brzeska 41, piętro II pokój nr 216 w godzinach pracy urzędu, w terminie od dnia 24 lipca do 6 sierpnia 2020 r., tj. przez 14 dni.
      Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej za pośrednictwem Starosty Bialskiego w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej (http://www. spbialapodlaska.bip.lubelskie.pl.) i tablicy ogłoszeń Wydziału Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz przesłane do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Miasta Terespol i Urząd Gminy Terespol.

 

Pobierz dokument

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big BagDrukuj

 • 27/07/2020 13:01:03

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach programu pn.Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej  od osób fizycznych w ramach programu priorytetowego  pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bagfinansowanego ze środków NFOŚiGW.

Nabór wniosków  będzie trwał od dnia 03.08.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z dostarczeniem we wskazane miejsce przed Gminę Terespol , odbiór i unieszkodliwienie odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol. Druki wniosków  można pobrać ze strony: ugterespol.bip.lubelskie.pl

W/w  wypełnione druki należy złożyć w terminie do dnia 14.08.2020 r. w pokoju nr 1 w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, w godzinach od 8:00 do 17:00 w poniedziałek, od 8:00 do 15:30 od wtorku do środy, od 8:00 do 14: 00 w piątek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 83-411-20-39

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODYDrukuj

 • 17/07/2020 19:04:56

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY Na ujęciu wody  w Koroszczynie została uruchomiona nowa technologia filtracji wody przeznaczonej do picia. Wymienione i uruchomione zostały także zbiorniki przeznaczone do magazynowania wody pitnej, są to dwa naziemne zbiorniki o pojemności 150 m3 każdy. Podczas modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Koroszczynie zostały zastosowane materiały i urządzenia  z atestami pozytywnie ocenionymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej. Całość armatury filtracyjnej i przesyłowej wykonano z materiałów o najwyższej jakości tj. stali kwasoodpornej gwarantującej długowieczność i niezawodność.  Stacja Uzdatniania Wody w Koroszczynie przez cały czas jest modernizowana, unowocześniana zarówno pod względem technicznym jak i estetycznym. Wszystkie podejmowanie działania służą jednemu celowi - dostarczanie dla odbiorców wody pitnej o  jak najlepszych parametrach.

Ponadto dla wspomagania systemu energetycznego zasilającego ujęcie wykonano instalację  fotowoltaiczną o mocy 40 kWp.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

INFORMACJADrukuj

 • 16/07/2020 08:00:33

UWAGA !

Przypominamy, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo użytkowników, w związku z trwającym stanem epidemii od 23 marca br. wyłączone zostały z użytku do odwołania gminne place zabaw i siłownie na świeżym powietrzu na terenie gminy Terespol.

Na obiektach są umieszczone informacje o zakazie korzystania.

WYNIKI GŁOSOWANIA W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 13/07/2020 12:26:34

W gminie Terespol wyniki wyglądały następująco:
DUDA Andrzej Sebastian liczba głosów: 2316 - 70,85%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz liczba głosów: 953 - 29,15%
Frekwencja w gminie Terespol wynosi 63,20 %.
https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/60116

63,809,231 unikalne wizyty