MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal doradzające przy rejestracji firmy
mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Lipiec 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

Betlejemskie Światło PokojuDrukuj

 • 27/12/2016 13:07:33

Betlejemskie Światło Pokoju

Wójt Gminy Terespol  przyjął od harcerzy ZHP Z Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach Betlejemskie Światło Pokoju.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 23/12/2016 10:50:34

Obwieszczenie Wojewody

SPOTKANIE SENIORÓW W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 19/12/2016 13:16:57

Kliknij aby powiększyćOkres świąteczny skłania nas do refleksji nad własnym życiem, jest to znakomita okazja aby pojednać się z bliźnim czy spędzić czas z bliskimi. Każdy w tym okresie powinien być obdarowany ciepłem, dobrym słowem i cieszyć się obecnością drugiego człowieka, dlatego też w niedzielę 18 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane dla Seniorów z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

GALERIA ZDJĘĆ z warsztatów stroików świątecznych w Łobaczewie MałymDrukuj

 • 19/12/2016 13:15:41

BUDŻET GMINY TERESPOL NA 2017 ROK UCHWALONYDrukuj

 • 16/12/2016 15:20:48

http://www.gminaterespol.pl/images/news/dsc_1129.jpgW dniu 15 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XV Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Sesji było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2017 rok. Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy.

W kolejnej części posiedzenia Radni Gminy  podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, następnie   uchwalili budżet Gminy Terespol na 2017 rok. Za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2017  głosowało 11 radnych,  przeciw – 4, wstrzymujących się – 0.

Zgodnie z procedurą, uchwalenie budżetu poprzedziły prace Komisji Rady Gminy, które pozytywnie/images/news/dsc_1127.jpg zaopiniowały przedstawiony projekt. Projekt budżetu uzyskał również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.

Dochody budżetu gminy określone zostały łącznie  w wysokości 32.462.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 30.085.607,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.376.393,00 zł, natomiast  łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została określona w wysokości 37.722.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 24.419.000,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 13.303.000,00 zł.

Pełny tekst uchwalonego budżetu gminy na  rok 2016 znajduje się pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl.

W dalszej części posiedzenia, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Radnego Gminy Pana Józefa Śreniawskiego  z pełnienia dotychczasowej funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetowo – Finansowej i Spraw Społecznych, Rada Gminy dokonała wyboru nowego Przewodniczącego Komisji Budżetowo- Finansowej i Spraw Społecznych. Większością głosów Przewodniczącym Komisji został wybrany Pan Artur Łozak.

Podczas posiedzenia XV Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017.
 • w sprawie przejęcia obowiązku utrzymania cmentarzy wojennych, położonych na obszarze Gminy Terespol.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
  z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
 • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 • w sprawie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 • w sprawie w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.

 Zachęcamy do zapoznania się z tekstami uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

ZWROT AKCYZY DLA ROLNIKÓWDrukuj

 • 12/12/2016 14:43:57

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

/images/news/zwrot_akcyzy_2014.jpgZwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu (za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym).

W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2017 wnioski o zwrot podatku składa się wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w terminach:

- od dnia 01 lutego 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 do dnia 31 stycznia 2017)

- od dnia 01 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. (faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia  1 lutego 2017 do dnia 31 lipca 2017 r.)

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 6 lub na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego

- w  2017 r. stawka zwrotu wynosi 1,00 zł, nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego

(w 2017 r. - 1,00 zł), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (86 x ilość użytków rolnych).

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Terminy zwrotu podatku: 1 – 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podatek będzie zwracany gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

MIKOŁAJKI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 10/12/2016 01:00:00

http://gck.gminaterespol.pl/images/news/mikolajki_2016.jpgW minioną niedzielę 4 grudnia 2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol obchodziliśmy wielkie święto - imieniny Mikołaja! W związku z tym postanowiliśmy zaprosić wszystkie dzieci z Gminy Terespol, aby wspólnie uczcić ten wyjątkowy dzień. Organizatorami Mikołajek był św. Mikołaj oraz Gminne Centrum Kultury, natomiast współorganizatorami Radni i Sołtysi Gminy Terespol. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

„NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”Drukuj

 • 09/12/2016 14:40:28

 „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”

 

   Klub HDK PCK PSG w Terespolu wziął udział w  Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi  pod hasłem „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA”

Klub HDK PCK PSG w Terespolu  wziął  udział w tym przedsięwzięciu w dwojaki sposób:

– akcja oddawania krwi na hasło „NASZA KREW NASZA OJCZYZNA” w Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa Oddział w Białej Podlaskiej w dniu 09.11.2016 . Wzięło w niej udział –  5 osób  - zebrano 2,25 litrów krwi.
– jednorazowa akcja oddawania krwi przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu w dniu 10.11.2016r. Wzięło w niej udział -19 osób,   - zebrano  8,55 litrów krwi.
- łącznie zebrano  10,80 litrów krwi.
– zebrano 56 czekolad w celu przekazania na cel charytatywny.
– uroczyście wyręczono złotą  odznakę PCK zasłużonemu krwiodawcy, która oddała już 18 litrów krwi.
– przekazano na rzecz  krwiodawców: zestaw kredek -4 szt., latarki – 2 szt., zestaw długopisów – 6 szt., notatniki – 5 szt., pojemniki na jedzenie – 5szt., długopisy - 53 szt., torba – 1 szt.

Patronat nad akcją w regionie objął  Burmistrz Miasta Terespol, Wójt Gminy Terespol. Akcja została ogłoszona na stronach internetowych Miasta Terespol i Gminy Terespol. Wszystkim uczestnikom i osobom wspierającym akcje serdeczne dziękujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Prezes Klubu HDK PCK
przy PSG w Terespolu

 

NASZA KREW NASZA OJCZYZNA

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowegoDrukuj

 • 09/12/2016 12:07:56

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie
publicznego transportu drogowego

1. Podstawa prawna:
Art. 7 ust.2 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego
i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.Urz.UE L 315 z 03.12.2007) oraz art. 23 ust.1
pkt 1, w związku z art. 19 ust.1 pkt 3 i art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2016 r., poz.1867, z późn.zm.).

2. Nazwa i adres organizatora:
Gmina Terespol
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, POLSKA
21-540 Małaszewicze

3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 22 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.
o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1867, z późn.zm.).

4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy
1)  Rodzaj transportu: Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy autobusowy o charakterze użyteczności publicznej;
2)  Linie komunikacyjne: linie autobusowe obejmujące wszystkie miejscowości wchodzące w skład gminy Terespol.

5. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy: 27.12.2017 r.

6. Zmiana informacji
Na podstawie art.23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1867, z późn.zm).

7. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia
1) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
2) Biuletyn Informacji Publicznej
3) Strona internetowa organizatora: www.gminaterespol.pl
4) Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Terespol

ODKRYWANIE HISTORII POGRANICZA Z TWIERDZĄ BRZESKĄ I PRZEDMOŚCIEM TERESPOLSKIMDrukuj

 • 07/12/2016 10:41:48

/images/news/20161202_105408_001.jpg„Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską i Przedmościem Terespolskim w tle- wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego”

2 grudnia br. delegacja gminy Terespol w składzie: wójt Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący rady Mieczysław Romaniuk i sekretarz Bogdan Daniluk była z roboczą wizytą  u mera Brześcia  Aleksandra Rogaczuka.

Tematem spotkania był projekt transgraniczny  POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA w zakresie turystyki i kultury. Podobne spotkanie odbyło się kilka dni w wcześniej w Urzędzie Gminy Terespol. Strony ustaliły, że do końca roku zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach programu PL-BY-UA złożona będzie koncepcja wspólnego projektu „Odkrywanie historii pogranicza  z Twierdzą Brzeską i Przedmościem Terespolskim w tle”.

Po polskiej stronie Projekt będzie obejmował:

 • roboty budowlane i inne prace  zmierzające do  udostępnienia turystom fortów Przedmościa Terespolskiego w Łobaczewie Małym, Koroszczynie i Kobylanach;
 • budowę budynku ”Transgranicznego Centrum Promocji i Kultury w gminie Terespol”, który będzie też pełnił rolę Domu Kultury, z funkcją edukacyjno- szkoleniową, wystawienniczą, z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi ukazujących dziedzictwo historyczne, i wyposażonego w sprzęt do obsługi wydarzeń kulturalno-historycznych;
 • organizację wspólnych imprez kulturalnych.

Natomiast nasi partnerzy po stronie białoruskiej chcieliby:

 • wykonać remont budynku byłych koszar Twierdzy, gdzie obecnie znajduje się biblioteka;
 • wybudować Centrum Tradycji z innowacyjnym wyposażeniem i stałymi instalacjami;
 • zorganizować cztery  imprezy historyczno-kulturalne, ukazujące charakterystyczne potencjały produktu turystycznego.

Trwają intensywne prace nad szczegółami wspólnego projektu w ramach, którego można pozyskać 90 % dofinansowania.

Równocześnie w Brześciu była również delegacja PSP z wicewojewodami podlaskim i lubelskim. Tematem spotkania był kolejny wspólny projekt PSP-MYC w ramach którego w sąsiedztwie Urzędu Gminy Terespol ma powstać strażnica PSP. Życzmy sobie powodzenia w konkursach, które będą rozstrzygane w przyszłym roku.

/images/news/20161202_1054380.jpg

V ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU OSP RPDrukuj

 • 07/12/2016 08:53:37

/images/20161129_104132.jpgDnia 29 listopada 2016 roku odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Białej Podlaskiej. Na V Zjeździe podsumowano działalność dotychczasowego ustępującego zarządu za lata 2012-2016, wręczono odznaczenia i wyróżnienia.
Odznaczenie otrzymał po raz drugi Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa  Dh Tadeusz Łazowski wieloletni Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Białej Podlaskiej.
Podziękowanie  otrzymali wszyscy działacze związku, szczególne wyróżnienie otrzymał ks. Roman Sawczuk były wieloletni diecezjalny kapelan strażaków.
Podczas V Zjazdu Powiatowego wybrano nowe władze związku na lata 2017-2021. W skład zarządu powiatowego Związku wybrano m.in. Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka, który został również wybrany jako delegat na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie.

/images/news/20161129_110555_-_www.jpg

Ćwiczenia manewrowe - Baza Paliw Nr 22 w MałaszewiczachDrukuj

 • 02/12/2016 13:19:16

Ćwiczenia manewrowe - Baza Paliw Nr 22 w MałaszewiczachDnia 30 listopada 2016 roku na terenie zakładu dużego ryzyka OLPP -  Bazy Paliw Nr 22 w Małaszewiczach odbyły się ćwiczenia manewrowe. Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur ratowniczych zawartych w  zewnętrznym  planie operacyjno-ratowniczym. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Podziękowania od ZOSPDrukuj

 • 02/12/2016 13:09:14

Podziękowania od OSP

XIV Sesja Rady Gminy TerespolDrukuj

 • 01/12/2016 15:05:16

XIV Sesja Rady Gminy Terespol

W dniu 24 listopada 2016 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad w pierwszej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.  Następnie Rada Gminy Terespol  zatwierdziła stawki podatków, które obowiązywać będą od 2017 roku na terenie gminy Terespol oraz przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowych  taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, które  pozostają na tym samym poziomie jak w 2016 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób:

1) selektywny - 6,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,

2) nieselektywny- 12,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej dana nieruchomość.

W trakcie posiedzenia Sesji na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Pana Mieczysława Romaniuka zostało złożone pismo pn. „SPRZECIW WOBEC ZACHOWANIA RADNEGO” dotyczące Radnego Gminy Pana Łukasza Draguna  pod którym  podpisali się  Sołtysi Gminy Terespol (17 os.)  apelujący o zachowanie godne funkcji radnego, praworządne działania oraz poszanowanie godności innych. (Treść pisma w załączeniu.)

Podczas posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 •  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań w zakresie ochrony, rewitalizacji zabytków gminnych oraz ich promocji.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2017 roku.
 • w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Terespol.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.
 • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 • w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
 • w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
  w Gminie Terespol na lata 2016 – 2018”.
 • w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego na uchwałę Nr XIII/108/16 Rady Gminy Terespol z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.

 

Dwie uchwały znajdujące się w porządku obrad posiedzenia Sesji w sprawie zmiany uchwały XXXIV/234/14 Rady Gminy Terespol z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r. poz. 3310) oraz  w sprawie uchwalenia Regulaminu świetlic na terenie Gminy Terespol złożone przez grupę sześciu radnych: Gabriela Gryciuka, Jarosława Wasila, Łukasza Draguna, Jolantę Gawryluk, Edytę Wójcik, Arkadiusza Kędzierawskiego w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym o zwołanie sesji nadzwyczajnej, które  wprowadzone zostały  do porządku obrad Sesji zwyczajnej nie uzyskały poparcia  wymaganej liczby głosów.

Uczestniczący w posiedzeniu Sesji mieli również możliwość wysłuchania  Pana Michała Jodełko pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który  przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą projektu: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. (Prezentacja multimedialna w załączeniu.)

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

NIŻSZE PODATKI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 28/11/2016 14:47:51

Podatki 24 listopada 2016 r. Rada Gminy Terespol uchwaliła stawki podatkowe na 2017 r.
Obniżono stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz garaży, budynków gospodarczych i stodół. Pozostałe stawki nie zostały zmienione, pozostaną na poziomie z 2016 r.    
Chcąc zachęcić przedsiębiorców z branży transportowej do inwestycji na terenie gminy Terespol, znacząco obniżono stawki podatku od środków transportowych. Dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton uchwalone one zostały na poziomie minimalnym. Natomiast dla pozostałych pojazdów uchwalono stawki na poziomie połowy stawek ustawowych.
Stawki podatku rolnego oraz leśnego również ulegną obniżeniu poprzez zastosowanie stawek ustawowych. Odstąpiono od wprowadzania na terenie gminy opłaty miejscowej oraz od posiadania psów.

Uchwały określające wysokość tych stawek są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce URZĄD GMINY->WZORY DOKUMENTÓW->Referat Finansowo-Podatkowy

40,130,373 unikalne wizyty