MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Portal doradzające przy rejestracji firmy
mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

ZAMIESZKAJ U NAS!

Zamieszkaj u Nas!


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Czerwiec 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 12/09/2016 13:03:17

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1276) Wójt Gminy Terespol informuje o możliwości pomocy prawnej dla każdej ze Wspólnot Gruntowych położonych na terenie Gminy Terespol w dokonaniu aktualizacji zmian w obszarze Wspólnot Gruntowych oraz wykazie osób uprawionych.
Pomocy prawna będzie świadczona do dnia 31 grudnia 2016r. Dodatkowe Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Terespol I piętro, pok. Nr 26 lub pod numerem telefonu 83 411 20 28.
W załączeniu  udostępniamy formularz – oświadczenie do aktualizacji wykazu uprawionych do udziału we wspólnocie gruntowej.

pdf

   OŚWIADCZENIE do aktualizacji wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

pdf

    Informacja dot. zbycia udziałów we wspólnocie gruntowej

Wójt
Gminy Terespol

UROCZYSTE OTWARCIE BOISKA PRZY POMNIKU "WROTA WOLNOŚCI"Drukuj

 • 12/09/2016 09:00:00

Kliknij aby powiększyć11 września 2016r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego boiska w Kobylanach. W uroczystości uczestniczyli Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Dorota Szelest oraz Przedstawiciele Zarządu Bialskopodlaskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej: Prezes Witold Wójtowicz, Sekretarz Ewaryst Gasiewicz i Członek Zarządu Stanisław Lesiuk. Poświęcenia obiektu dokonał ks. Daniel Wojciechowski – wikariusz Parafii pw. Świętej Trójcy w Terespolu. Czytaj więcej...

IV LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCIDrukuj

 • 12/09/2016 08:41:07

Dnia 11 września 2016 roku w gminie Terespol przy Prochowni w Kobylanach, odbyła się czwarta edycja Festiwalu Biegów pn. WROTA WOLNOŚCI. Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultury oraz Urząd Gminy Terespol z siedzibą w Kobylanach.

Festiwal Biegów to impreza o charakterze sportowo - rekreacyjnym z wieloma towarzyszącymi elementami kulturalno - rozrywkowymi. Skierowany był zarówno do dzieci, młodzieży jak i starszych amatorów biegania czy zawodowych biegaczy. Czytaj więcej...

IV LETNI FESTIWAL BIEGÓW WROTA WOLNOŚCI

GALERIA ZDJĘĆ

>>> Wyniki w IV Letnim Festiwalu Biegów "Wrota Wolności" <<<

STANOWISKO POLSKICH SAMORZĄDÓW W SPRAWIE PLANOWANYCH ZMIAN W SYSTEMIE OŚWIATYDrukuj

 • 09/09/2016 14:33:16

Polskie samorządy - reprezentowane ustawowo przez wszystkie organizacje, tworzące stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Unię Metropolii Polskich, Unię Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich i Związek Województw RP - negatywnie opiniują zapowiedzi planowanych przez MEN zmian w systemie oświaty.

W załączniku pełny tekst Stanowiska organizacji samorządowych w sprawie zmian w systemie oświaty.

pdf 

  Stanowisko samorzadów w sprawie zapowiadanych zmian w oświacie

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 08/09/2016 09:54:57

/images/news/dsc_9851.jpgW dniu 29 sierpnia 2016 r.  w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk. W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Radni Gminy zapoznali się z informacją o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie.


W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespol.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol.
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • w sprawie powierzenia Gminie Kodeń zadania publicznego prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Terespol.
 • w sprawie poparcia „Apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki”.
 • w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy – Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół.
 • w sprawie wyznaczenia jednostki obsługującej oraz zakresu powierzonych obowiązków w ramach wspólnej obsługi.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Krzyczew.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol  dla części miejscowości Kobylany.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol  dla części miejscowości Małaszewicze.
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol  dla części miejscowości Zastawek.
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Janów Podlaski.
 • w sprawie pomocy i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego Województwa Lubelskiego.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

KONSERWACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCHDrukuj

 • 07/09/2016 13:49:15

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Terespol w ostatnim miesiącu dokonał konserwacji dwóch świetlic (Michalków i Zastawek) oraz dwóch mieszkań komunalnych (Murawiec i Kobylany).

Konserwacja budynków komunalnych

 Konserwacja budynków komunalnych

Konserwacja budynków komunalnych

Konserwacja budynków komunalnych

SKARGA NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY TERESPOL NIEUZASADNIONADrukuj

 • 07/09/2016 12:59:21

W dniu 9 czerwca 2016 r. na posiedzeniu XII Sesji Rady Gminy Terespol Radny Gminy Terespol Pan Gabriel Gryciuk  na podstawie  art. 227  w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego złożył  na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Terespol skargę na działania Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka zarzucając m.in. przekroczenie uprawnień i naruszenie praworządności. Treść skargi  w załączeniu.

Przed podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi, została ona skierowana przez Przewodniczącego Rady do Komisji Rewizyjnej celem zbadania przedstawionych zarzutów. Komisja Rewizyjna zebrała się dwukrotnie, ponieważ podczas jej  pierwszego posiedzenia w dniu 28 lipca 2016 r.  na którym miało miejsce wysłuchanie  Skarżącego oraz Wójta Gminy, a z  uwagi na brak quorum (3  radnych opuściło posiedzenie Komisji) nie został przygotowany projekt  uchwały w tej sprawie,  dlatego  Komisja Rewizyjna ponownie zebrała się  w dniu 29 sierpnia 2016 r. celem wydania opinii w formie uchwały. Treść wyjaśnień w załączeniu.

Jednakże również podczas tego posiedzenia Komisja nie rozstrzygnęła kwestii skargi, czy uznać ja za uzasadnioną czy nieuzasadnioną. Za głosowało - 3 członków Komisji Rewizyjnej, przeciw- 3, wstrzymujących się 1. W związku z powyższym sprawa rozstrzygnięcia skargi została przekazana bez stanowiska Komisji Rewizyjnej celem jej rozpatrzenia przez  Radę Gminy. Rada Gminy Terespol na posiedzeniu  w dniu 29 sierpnia 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Terespoli i uznała  skargę za nieuzasadnioną. Za przyjęciem w/w uchwały  głosowało  9 radnych, przeciw - 3, wstrzymujących się - 1.
Uchwała wraz z uzasadnieniem w załączeniu.

BEZPŁATNE LEKI 75+Drukuj

 • 06/09/2016 14:24:39

BEZPŁATNE LEKI 75+

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 01/09/2016 15:04:27

KRUS

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 sierpnia br. firma InPost w sposób nagły i niespodziewany zaprzestała wykonywania usług pocztowych na rzecz KRUS. Odstępując od umowy InPost nie wywiązał się z zadania dostarczenia korespondencji przekazanej firmie w miesiącu lipcu. Takim sposobem znaczna część rolników z Powiatu Bialskiego nie otrzymała przekazów bankowych KRUS celem uiszczenia składki za III kwartał.
W związku z powyższą sytuacją zwracam się z prośbą o obowiązku niezwłocznego dokonania wpłaty składki pomimo braku przekazu bankowego.
Informujemy, że wysokość składki za III kwartał pozostaje taka sama jak w II kwartale. W sytuacji jakichkolwiek zmian mogących wpłynąć na wysokość składki proszę rolników o bezpośredni kontakt z Placówką Terenową w Białej Podlaskiej celem naliczenia prawidłowej jej wysokości.

Kierownik Placówki Terenowej

mgr Marek Uściński

UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACHDrukuj

 • 30/08/2016 13:38:38

Inwestycja Gminy Terespol pn. Budowa utwardzenia placu na dz. nr 878 w Małaszewiczach (przy garażach) została ukończona i przekazana mieszkańcom (właścicielom garaży) do użytkowania. W ramach w/w inwestycji wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej o powierzchni 2 814,2m2, obejmującego swoim zakresem utwardzenie powierzchni dróg dojazdowych oraz płyt wjazdowych do garaży. W ramach inwestycji wykonano także odwodnienie ze ścieków z kostki brukowej i  odwodnienie liniowe o łącznej długości 478 mb oraz rowy odwadniające. Plac został wyposażony w pionowe oznakowanie drogowe.

Łączny koszt przedsięwzięcia (mapa do celów projektowych, projekt techniczny, roboty budowlane oraz nadzór inspektora nadzoru) wyniósł 349 182,56 zł. 

UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACH

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOBYLANACHDrukuj

 • 30/08/2016 13:34:30

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę cmentarza komunalnego w Kobylanach. Przetarg wygrała spółka Eko-Bug w Kobylanach za kwotę 1 136 156,45 zł. Zakres robót obejmuje budowę kaplicy cmentarnej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi i parkingiem, wykonanie alejek żwirowych przy kwaterach, wykonanie przyłącza nN, wykonanie ogrodzenia cmentarza i budowę kolumbarium na 32 wnęki. Inwestycja realizowana będzie etapowo.  Termin realizacji etapu I do dnia 29 czerwca 2018r.

W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do kaplicy cmentarnej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Eko-Bug w Kobylanach za kwotę 66 443,30 zł.

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOBYLANACH

GALERIA ZDJĘĆ Z DOŻYNEK POWIATOWYCH W ZALESIUDrukuj

 • 30/08/2016 13:14:06

Dnia 28 sierpnia 2016 r. w Zalesiu, gm. Zalesie odbyło się XVIII Powiatowe Święto Plonów. Całość uroczystości rozpoczęła Msza święta polowa, po której nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego, a następnie prezentacja wieńców oraz stoisk dożynkowych gmin i miast z terenu powiatu bialskiego. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

Kliknij by otworzyć galerię zdjęć

Galeria zdjęć

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 19 SIERPNIA 2016 R.Drukuj

 • 22/08/2016 13:00:04

ROZPORZĄDZENIE

WAKACJE PEŁNE WRAŻEŃ JUŻ ZA NAMI…Drukuj

 • 22/08/2016 08:54:18

Uczestnicy zajęć sportowych z pamiątkowymi dyplomamiTegoroczny okres wakacyjny w Gminie Terespol, pomimo nie zawsze sprzyjającej pogody, był niezwykle gorący. Wszystko za sprawą działalności Gminnego Centrum Kultury, który przygotował mieszkańcom oraz gościom wypoczywającym na naszych terenach, bogaty wachlarz atrakcji. W wakacyjnym rozkładzie jazdy znalazły się m.in.: zajęcia świetlicowe pn. FILCOWY ŚWIAT, QUILING, MOLE KSIĄŻKOWE, KORALIKOWE PRASOWANKI oraz ZABAWY SPORTOWE. Zajęcia prowadzone były we wszystkich świetlicach znajdujących się na terenie gminy i trwały przez sześć tygodni, od 12 lipca do 19 sierpnia. Udział w zajęciach świetlicowych wzięło ponad 60 zwolenników dobrej zabawy. Czytaj więcej...

INFORMACJADrukuj

 • 22/08/2016 08:50:04

Kliknij aby powiększyćGminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, informuje, iż został zakończony I etap realizacji budowy boiska piłkarskiego przy pomniku Wrota Wolności w Kobylanach (przy drodze krajowej E - 30), a mianowicie wykonanie bramek i piłkochwytów. Dodatkowo boisko zostało wyposażone w ławki z zadaszeniem dla zawodników rezerwowych. Czytaj więcej...

40,005,952 unikalne wizyty