MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

Potwierdzenie umowy dzierżawyDrukuj

 • 29/01/2021 09:45:16


INFORMACJA

w sprawie potwierdzania przez Wójta Gminy Terespol
umów dzierżawy zawieranych przez rolników

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W obowiązującym stanie prawnym rolnicy zaprzestający działalności rolniczej dla celów emerytalno – rentowych mają możliwość zachowania prawa własności gruntów wyłącznie w przypadku ich wydzierżawienia na podstawie umowy pisemnej zawartej co najmniej na 10 lat osobie niebędącej:

a) małżonkiem emeryta lub rencisty;

b) jego zstępnym lub pasierbem;

c) osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie omowym;

d) małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b) lub c) (art. 28 ust. 4 pkt 1 u.u.s.r.).

Działając na mocy art. 28 ust. 4 pkt.1 lub art. 38 pkt. 1 tej ustawy Wójt Gminy Terespol właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, potwierdza zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów.

Umowę można potwierdzić

w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany,

informacje w  Biurze Obsługi.

Nadmienia się również, że na podstawie w/w przepisów wójtowie dokonują tylko potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdzają faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządzają umowy dzierżawy i nie poświadczają własnoręczności podpisów na tych umowach. Ponadto organ wykonawczy danej gminy władny jest tylko do potwierdzenia umowy dzierżawy gruntów położonych na terenie właściwości miejscowej gminy. Zatem w niektórych przypadkach w umowie dzierżawy potwierdzenia mogą być dokonywane przez kilku wójtów, stosownie do ich właściwości.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2020 poz. 1546)

Informacja o obowiązkach stron umowy dzierżawy gruntów rolnych

Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych muszą zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną złożone odpowiednie deklaracje podatkowe, zgodne ze stanem faktycznym, wówczas nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021Drukuj

 • 28/01/2021 15:13:01

Komunikat Centralnego Biura Spisowego

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Plakat nabór

Pan Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol- Gminny Komisarz Spisowy w Kobylanach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.


Treść ogłoszenia i formularz zgłoszeniowy dostępne na BIP

KONSULTACJE SPOŁECZNE – INFORMACJADrukuj

 • 27/01/2021 12:56:11

Z uwagi na realizację na zlecenie PKP PLK S.A. Koncepcji Programowo – Przestrzennej w ramach zadnia pn.: „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej – koncepcji programowo przestrzennej, jako etapu I inwestycji polegającej na budowie skrzyżowania dwupoziomowego na terenie Miasta Terespol w zamian za likwidację przejazdu drogowo – kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 698 z linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol w km 207,789” spółka Schuessler – Plan Inżynierzy zaprasza mieszkańców gminy i miasta Terespol na konsultacje społeczne które odbędą się w dn. 08.02.2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00. Z uwagi na ogłoszony w dniu 20.03.2020 r. przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii na terenie całego kraju konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w sposób zdalny.
W ramach przedmiotowej inwestycji przygotowano 4 warianty budowy skrzyżowania dwupoziomowego.
Materiały przedstawiające analizowane przebiegi udostępnione zostaną na stronie Urzędu Miasta Terespol

 Link do konsultacji społecznych, które odbędą się w dn. 08.02.2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00

 

Plakat informacyjny

Koncepcja programowo-przestrzenna

Rekrutacyja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych 2021/2022Drukuj

 • 27/01/2021 10:49:42

Informujemy, że na stronach Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Ogłoszenia”  podaje się do publicznej wiadomości:

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym -  zgodnie z Uchwałą Nr XVII/151/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol oraz Uchwałą Nr XVII/152/17 Rady Gminy Terespol z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol;
 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego – zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/21 Wójta Gminy Terespol z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol

Informacja na temat przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków w gminie TerespolDrukuj

 • 21/01/2021 15:30:35

Informujemy, iż w dniu 2 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego, poz. 5908 (http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2020/5908/akt.pdf), zamieszczone zostało Ogłoszenie NR GKN.T.6620.1.2019.ML Starosty Bialskiego, z dnia 30 listopada 2020 r. informujące, że projekt operatu opisowo kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków wszystkich obrębów Gminy Terespol, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. W konsekwencji dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków i ujawnione zostały w bazie danych ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Bialskiego.

Prowadzona z inicjatywy Starosty modernizacja objęła m.in. aktualizację informacji o gruntach, budynkach i lokalach. Powierzchnie działek ewidencyjnych określone zostały z dokładnością do 1 m2. Zmianie mogły ulec również użytki gruntowe w działkach. Pomierzonym budynkom zostały nadane numery ewidencyjne, a także uzgodnione zostały ich funkcje i obliczone powierzchnie. Zaktualizowane zostały dane dotyczące przebiegu granic nieruchomości. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków mogła, więc skutkować zmianą oznaczenia (numeracji) oraz powierzchni działki, zmianą powierzchni i oznaczenia użytków gruntowych, ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, lokali, a także zmianą ich danych technicznych.

Prace prowadzone na terenie naszej gminy poprzedzone były kampanią informacyjną prowadzoną przez Starostwo, a informacje o zmianach były upubliczniane i ujawniane w celu weryfikacji przez każdego czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków jest jednym z najważniejszych rejestrów publicznych. Dane w niej zawarte stanowią podstawę m.in. oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych, planowania przestrzennego, a także wymiaru podatków – art. 21 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.).

Zatem dane przekazane dla Urzędu Gminy Terespol ze Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, wynikające ze zmodernizowanej ewidencji gruntów i budynków będą podstawą do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

W związku z opublikowaniem ogłoszenia informujemy, że każdy kto ma zarzuty do wprowadzonych zmian po opublikowaniu ww. ogłoszenia może wystąpić z wnioskiem o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Zakres dokonanych zmian odnaleźć można na stronie internetowej http://powiatbialski.geoportal2.pl,informację uzyskać można również pod numerem telefonu Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości Oddział Zamiejscowy w Terespolu, tel. (83) 375 27 15. Natomiast wnioski o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej https://www.powiatbialski.eu/?page_id=584.

 

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 15 STYCZNIA 2021Drukuj

 • 18/01/2021 11:17:45

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 15 stycznia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 91), wskazujące nowe uregulowanie w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu zmieniającym wprowadzono zmiany polegające m.in. na wydłużeniu terminu obowiązywania ograniczeń ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 2316, z późn. zm.) – do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz określono katalog osób objętych szczepieniem ochronnym przeciwko COVID-19 w ramach etapu „0” oraz „I”.
Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

KONKURS NR 5 DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICHDrukuj

 • 18/01/2021 10:50:15

Konkursie nr 5 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów WiejskichOgłoszenie o konkursie nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020–2021.

Link do informacji o konkursie:

http://lubelskie.ksow.pl/mias 

Formularz dla Partnerów KSOW:

http://lubelskie.ksow.pl/konkursy

TRANSPORT NA SZCZEPIENIA, GMINNA INFOLINIADrukuj

 • 16/01/2021 11:21:27

SZANOWNI PAŃSTWO,

Od 15 stycznia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70r. roku życia.

25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2021 r., znak: ZK-III.68.16.2021 Lublin, zmienioną dnia 14 stycznia 2021 r. ZK-III. 68.20.2021 zostało wydane Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast województwa lubelskiego polecenie realizacji następującego zadania:

1. Zorganizować  transport  (dowóz)  do  punktów  szczepień  przeciwko  wirusowi  SARS-CoV-2:

a) osób  niepełnosprawnych,  tj.  posiadających  aktualne  orzeczenie o niepełnosprawności  w  stopniu  znacznym  o  kodzie  R  lub  N  lub  odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;

b) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności  w  samodzielnym  dotarciu  do  najbliższego  miejsca  zamieszkania punktu  szczepień,  w  przypadku  miast  poniżej  100  tys.  osób,  gmin  miejsko-wiejskich oraz wiejskich;

c) osób  powyżej  70  roku  życia,  mających  obiektywne  i  niemożliwe do przezwyciężenia  we  własnym  zakresie  trudności  w  samodzielnym  dotarciu do najbliższego  miejsca  zamieszkania  punktu  szczepień,  w  przypadku  miast powyżej 100 tys. mieszkańców.   

2. Zorganizować  telefoniczny  punkt  zgłoszeń  potrzeb  transportowych  oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia).”

 WYKONUJĄC POLECENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO INFORMUJĘ O SPOSOBIE JEGO REALIZACJI NA TERENIE GMINY TERESPOL:

 KOORDYNATOR DS. REALIZACJI TRANSPORTU i SZCZEPIEŃ W GMINIE TERESPOL

BARBARA CHWESIUK   -  PRACOWNIK GOPS

 

GMINNA INFOLINIA CZYNNA W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

POD NUMEREM  TEL. 507 852 708


TRANSPORT

Na  gminy Terespol zostały ustalone następujące zasady transportu do punktów szczepień dla w/w osób:

 1. Zgłoszenie przez osobę podczas rejestracji w podmiocie, który wykonywał będzie szczepienia potrzeby zapewnienia transportu. Podmiot przekazuje nie rzadziej niż raz na dzień  listę osób wnioskujących o zapewnienie transportu wraz z terminem szczepień do koordynatora gminnego. Koordynator gminny  organizuje transport i informuje o tym fakcie wnioskujące osoby i podmiot szczepiący .
 2. W przypadku rejestracji za pośrednictwem infolinii 989 lub e-rejestracji na pacjent.gov.pl pacjent, który otrzymał informację, że spełnia określone kryteria uprawniające do transportu na szczepienie zgłasza potrzebę organizacji dla niego transportu dzwoniąc na numer GMINNEJ INFOLINII 507 852 708; pod którym to numerem będzie mógł zamówić transport na szczepienie. Mieszkaniec składa oświadczenie, że nie ma możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień lub dysponuje orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (pacjent może zostać poproszony przez gminę o okazanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności). Koordynator gminny  organizuje transport i informuje o tym fakcie wnioskującą osobę i podmiot szczepiący .

JAK MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ NA SZCZEPIENIE:

 • Rejestracja za pośrednictwem infolinii 989.
 • Rejestracja online IKP za pośrednictwem e-rejestracji na pacjent.gov.pl
 • Rejestracja bezpośrednio w punkcie szczepień.

DANE TELEADRESOWE NAJBLIŻSZYCH PRZYCHODNI REALIZUJĄCYCH SZCZEPIENIA PRZECIW COVID DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TERESPOL

TERESPOL

MAŁASZEWICZE

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDYK" ALICJA MAJORCZYK

Stacyjna 2, 21-550 Terespol

Numer telefonu do rejestracji

83-375-20-66


ABM ANDRES, BRZEZIŃSKI, MARYNIUK, ZABŁOCKI SPÓŁKA PARTNERSKA

Słoneczna 32, 21-540 Małaszewicze

Numer telefonu do rejestracji

83-375-13-36

574441998

Dojazd do pacjentów leżących

Wójt Gminy Terespol

Krzysztof Iwaniuk

#SZCZEPIMY SIĘDrukuj

 • 16/01/2021 11:17:57

#SZCZEPIMY SIĘ

WYTYCZNE SANITARNE DLA SZKÓŁDrukuj

 • 13/01/2021 10:23:06

WYTYCZNE SANITARNE DLA SZKÓŁ

Szanowni Państwo,
od 18 stycznia br. przywracamy zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Aby umożliwić uczniom i nauczycielom bezpieczny powrót do szkół, przygotowaliśmy we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym odpowiednie wytyczne. Opierają się one w dużej mierze na zapisach znanych już m.in. z września 2020 r.
W wytycznych znajdują się rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.
Wytyczne załączam do wiadomości. Znajdą je Państwo także na naszej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.
Szczegółowe regulacje dotyczące powrotu uczniów do szkół będą ujęte w rozporządzeniu, które już wkrótce Państwu przekażemy.

Z wyrazami szacunku
Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki

PODATKI I INNE OPŁATY W GMINIE w 2021 r.Drukuj

 • 12/01/2021 12:22:39

Podatki

Uchwały określające wysokość stawek podatkowych w podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych oraz wzory formularzy dotyczących podmiotów i przedmiotów opodatkowania zamieszczone są na stronie internetowej, pod adresem http://ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce wzory dokumentów /referat finansowo-podatkowy/Deklaracje i wnioski 2021

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=144&p1=szczegoly&p2=1591220

Startują konsultacje aPZRPDrukuj

 • 07/01/2021 15:49:32

Konsultacje społeczne stop powodzi

Informacje Wojewody LubelskiegoDrukuj

 • 07/01/2021 15:25:23

Informacje Wojewody Lubelskiego

Informacje Wojewody Lubelskiego z 4 oraz 5 stycznia br. o rozporządzeniach Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. oraz 4 stycznia 2021 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2325 oraz Dz. U. z 2021 r. poz.12), które aktualizują wprowadzone ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wraz z wyżej wymienionymi rozporządzeniami.

Informacja WL z 4 stycznia 2021 r.
Rozporządzenie RM z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. 2430)
Informacja WL z dnia 5 stycznia 2021 r.
Rozporzadzenie RM z 4 stycznia 2021 r. (Dz. U. 12)

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHDrukuj

 • 04/01/2021 11:31:35

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 54 WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 29/12/2020 08:33:41

Rozporządzenie porządkowe Nr 54 Wojewody Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego oraz obwieszczenie Wojewody Lubelskiego podającego treść ww. rozporządzenia.

Ikona pdfRozp._Porządk_mat_pirotech_2020_r

Ikona pdfRozp._Porządk_mat_pirotech_2020_r_obwieszczenie

69,638,790 unikalne wizyty