MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘MASTER OF ENGLISH 2022’Drukuj

 • 17/05/2022 08:16:25

GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘MASTER OF ENGLISH 2022’

11 maja 2022 r. dziewięcioro uczniów zakwalifikowanych w etapie szkolnym szkół podstawowych gminy Terespol wzięło udział w gminnym etapie Konkursu Języka Angielskiego ‘MASTER OF ENGLISH 2022’.
Finał konkursu odbył się w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach gdzie trzech najlepszych uczniów z każdej szkoły podstawowej gminy rozwiązywało test finałowy.  
Najlepsze wyniki uzyskali:

 • 1 miejsce – Malwina Wowczeniuk (Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach)
 • 2 miejsce – Urszula Kuśmierczyk (Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach)
 • 3 miejsce – Mikołaj Siluk (Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach)

ZAMKNIĘCIE PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W TERESPOLUDrukuj

 • 12/05/2022 10:27:31

POZNAJ POLSKĘDrukuj

 • 11/05/2022 10:59:46

Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022 gmina Terespol otrzymała dofinansowanie w wysokości 64.640 zł na realizację wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy. Aby uzyskać dofinansowanie ze środków Ministra, gmina Terespol musiała zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu danej wycieczki. Środki te pochodzą z wpłat rodziców.

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Podczas wycieczek w 2022 r., uczniowie szkół zwiedzą następujące punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki:

Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach:

Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN: 5.000 zł, kwota wkładu własnego: 1.250 zł, wartość całkowita: 6.250 zł

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 5.000 zł, kwota wkładu własnego: 1.250 zł, wartość całkowita: 6.250 zł

 • Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
 • Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach

Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN 4.800 zł, kwota wkładu własnego: 1.200 zł, wartość całkowita: 6.000 zł

 • Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, Białystok

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 3.750 zł, wartość całkowita: 18.750 zł

 • Kalwaria Zebrzydowska - krajobrazowy zespół manierystycznego parku pielgrzymkowego, Kalwaria Zebrzydowska
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Historyczny zespół miasta, Kraków
 • Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 • Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie

Zespół Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach

Uczniowie klas I-III – kwota dofinansowania ze środków MEiN 4.840 zł, kwota wkładu własnego: 1.210 zł, wartość całkowita: 6.050 zł

 • Pałac Branickich, Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zespół kościoła pw. Chrystusa Króla i św. Rocha, Białystok

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 11.501 zł, wartość całkowita: 26.501 zł

 • Kopalnia Soli w Wieliczce
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Krakowskie drogi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Kraków
 • Zamek Królewski na Wawelu. Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków
 • Kraków - historyczny zespół miasta
 • Kopiec Kościuszki z otoczeniem, Kraków

Uczniowie klas IV-VIII – kwota dofinansowania ze środków MEiN 15.000 zł, kwota wkładu własnego: 11.130 zł, wartość całkowita: 26.130 zł

 • Zamek Królewski, Chęciny
 • Muzeum Pamięci Narodowej - dawne więzienie kieleckie na ulicy Zamkowej, Kielce
 • Święty Krzyż - pobenedyktyński zespół klasztorny oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze, Nowa Słupia
 • Oblęgorek - pałacyk Henryka Sienkiewicza wraz z zabytkowym parkiem i aleją lipową, Oblęgorek
 • Ruiny zamku Krzyżtopór, Ujazd
 • "Pomnik przyrody ""Dąb Bartek"", Zagnańsk

Wartość projektu: 95.931,00 zł

Kwota dofinansowania: 64.640,00 zł

Wkład własny: 31.294,00 zł

XIX SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 10/05/2022 10:19:34
 • 174 czytań

XIX SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 31 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

● w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;

● w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022;

● w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol;

● w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;

● w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol";

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWEDrukuj

 • 09/05/2022 12:53:38

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE

Dyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Informuje, że w związku z trwającym kryzysem na granicy polsko-
białoruskiej w dniu 11.05.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu
Gminy Terespol odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące ubiegania
się w ARiMR o płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i ONW.
Na spotkaniu zostaną omówione zasady postępowania w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

231. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJADrukuj

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKADrukuj

 • 04/05/2022 12:29:46

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ STRAŻAKA

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 29/04/2022 08:52:37
 • 541 czytań

O G Ł O S Z E N I E

 o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol

Wójt Gminy Terespol ogłasza od dnia 9 maja 2022 roku do 15 lipca 2022 r., nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Terespol.
Warunkiem otrzymania dotacji jest ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery poprzez wymianę głównego źródła ciepła z jednoczesnym zlikwidowaniem dotychczasowego głównego urządzenia grzewczego. Dotacja może być udzielona tylko jeden raz dla danego budynku mieszkalnego.
Dofinansowaniu podlega zakup i montaż nowych urządzeń grzewczych, które będą zainstalowane na stałe w budynku mieszkalnym:
1) gazowych;
2) elektrycznych;
3) pomp ciepła;
4) kotłów na pellet drzewny i drewno;
5) olejowych.

JUBILEUSZ 100-LECIA OSP KODEŃDrukuj

 • 27/04/2022 11:42:48

JUBILEUSZ 100-LECIA OSP KODEŃ

2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RPDrukuj

 • 27/04/2022 10:14:41

 2 MAJA - DZIEŃ FLAGI RP

NOWY SOŁTYS W KOBYLANACHDrukuj

 • 26/04/2022 13:14:38

25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Kobylanach odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kobylany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa. Mandat dotychczasowego sołtysa Pani Haliny Ostapczuk wygasł na skutek śmierci.

Zebranie zgodnie ze statutem otworzył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Sekretarz Gminy Terespol Danuta Wowczeniuk na podstawie listy obecności stwierdziła quorum oraz przedstawiła i poddała pod głosowania porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Po wystąpieniu wójta, zgodnie z uchwalonym porządkiem wybory sołtysa przeprowadziła powołana przez zebranie komisja skrutacyjna w składzie: Anna Kowaluk, Justyna Dac Klekotka, Katarzyna Bielecka. Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów, Pan Zbigniew Gmur oraz Pan Grzegorz Ostapczuk.  Na 387 osób uprawnionych do głosowania Kobylany, 83 osoby oddały swój głos. Kandydaci uzyskali odpowiednio, Pan Gmur 48 głosów, Pan Ostapczuk 35 głosów.

Większością głosów Sołtysem sołectwa Kobylany został wybrany Pan Zbigniew Gmur.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 26/04/2022 12:32:31

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 r., została wydana decyzja Nr 27/22, znak: IF-I.7840.7.26.2021.JF, dot. budowy placu składowego wraz z odwodnieniem i kozłami oporowymi na terenie Terminala Przeładunkowego PUH Agrostop Sp. z o.o. na działkach nr 697/11, 697/16, obręb ewidencyjny 0003 Kobylany, gmina Terespol.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzoną dokumentacją, można zapoznać się: drogą telefoniczną, oraz osobiście w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Lubomelskiej 1-3 po uprzednim umówieniu wizyty (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz środy) w godzinach 8.30 do 14.30).

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

GRANTY PPGRDrukuj

 • 26/04/2022 11:33:42

GRANTY PPGR

W ramach Projektu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Terespol otrzymała kwotę 15 600 zł
z przeznaczeniem na zakup 6 laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR).

Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakres dofinansowania obejmuje:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wartość projektu:                15 600,00 zł
Kwota dofinansowania:     15 600,00 zł

Piknik Majowy - świętujemy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaDrukuj

 • 26/04/2022 08:14:42

Piknik Majowy - świętujemy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

DĘBY PAMIĘCI W 82. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJDrukuj

 • 25/04/2022 11:44:04

13 kwietnia społeczność Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach oraz Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach upamiętniła 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej włączając się w ideę programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Projekt ten  ma na celu zachowanie  i przekazywanie pamięci o 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, skrytobójczo zamordowanych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni.

>>> Galeria zdjęć <<<

Na terenach szkół gminy Terespol w myśl zasady  - JEDEN DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LISTY KATYŃSKIEJ posadzono Dęby Pamięci.

Upamiętnieni zostali:

- ppor. Rudolf Teodor Frosztęga - s. Michała, ur. 1911 r. - konstruktor budowy portu lotniczego w Małaszewiczach - Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

- post. Franciszek Michalczuk - s. Jana, ur. 1893 r. Posterunkowy Policji Państwowej w Smordwie - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach.

- por. Zygmunt Marian Łotocki – s. Waleriana, ur. 1904 r. Porucznik - Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach

 

https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_506/dsc_9365.jpgSzkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

71,762,974 unikalne wizyty