MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW PPGRDrukuj

 • 26/10/2021 11:29:42

https://gminaterespol.pl/images/logos_granty_pgr.png

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Informujemy, że nabór wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina –Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  został przedłużony do 28 października 2021 r. do godz. 15.30.

Wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć niezwłocznie do 28 października 2021 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany. Osoba do kontaktu: Podinspektor Justyna Kalinka 834112051.

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Głównym celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
•    sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
•    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
•    usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
3. Złożenie deklaracji udziału w programie;
4. Dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia
Informacje dodatkowe:
Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
• sprzęt komputerowy zostanie użyczony na okres 2 lat od daty przekazania sprzętu;
• opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją i nie wynikające ze zwykłego użytkowania;
• opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Terespol.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Klienta oraz poniżej.

DO POBRANIA:
1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Deklaracja udziału w programie;

Opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

GRANTY PPGR

Projekt VeloFortDrukuj

 • 22/10/2021 14:50:30

Projekt VeloFort

Zebranie udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec ŻukDrukuj

 • 22/10/2021 14:30:03

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Murawiec Żuki powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec Żuki na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:
29 października 2021r. o godz. 17.00 (I termin zebrania)
5 listopada 2021r. o godz. 17.00 (II termin zebrania – odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 29.10.2021r.)

Zebranie odbędzie się w Hotelu pod Dębami ul. Warszawa 1, 21-540 Kobylany. Potrzebę transportu prosimy zgłaszać do Prezesa Zarządu.
Porządek zebrania: 

 1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
 2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
 3. Stwierdzenie quorum
 4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
 6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności i udzielenie zarządowi absolutorium z     działalności
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody uporządkowanie terenu z drzew i krzewów
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych Wspólnoty
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

Z uwagi na obowiązujący na terenie wsi Murawiec stan wyjątkowy zebranie nie może odbyć się w świetlicy w Murawcu.

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskieDrukuj

 • 22/10/2021 13:50:17

Obwieszczenie KUZ.4210.34.1.2021

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTADrukuj

 • 19/10/2021 11:33:48

JUBILEUSZ 50-LECIA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTAPoczątki Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach sięgają roku 1971, kiedy to została utworzona Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Zarządu Rejonu Przeładunkowego PKP w Małaszewiczach. Szkołę umieszczono w części baraku przeznaczonego dla potrzeb służby handlowej kolei. Obowiązki dyrektora powierzono Mikołajowi Jefimiukowi. Dwa lata później funkcję tę przejął inż. Tadeusz Wądołowski, natomiast w 1982 r. stanowisko objął na wiele lat mgr Mieczysław Romaniuk. Dopiero w 2013 r. powierzono tymczasowo obowiązki dyrektorskie Jolancie Wałach, a rok później przejął je i pełni tę funkcję do dziś Robert Wieczorek.

W ciągu 50-leciu lat istnienia szkoła przechodziła szereg zmian, powoływano nowe jednostki i otwierano kolejne kierunki. W 1978 r. powołano Średnie Studium Zawodowe Zaoczne Polskich Kolei Państwowych, a w 1986 r. decyzją Ministra Komunikacji powołano Zespół Szkół Zawodowych Polskich Kolei Państwowych, w skład którego weszły Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe Zaoczne, Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Później Zespół Szkół Zawodowych przemianowano na Zespół Szkół Kolejowych w składzie Zasadnicza Szkoła Kolejowa, Technikum Kolejowe, Technikum Kolejowe na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Kolejowe Zawodowe dla Dorosłych i Średnie Studium Zawodowe dla Dorosłych. Placówka zyskiwała nowe, zmodernizowane budynki, dzięki którym poszerzała systematycznie ofertę edukacyjną.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym szkoły został Starosta Bialski, w tym samym roku rozpoczęło działalność Gimnazjum Publiczne i Liceum Ogólnokształcące. Rok później nadano placówce imię Władysława Stanisława Reymonta i zmieniono jej nazwę na Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta. W 2011 r. odbyło się uroczyste otwarcie i oddanie do użytku internatu szkolnego, a trzy lata później placówkę poszerzono o strzelnicę pneumatyczną.

15 października 2021 r. społeczność szkoły obchodziła uroczysty Jubileusz 50-lecia, podczas którego uhonorowano wyjątkowymi statuetkami osoby okazujące placówce szczególność życzliwość i wsparcie.

Statuetki „Przyjaciel Szkoły” otrzymali:

 • starosta bialski Mariusz Filipiuk
 • wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk
 • przewodniczący Rady Gminy w Terespolu, były dyrektor szkoły – Mieczysław Romaniuk

Statuetki Reymonta z wdzięczności społeczności szkoły za okazaną przez lata życzliwość i pomoc otrzymali:

 • Marek Kasperowicz – dyrektor Zakładu PKP Cargo S. A. Centralny Zakład Warszawa
 • Andrzej Sokolewicz – prezes zarządu CARGOTOR Sp. z o. o. Warszawa
 • Ewa Gruszka – dyrektor Zakładu Centralnego „PKP Intercity” Spółka Akcyjna Zakład Centralny w Warszawie
 • Antoni Paszkowski – zawiadowca d/s automatyki zakładu PKP PLK w Siedlcach
 • Grzegorz Gregoruk – dyrektor Morskiej Agencji Gdynia oddział Małaszewicze
 • Wojciech Mitura – właściciel firmy AUTO DRIVER
 • Przemysław Skiba – kierownik firmy Trakcja SA, wykonawca zabudowy rozjazdu przy szkole do celów edukacyjnych

„Szkoła ta powstała z determinacji osób, które widziały sens i potrzebę podnoszenia kwalifikacji kadry związanej z transportem kolejowym. Działania podejmowane przez kolejne dyrekcje były odpowiedzią na potrzeby przybywającej młodzieży i dostosowania kształcenia do rynku pracy. Dzięki temu placówka kształci znakomitych specjalistów i fachowców cenionych przez lokalnych i krajowych pracodawców.” – podkreślił we wprowadzeniu do jubileuszowej monografii szkoły starosta bialski Mariusz Filipiuk. „Jestem dumny, ze Powiat Bialski może prowadzić taką placówkę (…) i że mogliśmy wesprzeć szkołę w wielu prorozwojowych inicjatywach i inwestycjach.”

„Jako lokalna szkoła staramy się kształcić kadry, które zaspokoją potrzeby pracownicze rodzimych pracodawców. To także jest główny powód obecnego kształtu placówki. Zespół Szkół w roku szkolnym 2021/22 tworzy liceum ogólnokształcące o profilu Służby Mundurowe, technikum z szeregiem kierunków branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej oraz branżowa szkoła I-go stopnia.” – brzmią słowa dyrektora Zespołu Szkół w Małaszewiczach Roberta Wieczorka we wstępie do szkolnej monografii.

Źródło: https://www.radiobiper.info/2021/10/16/malaszewicze-jubileusz-50-lecia-zespolu-szkol-im-wladyslawa-stanislawa-reymonta/

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021Drukuj

 • 18/10/2021 15:57:41

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

DyplomSzanowni Państwo!
30 września br. zakończył się  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Podliczanie wyników jest w toku, a pierwsze dane oficjalnie poznamy w styczniu 2022 r.
Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie radnych, sołtysów, pracowników Urzędu Gminy Terespol  oraz innych liderów społeczności lokalnych. Dziękuję wszystkim za ogrom pracy włożony w  realizację i organizację Spisu  na terenie naszej gminy. Szczególne podziękowania kieruję do rachmistrzów spisowych, a także do pracowników Gminnego Biura Spisowego, którzy w tym trudnym czasie pandemii wykonali swoją pracę wzorowo.  Przyznany tytuł „Przyjaciela Statystyki” dedykuję wszystkim Państwu, który tylko potwierdza, że dzięki  wzajemnej współpracy i zrozumieniu  można efektywnie działać.

Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk

UROCZYSTE ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCHDrukuj

 • 18/10/2021 14:57:27

Uroczystość pasowania na uczniów klasy pierwszej na stałe została włączona do kalendarza imprez szkolnych. To wydarzenie zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, nauczycieli, a także rodziców. Najważniejszym momentem akademii jest złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów. 46 pierwszoklasistów z Gminy Terespol oficjalnie zostało włączonych w poczet uczniów:

24 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach

24 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach

28 września 2021 r. w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

28 września 2021 r. w Zespole Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

6 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach

W każdej ze szkół uczniowie klas pierwszych w obecności zaproszonych gości m in. Sekretarza Gminy Terespol - Danuty Wowczeniuk, Przewodniczących Rad Rodziców oraz rodziców zaprezentowali krótki pogram artystyczny. Kulminacyjnym punktem uroczystości było ślubowanie, podczas którego dzieci dzielnie powtarzały tekst przysięgi. Panie Dyrektor dokonały symbolicznego pasowania na ucznia. Po złożeniu przysięgi uczniowie klasy pierwszej otrzymali pamiątkowe dyplomy, plecaki od Wójta Gminy Terespol oraz upominki.

GRANTY PPGRDrukuj

 • 18/10/2021 10:04:35

https://gminaterespol.pl/images/logos_granty_pgr.png

Konkurs Grantowy Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  - Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU - Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR). Głównym celem programu jest wyeliminowanie ograniczeń związanych z dostępem do komputera i internetu, które pojawiły się w czasie pandemii COVID-19 i związaną z nią nauką zdalną.
Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
•    sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
•    ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
•    usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Ze wsparcia mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych oraz szkół średnich, którzy:
1. zamieszkują miejscowości, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej.
2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który pracował niegdyś w zlikwidowanym Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PGR.
3. nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku 2020 oraz roku 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.
Warunkiem udziału w programie jest:
1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
3. Złożenie deklaracji udziału w programie;
4. Dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia

Wszystkie wymienione dokumenty należy złożyć niezwłocznie do 25 października 2021r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany. Osoba do kontaktu: Podinspektor Justyna Kalinka 834112051.
Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w Biurze Obsługi Klienta oraz poniżej.
Informacje dodatkowe:
Sprzęt komputerowy będzie wydawany uczniom na podstawie umowy użyczenia na następujących warunkach:
• sprzęt komputerowy zostanie użyczony na okres 2 lat od daty przekazania sprzętu;
• opiekun prawny/uczeń pozostaje odpowiedzialny materialnie za utratę sprzętu komputerowego bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją i nie wynikające ze zwykłego użytkowania;
• opiekun prawny/uczeń zobowiązuje się do okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego przez okres 2 lat od przekazania sprzętu w terminie wskazanym przez Urząd Gminy Terespol.

DO POBRANIA:
1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
4. Deklaracja udziału w programie;

Opinia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

https://gminaterespol.pl/images/ppgr-dofinansowanie.jpg

PAMIĘTAJ! MASZ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI!Drukuj

 • 18/10/2021 09:49:25

1 lipca 2021 roku wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U.  z  2021  r.  poz. 554).

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?
*   Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, uruchomionej przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
*   Dla budynków w których źródło ciepła uruchomiono po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak. Każdy właściciel/zarządca  budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez internet lub w wersji papierowej.

Jeżeli posiadasz profil zaufany lub dowód elektroniczny złóż deklarację pod adresem www.zone.gunb.gov.pl.  W Biurze Obsługi w Urzędzie Gminy Terespol został również wydzielony komputer do złożenia deklaracji przez internet.

 

https://gminaterespol.pl/images/ulotka1fzone.jpgWersję papierową można złożyć osobiście w Urzędzie gminy Terespol w Kobylanach.  Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej oraz w Biurze obsługi w Urzędzie Gminy.

Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Pytania dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można też przesyłać bezpośrednio na adres: info-CEEB@gunb.gov.pl

APEL LUBELSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGODrukuj

 • 15/10/2021 09:04:55

APEL LUBELSKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

66,474,519 unikalne wizyty