MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 15/10/2021 08:50:47

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
z dnia 14 października 2021 r.


Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 14 października 2021 r. wydano decyzję Nr T/2/21, znak: AB.T.6740.80.2021.MOs o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej drogę gminną Małaszewicze - Podolanka na działkach nr ew. 1112 i 1113 w obrębie ewidencyjnym Małaszewicze, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina oraz na działkach nr ew. 65/15, 65/16, 65/20, 65/24, 66/2, 66/3, 70/1, 73/2, 74/1, 74/3, 75/2, 86, 90/2, 91/4 i 91/7 w obrębie ewidencyjnym Podolanka, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego urzędu tj. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
Od wyżej wymienionej decyzji służy odwołanie do Wojewody Lubelskiego za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Podpisano elektronicznie – z up. Starosty, Ludmiła Rypina, Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJDrukuj

 • 14/10/2021 09:03:15

„Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą - nauczać”
M. Twain

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
Szanowni Pracownicy Oświaty!

Dzień Edukacji Narodowej jest świętem polskiej oświaty wpisanym na stałe w kalendarz ważnych uroczystości. Jest też dniem podziękowań i składania życzeń. Edukacja jest wspólnym dobrem, a proces kształcenia i wychowania przyszłych pokoleń zadaniem trudnym i wymagającym, zwłaszcza podczas reform systemu oświaty.
Z uznaniem i szacunkiem dziękuję za trud włożony w nauczanie dzieci oraz młodzieży. Życzę Wszystkim nieustającej energii, dużo radości i satysfakcji w realizacji codziennych zadań.
Niech Państwa odpowiedzialna praca przyczyni się do budowania autorytetu szkoły wśród uczniów, rodziców i środowiska lokalnego.

Z wyrazami szacunku
                 Wójt Gminy Terespol
                     Krzysztof Iwaniuk

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGODrukuj

 • 13/10/2021 11:00:00

Uchwała antysmogowa dla województwa lubelskiego - Nowe przepisy, które Ciebie dotyczą

 

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Smog albo zdrowie - Pamiętaj, że nie możesz spalać:

 • Węgla brunatnego
 • Węgla kamiennego niskiej jakości (muł, flot, drobny miał)
 • drewna o wilgotności powyżej 20%

Spalaj dobrej jakości paliwo z legalnych źródeł - Zalecenia dotyczące paliw stałych:

 • gruboziarnisty węgiel kamienny
 • ekogroszek
 • pelet
 • brykiet
 • biomasa drzewna
 • drewno sezonowane (dąb, byk, grab, brzoza)

Nie przegap terminów!

Budujesz dom lub wymieniasz stary piec? Montuj wyłącznie kocioł spełniający normy ekoprojektu.

Montujesz nowy kominek? Pamiętaj, że musi spełniać wymagania ekoprojektu.

Jeśli masz wysokoemisyjny kocioł węglowy to pamiętaj masz czas na jego wymianę do dnia:

 • 31 grudnia 2023 r. kotły bezklasowe oraz kotły klasy 1 i 2
 • 31 grudnia 2026 r. kotły klasy 3 i 4
 • 31 grudnia 2029 r. kotły klasy 5

na kocioł Ecodesign (zgodny w wymaganiami ekoprojektu) lub inne ekologiczne i niskoemisyjne źródło ogrzewania.

Możesz liczyć na pomoc Doradcy Energetycznego z UMWL, który pomoże zdobyć informacje dot. dofinansowania na wymianę kopciucha i podjąć decyzję o wyborze nowego źródła ciepła dla Twojego domu. Kontakt z zespołem Doradców Energetycznych na adres: doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl lub pod numerami telefonów: 81 537 16 17 i 81 537 16 16.

Więcej informacji: https://ochronapowietrza.lubelskie.pl/

Szczególną wagę wśród priorytetów polityki ekologicznej kraju i regionu lubelskiego ma ochrona powietrza. Wytyczne dotyczące takiej ochrony wskazuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1219). zm. Są to:

 • utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach;
 • zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane;
 • zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.

Na podstawie tej ustawy, innych przepisów prawa polskiego, a także dyrektyw Unii Europejskiej, w naszym kraju rokrocznie wykonuje się ocenę jakości powietrza. Za organizację i funkcjonowanie systemu monitoringu i oceny odpowiedzialne są regionalne wydziały monitoringu środowiska (powietrze.gios.gov.pl). Dane uzyskiwane w ramach systemów oceny jakości powietrza służą opracowaniu corocznych klasyfikacji stref ustanowionych na obszarze danego województwa.

 1. W przekazywanych do 30 kwietnia każdego roku zarządowi województwa ocenach inspektor wymienia strefy, w których jakość powietrza nie odpowiada standardom.
 2. W ciągu następnych 15 miesięcy zarząd województwa zobowiązany jest do przygotowania dla nich odrębnych projektów programów ochrony powietrza (POP), które następnie opiniują właściwi wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast oraz starostowie.
 3. Ostatecznie, po 18 miesiącach, licząc od dnia otrzymania wyników oceny, sejmik danego województwa zatwierdza takie programy.

W województwie lubelskim obowiązują obecnie dwa programy ochrony powietrza. Ponadto, 19 lutego 2021 roku Sejmik Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, czyli tzw. uchwałę antysmogową.

INFORMACJADrukuj

 • 12/10/2021 12:28:46

GDDKiAGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie informuje, że jest inwestorem planowanej budowy autostrady A-2 na odcinku Siedlce - Biała Podlaska - granica państwa.

Realizacja inwestycji i wypłata odszkodowań odbywa się na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami ww. Ustawy decyzję o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID) oraz decyzje o ustaleniu odszkodowań dla właścicieli nieruchomości przejmowanych pod budowę drogi będzie wydawał Wojewoda.

Zawiadomienie o wszczęciu przez Wojewodę postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID oraz zawiadomienie o jej wydaniu wysyłane są na adres właściciela lub użytkownika wieczystego wskazany w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez właściwego miejscowo Starostę, dlatego ważne jest, aby dane osobowe i adresowe uwidocznione w tej ewidencji były aktualne.

Decyzja ZRID zatwierdza projekt budowlany drogi, a prawo własności nieruchomości przejętych pod budowę drogi z mocy prawa przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Po wydaniu decyzji ZRID Wojewoda wszczyna postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania za te nieruchomości. Wojewoda ustala odszkodowanie na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Odszkodowanie ustalone przez Wojewodę może zostać powiększone o 5 proc. wartości nieruchomości, jeżeli właściciel wyda nieruchomość do dyspozycji GDDKiA w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wydaniu decyzji ZRID (w przypadku nadania decyzji ZRID rygoru natychmiastowej wykonalności będzie to termin 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID). W przypadkach nieruchomości zabudowanych niezbędny jest kontakt z GDDKiA i podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Odszkodowanie za nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi dodatkowo zostanie powiększone o 10.000 zł w przypadku, gdy właściciel nieruchomości mieszka w budynku usytuowanym na działce.

Wydanie nieruchomości nie jest równoznaczne z akceptacją wysokości ustalonego przez Wojewodę odszkodowania za jej nabycie. W ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji odszkodowawczej właściciel może złożyć odwołanie do Ministra właściwego ds. Infrastruktury. W przypadku złożenia odwołania można ubiegać się o wypłatę zaliczki w wysokości 70% kwoty odszkodowania ustalonego w decyzji.

W ciągu 5 lat od otrzymania odszkodowania nabycie innej nieruchomości za uzyskane środki zwolnione jest z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W przypadku osób fizycznych przychody uzyskane z odszkodowania są co do zasady wolne od podatku dochodowego.

Jeżeli decyzji ZRID został przez Wojewodę nadany rygor natychmiastowej wykonalności oznacza to, że inwestor może niezwłocznie rozpocząć prace budowlane, dlatego właściciel powinien jak najszybciej wydać swoje działki pod budowę drogi. Nieprzekazanie nieruchomości wiąże się ze wszczęciem postępowania egzekucyjnego (czyli administracyjnego odebrania działki), które przeprowadzane jest na koszt właściciela.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących planowanej budowy autostrady A-2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca bezpośredni kontakt z Oddziałem w Warszawie przy ul. Mińskiej 25:

-      e-mail: sekretariat.warszawa@gddkia.gov.pl

-      w zakresie nieruchomości i odszkodowań: telefon 22 209-24-19.

Źródło: https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 08/10/2021 09:16:47

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD I ODZNACZEŃDrukuj

 • 07/10/2021 12:46:10

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD I ODZNACZEŃ PODCZAS XXXIX SESJI RADY POWIATU BIALSKIEGO

Dnia 30 września 2021r. na XXXIX sesji Rady Powiatu Bialskiego zostały wręczone odznaczenia rolnikom z terenu powiatu bialskiego, którzy zasłużyli się w dziedzinie rolnictwa oraz nagrody dla gospodarzy i właścicieli najpiękniejszych ogrodów z terenu powiatu bialskiego, którzy wzięli udział w konkursie „Piękne, bo bialskie”.

Wśród 10 osób uhonorowanych odznaką znalazł się rolnik z gminy Terespol Pan Jan Władysław Krzyżanowski,  który pełni również funkcję radnego gminy oraz sołtysa wsi Samowicze. Odznakę honorową „Zasłużony dla Rolnictwa” nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wręczyli: Dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej Pani Małgorzata Bogusz oraz Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk.

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD I ODZNACZEŃNatomiast w konkursie „Piękne bo bialskie” w kategorii: Najpiękniejszy ogród zwycięzcami zostali mieszkańcy gminy Terespol Państwo Irena i Stefan Boniukowie z Samowicz, którzy w etapie gminnym również zdobyli zaszczytne I miejsce. II miejsce przyznano Pani Annie Harasimiuk z Ludwinowa, gm. Leśna Podlaska. Z kolei miejsce III otrzymała Pani Renata Miczko z Łomaz.

Gospodarzami Roku zostali: Pan Tomasz Wołowik z Wilczyna, gm. Biała Podlaska zajmując I miejsce, II miejsce przyznano Panu Maciejowi Lewczuk ze wsi Wygoda, gm. Wisznice, natomiast III miejsce zajął Pan Andrzej Nestorowicz z miejscowości Zaścianki, gm. Międzyrzec Podlaski.

Puchary i podziękowania wręczali: Starosta Bialski Pan Mariusz Filipiuk, wicestarosta Pan Janusz Skólimowski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Mariusz Kiczyński.

Wszystkim odznaczonym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD I ODZNACZEŃ

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

WZRASTAJACA LICZBA ZACHOROWAŃDrukuj

 • 04/10/2021 11:08:40

WZRASTAJACA LICZBA ZACHOROWAŃ

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 04/10/2021 09:39:51

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO
z dnia 24 września 2021 r.

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), Starosta Bialski zawiadamia, że w dniu 30 lipca 2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej wiadukt drogowy w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Kobylanach na działkach nr ew. 245, 511/1, 513/1, 513/2, 514/1, 515, 527, 528/1, 528/2, 599, 600/1, 600/2, 614/1, 614/2, 615/1, 615/2, 616/1, 616/2, 618/1, 618/2, 618/3, 697/17, 698/3, 698/5, 698/6, 698/7, 698/8, 698/9, 762/1, 764/1, 765/1, 766/1, 767/1, 768/1, 771/10, 771/11, 772/1, 772/2, 773/1, 773/2, 774/1, 774/2, 775/1, 775/3, 775/4, 776/3, 776/5, 776/6, 776/7, 776/8, 777/3, 777/5, 819 i 847 w obrębie ewidencyjnym Kobylany, jednostka ewidencyjna Terespol - Gmina.
Zgodnie z art. 49 K.p.a. w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie tutejszego urzędu tj. Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej Oddział Zamiejscowy w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 130, 21-550 Terespol, pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 
Podpisano elektronicznie – z up. Starosty,

Ludmiła Rypina,

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa.

66,476,321 unikalne wizyty