MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/domyslna

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

POLECAMY:

NOWY SOŁTYS W KOBYLANACHDrukuj

 • 26/04/2022 13:14:38

25 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Kobylanach odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Kobylany w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na sołtysa. Mandat dotychczasowego sołtysa Pani Haliny Ostapczuk wygasł na skutek śmierci.

Zebranie zgodnie ze statutem otworzył Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Sekretarz Gminy Terespol Danuta Wowczeniuk na podstawie listy obecności stwierdziła quorum oraz przedstawiła i poddała pod głosowania porządek obrad, który został przyjęty jednomyślnie. Po wystąpieniu wójta, zgodnie z uchwalonym porządkiem wybory sołtysa przeprowadziła powołana przez zebranie komisja skrutacyjna w składzie: Anna Kowaluk, Justyna Dac Klekotka, Katarzyna Bielecka. Zostało zgłoszonych dwóch kandydatów, Pan Zbigniew Gmur oraz Pan Grzegorz Ostapczuk.  Na 387 osób uprawnionych do głosowania Kobylany, 83 osoby oddały swój głos. Kandydaci uzyskali odpowiednio, Pan Gmur 48 głosów, Pan Ostapczuk 35 głosów.

Większością głosów Sołtysem sołectwa Kobylany został wybrany Pan Zbigniew Gmur.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 26/04/2022 12:32:31

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 22 kwietnia 2022 r., została wydana decyzja Nr 27/22, znak: IF-I.7840.7.26.2021.JF, dot. budowy placu składowego wraz z odwodnieniem i kozłami oporowymi na terenie Terminala Przeładunkowego PUH Agrostop Sp. z o.o. na działkach nr 697/11, 697/16, obręb ewidencyjny 0003 Kobylany, gmina Terespol.
Z treścią przedmiotowej decyzji oraz ze zgromadzoną dokumentacją, można zapoznać się: drogą telefoniczną, oraz osobiście w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Lubomelskiej 1-3 po uprzednim umówieniu wizyty (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek (oprócz środy) w godzinach 8.30 do 14.30).

Z up. Wojewody Lubelskiego
/-/
Aneta Ciesielczuk
Dyrektor Wydziału Infrastruktury
/podpisano elektronicznie/

GRANTY PPGRDrukuj

 • 26/04/2022 11:33:42

GRANTY PPGR

W ramach Projektu ze środków programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gmina Terespol otrzymała kwotę 15 600 zł
z przeznaczeniem na zakup 6 laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR).

Celem projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Zakres dofinansowania obejmuje:

 • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wartość projektu:                15 600,00 zł
Kwota dofinansowania:     15 600,00 zł

Piknik Majowy - świętujemy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaDrukuj

 • 26/04/2022 08:14:42

Piknik Majowy - świętujemy 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

DĘBY PAMIĘCI W 82. ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJDrukuj

 • 25/04/2022 11:44:04

13 kwietnia społeczność Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach, Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kobylanach oraz Szkoły Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach upamiętniła 82. rocznicę Zbrodni Katyńskiej włączając się w ideę programu „Katyń … ocalić od zapomnienia”. Projekt ten  ma na celu zachowanie  i przekazywanie pamięci o 22 tysiącach obywateli państwa polskiego, skrytobójczo zamordowanych i spoczywających w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni.

>>> Galeria zdjęć <<<

Na terenach szkół gminy Terespol w myśl zasady  - JEDEN DĄB, JEDNO NAZWISKO Z LISTY KATYŃSKIEJ posadzono Dęby Pamięci.

Upamiętnieni zostali:

- ppor. Rudolf Teodor Frosztęga - s. Michała, ur. 1911 r. - konstruktor budowy portu lotniczego w Małaszewiczach - Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach.

- post. Franciszek Michalczuk - s. Jana, ur. 1893 r. Posterunkowy Policji Państwowej w Smordwie - Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach.

- por. Zygmunt Marian Łotocki – s. Waleriana, ur. 1904 r. Porucznik - Szkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach.

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kobylanach

 

https://gminaterespol.pl/images/photoalbum/album_506/dsc_9365.jpgSzkoła Podstawowa im. J. U. Niemcewicza w Neplach

Zespół Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach

DOFINANSOWANIE DO ODBIORU NAZIEMNEJ TV CYFROWEJDrukuj

 • 20/04/2022 10:29:28

W dniu 21 marca 2022 r. ruszył nowy rządowy program dofinansowania w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji naziemnej. Każde gospodarstwo domowe, które ma sprzęt niedostosowany do nadchodzących zmian, a którego sytuacja materialna nie pozwala na poniesienie kosztów wymiany sprzętu może otrzymać dofinansowanie na ten cel.

Dofinansowanie możesz otrzymać w wyskości:

 • 100 zł do zakupu dekodera,
 • 250 zł do zakupu telewizora.

Dekoder lub telewizor musi być zgodny z zapisami rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych, czyli taki, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie DVB-T2/HEVC.

Zakup odbiornika cyfrowego za kwotę niższą niż wysokość dofinansowania nie będzie uprawniał do otrzymania zwrotu lub innego wykorzystania pozostałej kwoty dofinansowania. W przypadku zakupu odbiornika cyfrowego na wyższą kwotę niż wysokość dofinansowania obowiązek zapłaty pozostałej części ceny będzie trzeba uregulować we własnym zakresie.

Więcej szczegółów na temat zmiany standardu nadawania oraz programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego znaleźć można na stronie gov.pl/cyfrowaTV lub pod numerem infolinii 42 253 54 30.

PORTAL PRAWNY DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH Z UKRAINYDrukuj

 • 20/04/2022 10:03:40

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, które jest organizacją pożytku publicznego utworzyło nowy portal prawny – bazę wiedzy, porad prawnych i szkoleń, dla osób szukających schronienia z Ukrainy oraz dla osób im pomagających. Portal dostępny jest pod adresem: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/.

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2022Drukuj

 • 14/04/2022 09:33:19

AKCJA SPRZĄTANIA GMINY TERESPOL – 2022
 Wójt Gminy Terespol zwraca się do wszystkich, którym leży na sercu dobro środowiska, którzy mają doświadczenia w organizacji akcji sprzątania, którzy są w tej mierze aktywni, aby włączyli się w tę akcję. Z pewnością w pobliżu Państwa siedziby znajdują się tereny, które wymagają posprzątania.

W terminie od dnia  2 kwietnia do 12 maja 2022r. oczekujemy na pisemne zgłoszenia uczestnictwa w „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2022”, w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Małaszewicze – tel. 83 411 20 38.

Prosimy o podanie w zgłoszeniach następujących informacji:

 1. Termin sprzątania (dzień, godzinę rozpoczęcia akcji oraz przewidywany czas jej trwania).
 2. Teren jaki będzie porządkowany (dot. użyteczności publicznej z wyłączeniem terenów w obrębie zakładów, przedsiębiorstw, lasów państwowych,  na zasadach określonych pomiędzy Wójtem Gminy Terespol a Nadleśniczym).
 3.  Planowane miejsce składowania zebranych podczas akcji odpadów w workach.
 4. Planowana liczba uczestników.
 5. Imię i nazwisko, nr telefonu osoby organizującej akcję.
 6. Potrzebna ilość worków i rękawic dla uczestników akcji.

Uwaga :

 1. Worki z odpadami nie mogą być złożone w kontenerach na terenach szkolnych lub pojemnikach osiedlowych. Odpady zostaną zebrane wyłącznie z uzgodnionych wcześniej przez Urząd Gminy Terespol miejsc i w ustalonych terminach.
 2. Urząd Gminy Terespol jest zobowiązany do poinformowania EKO-BUG Spółka z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7, 21-540 Małaszewicze, tel. 83 375 15 39, o planowanej akcji,  miejscach złożenia zebranych w czasie akcji odpadów komunalnych i terminach ich wywiezienia.

Gmina Terespol zakupi  worki foliowe i rękawice dla uczestników "Sprzątania Gminy"  oraz zapewni wywóz zebranych podczas akcji odpadów na zorganizowane składowisko odpadów w Białej Podlaskiej.

 Worki i rękawice dla uczestników akcji będzie można odbierać w siedzibie EKO-BUG Sp. z o.o. w Kobylanach ul. Słoneczna 7 na 2 dni przed planowaną akcją sprzątania w godzinach  od 800 do 1500.

Nieodpłatnie odbierane będą odpady komunalne zebrane podczas  „Akcji Sprzątania Gminy Terespol – 2022" wyłącznie od uczestników, którzy zadeklarują swój udział składając pisemne zgłoszenie do Urzędu Gminy Terespol.

                                                        

Krzysztof Iwaniuk
                                                         Wójt Gminy Terespol

Formularz zgłoszenia

ŻYCZENIA WIELKANOCNEDrukuj

 • 14/04/2022 09:00:00

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ZŁOTE GODY w GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 11/04/2022 09:08:01

Kliknij aby powiększyćKażdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja stała się powodem uroczystego spotkania, które odbyło się 3 kwietnia 2022r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Terespol. Czytaj więcej

 

>>> Galeria zdjęć <<<

 

„REGIONALNY I LOKALNY WYMIAR WOJNY W UKRAINIE” RZESZÓWDrukuj

 • 07/04/2022 15:22:37

6 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Przewodniczących grup politycznych Europejskiego Komitetu Regionów. Tematem przewodnim spotkania była ocena potrzeb społeczności lokalnych i pomoc w kształtowaniu środków mających na celu zajęcie się ukraińskim kryzysem uchodźczym.

Dyskutowano o wypracowaniu wspólnych zasad, o tym jak można wpłynąć na kształt sytuacji na Ukrainie oraz o przyspieszeniu dostępu do unijnego pakietu wsparcia UE by udzielić pomocy regionom i miastom w pomocy uchodźcom uciekającym przed okrucieństwami wojny.

W spotkaniu udział wzięli: Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, Elisa Ferreira, europejska  komisarz ds. spójności i reform, Younous Omarjee, przewodniczący  Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, oraz Tetiana Yehorova-Lutsenko, przewodnicząca  Charkowska Rada Rejonowa. Grupę EA reprezentował w imieniu przewodniczącego Krzysztof Iwaniuk, Wójt gminy Terespol i członek grupy roboczej KR-u ds. Ukrainy.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj

Film ze spotkania można obejrzeć tutaj

REGIONALNY I LOKALNY WYMIAR WOJNY W UKRAINIE

>>> Galeria zdjęć <<<

PREMIER PODCZAS SPOTKANIA Z SAMORZĄDOWCAMIDrukuj

 • 07/04/2022 14:40:42

Dziś w kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządowców z Prezesem Rady Ministrów panem Mateuszem Morawieckim dotyczące współpracy rządu i samorządu terytorialnego w sprawie uchodźców z Ukrainy.

Udział w spotkaniu wziął pan Krzysztof Iwaniuk Przewodniczący ZGWRP, Wójt Gminy Terespol.

Więcej informacji na temat spotkania tutaj: https://www.gov.pl/web/premier/premier-podczas-spotkania-z-samorzadowcami-jestem-bardzo-wdzieczny-i-zbudowany-tym-w-jaki-sposob-przebiega-wspolpraca

Premier podczas spotkania z samorządowcami

Źródło: https://www.gov.pl

„Cyfrowa Gmina”Drukuj

 • 07/04/2022 12:23:40

LOGO

Projekt "Cyfrowa Gmina"W konkursie grantowym  „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Gminie Terespol została przyznana kwota 100 000 zł. Umowa została podpisana 8 marca 2022 r.,  w ramach której zostanie zakupiony nowy serwer niezbędny do zmiany obecnego systemu EZD na system Elektronicznego Zrządzania Dokumentacją EZD PUW. Otrzymane środki zostaną również przeznaczone na zakup stacji roboczych oraz dywersyfikację kopii zapasowych i przeprowadzenie szkoleń związanych z bezpieczeństwem. Obowiązkowym elementem projektu jest diagnoza cyberbezpieczeństwa urzędu, która zostanie przeprowadzona w celu zdiagnozowania aktualnego stanu w tym obszarze. Wdrożone zaleceniadiagnozy posłużą podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych urzędu.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

BUDOWA DROGI W STREFIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W MAŁASZEWICZACH MAŁYCHDrukuj

 • 30/03/2022 13:54:12

GMINA TERESPOL- ETAP I

W dniu 25 marca 2022r. została zawarta pomiędzy Gminą Terespol a Wykonawcą umowa na budowę drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol- etap I.

Wykonawcą przedmiotowej drogi jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej, ul. Metalowa 10, który wyłoniony został w wyniku rozstrzygnięcia zamówienia publicznego za kwotę brutto 2 121 901,41 zł.

Zadanie pn. „ Budowa drogi  w strefie aktywności gospodarczej  w Małaszewiczach Małych, gmina Terespol- etap I”,  Gmina Terespol realizuje w oparciu o zapisy umowy  z dnia 22.09.2021 r. o partnerstwie z podmiotem gospodarczym w celu realizacji zadania publicznego. Środki finansowe na realizację w/w zadania Gmina Terespol pozyskała z państwowego funduszu celowego - Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 061 125,70 zł, a także z wpłaty od podmiotu gospodarczego.

Całkowity koszt zadania: 2 122 251,41 zł.

Zakres robót obejmuje budowę drogi dla ruchu ciężkiego KR3 o nawierzchni bitumicznej charakteryzującą się następującymi parametrami: długość 527 mb; szerokość jezdni 2 x 3,5 m; utwardzone pobocze; nośność 115 kN/oś; kategoria ruchu  KR3; zjazdy z betonu asfaltowego lub kostki betonowej. Sytuacyjnie i wysokościowo droga ta zostanie włączona do drogi gminnej nr 100821 L (ul. Portowej w Małaszewiczach Małych). W ramach realizacji zadania zostanie także przebudowany istniejący przejazd kolejowy wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów kąta skrzyżowania drogi z torami kolejowymi.

Umowa zostanie zrealizowana w terminie dziewięciu miesięcy od dnia podpisania umowy.

Droga  ta, jak sama nazwa wskazuje, będzie służyła przede wszystkim podmiotom prowadzących działalność w tym rejonie.

71,764,864 unikalne wizyty