MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Październik 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

GMINNY DZIEŃ DZIECKA W NEPLACHDrukuj

 • 15/06/2016 14:32:15

W niedzielę 12 czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej im. J. U. Niemcewicza w Neplach obchodzono Dzień Dziecka. Pierwszym punktem programu była część artystyczna, na którą składały się występy wokalne uczniów, urocze wierszyki i wdzięczne tańce w wykonaniu najmłodszych uczniów.

Potem rozpoczęła się prawdziwa impreza mająca wywołać dziecięcy uśmiech i radość. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, a wśród nich wesołe miasteczko, gdzie dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeżdżalni i zamku, basenu z piłeczkami, toru przeszkód, wymagającego dobrej kondycji a także wypróbować sprawność ujeżdżając byka rodeo. Dla każdego dziecka przewidziano mały poczęstunek złożony z hot – doga i butelki napoju, a dla rodziców – z daleka pachnącą grochówkę. Kolejną atrakcją festynu była świetna zabawa za sprawą prowadzącego DJ „Fantomasza”, który dzięki niewyczerpanej ilości swoich pomysłów na konkursy i konkurencje przez kolejne godziny zabawiał  uczestników imprezy. Były więc konkursy tańca z rodzicami i na gazecie, wielkie bańki mydlane tworzone przy pomocy sznurka, slalom z piłką na łyżce, hokej z piłką zmyłką, wyścigi ślimaków i wiele innych. Wszędzie biegały kolorowo pomalowane buzie. Dobra zabawa i atmosfera święta towarzyszyła wszystkim do końca imprezy przy sprzyjającej tego dnia pogodzie. Atrakcje, nagrody i posiłki ufundowała Gmina Terespol, słodycze - radny powiatu bialskiego p.Radosław Sebastianiuk, upominki – Rada Rodziców.

DZIEŃ DZIECKA

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<

DZIEŃ DZIECKA W KOBYLANACHDrukuj

 • 15/06/2016 09:42:31

dzieńdzieckaW sobotę 11 czerwca 2016r. w Zespole Szkół im.Orła Białego w Kobylanach odbyła się plenerowa impreza zorganizowana w ramach obchodów Dnia Dziecka. Na swoje święto przyszły dzieci małe, które nie chodzą jeszcze do szkoły jak również dzieci będące uczniami i ich rodzice, każdy mógł wybrać coś dla siebie, bowiem organizatorzy przygotowali wiele atrakcji m.in. konkursy, gry i zabawy animacyjne z programu szkoły tańca DANCE$FUN, tańce integracyjne, zawody sportowe i konkurencje sprawnościowe z udziałem rodziców. Rozegrano mecze o puchar dyrektora szkoły w kategoriach klas I-III, IV-VI i gimnazjum. Sporo emocji dostarczył mecz w piłkę nożną uczniów przeciwko drużynie złożonej z rodziców i nauczycieli, w którym  zwycięzcami zostali uczniowie.

Największym jednak zainteresowaniem cieszył się sektor najmłodszych dzieci, gdzie udostępniono dmuchaną zjeżdżalnię, nieujarzmionego byka rodeo, basen z piłkami i tor przeszkód. Atrakcje te były osiągalne po odczekaniu w dość długiej kolejce. Jak na prawdziwe święto przystało, nie zabrakło stoisk z lodami i watą cukrową czy pomalowanych w kolorowe wzorki uśmiechniętych buziek. Zregenerować siły można było hot-dogiem i napojem, który otrzymało każde dziecko biorące udział w imprezie. Rodziców częstowano gorącą grochówką z kuchni polowej, która cieszyła się powodzeniem, biorąc pod uwagę często nadciągające chmury, za którymi chowało się słoneczko. Dopisywały humory i pogoda, która ostatecznie nie posuła zabawy. Koszty zabaw i posiłków poniosła Gmina Terespol.

>>>GALERIA ZDJĘĆ<<<

ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY UDZIELONEDrukuj

 • 14/06/2016 09:19:59

Album zdjęćW dniu 9 czerwca 2016 r. odbyła się XII Sesja Rady Gminy Terespol podczas której Radni Gminy udzielili Wójtowi Gminy Terespol Krzysztofowi Iwaniukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

Absolutorium to najważniejsza forma kontroli sprawowanej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nad działalnością organu wykonawczego, której przedmiotem jest ocena sposobu wykonania budżetu. Jej istotą jest ocena ustalająca czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym. Chodzi więc o ocenę realizacji zadań, które zostały określone przez organ stanowiący w uchwale budżetowej i były realizowane na podstawie upoważnień ustawowych.

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Rada Gminy jest obowiązana w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe jst wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, a następnie nie później niż do dnia 30 czerwca podjąć uchwałę w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego czyli dla Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu  25 maja 2016 r. rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Terespol sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015  wraz  ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego oraz zapoznała się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Po dyskusji Komisja uznała, że budżet za 2015 rok Wójt wykonał prawidłowo, zgodnie z wolą Rady określoną w uchwale  budżetowej. Komisja  pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2015 rok i złożyła Radzie Gminy wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

Podjęta uchwała przez Komisję Rewizyjną w w/w sprawie wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie, która  pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.      

Zgodnie z wymogami ustawowymi Rada  Gminy po wysłuchaniu Wójta Gminy, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, opiniami RIO i uchwałą Komisji Rewizyjnej po dyskusji w ramach której nie wniesiono uwag, podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2015 r. Za przyjęciem w/w uchwały głosowało - 9 radnych, 2 - przeciw, wstrzymujących się - 2.

Następnie Radni  Gminy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. W jawnym głosowaniu 8 radnych było za udzieleniem absolutorium, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.  

W kolejnej części  posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla gminy Janów Podlaski.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla gminy Zalesie.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Gminie Miasto Terespol.
 • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol.
 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty.
 • w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2016.
 • w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.
 • w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Terespol.
 • w sprawie  udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Lubelskiego na uchwałę nr X/81/2003 Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol.

W trakcie  posiedzenia Radny Gminy Gabriel Gryciuk złożył na ręce Przewodniczącego Rady skargę na działania Wójta Gminy Terespol w związku z przekroczeniem uprawnień
i naruszeniem praworządności.

W końcowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk oraz Przewodniczący Rady Gminy Terespol Mieczysław Romaniuk w związku z rozstrzygnięciem gminnego etapu Konkursu powiatowego „Piękne bo bialskie” wręczyli nagrody  Laureatom Konkursu.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym sprawozdaniem z  wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

GALERIA ZDJĘĆ Z XII SESJI RADY GMINY TERESPOL

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO ETAPU „PIĘKNE BO BIALSKIE”Drukuj

 • 14/06/2016 08:21:50

ROZSTRZYGNIĘCIE GMINNEGO ETAPU

KONKURSU POWIATOWEGO „PIĘKNE BO BIALSKIE”

Na terenie naszej gminy odbyła się VIII edycja konkursu „Piękne bo bialskie” – Gmina Terespol.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

- „Gospodarz roku”,

- „Najpiękniejszy ogród roku”,

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było złożenie formularza w terminie do dnia 3 czerwca 2016 r.

Wpłynęło 4 zgłoszenia w kategorii  „Najpiękniejszy ogród roku”. W kategorii „Gospodarz roku” zgłoszeń nie złożono.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 21/16 Wójta Gminy Terespol w dniu 8 czerwca br.  dokonała wizytacji zgłoszonych ogrodów. Przy ocenie pod uwagę były brane następujące kryteria: estetyka i funkcjonalność ogrodu, pomysłowość  aranżacji  kompozycji  roślinnych,  ogólne  wrażenie,  jakie wywołuje ogród, dodatkowe  elementy  aranżacyjne  np.  oczka  wodne,  domki  i  karmniki  dla ptaków, bocianie gniazda, ule, itp. zharmonizowane z kompozycją ogrodu.

Po podsumowaniu przyznanych punktów, Komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce – Pani Sabina Skowronek, zam. Koroszczyn

II miejsce – Państwo Elżbieta i Sławoimir Deniccy zam. Małaszewicze Duże

III miejsce – Bartłomiej Pietraszuk – zam. Lechuty Duże

Komisja przyznała również wyróżnienie dla pani Moniki Nowickiej zam. Kobylany.

Zwycięzca  gminnego etapu będzie reprezentował Gminę Terespol w  konkursie  powiatowym.

/images/photoalbum/album_385/dsc_8040.jpg

 GALERIA ZDJĘĆ

MIĘDZYGMINNE ZAWODY POŻARNICZE JEDNOSTEK OSPDrukuj

 • 13/06/2016 12:28:17

W dniu 12 czerwca 2016 r. w Kobylanach przy Urzędzie Gminy Terespol odbyły się międzygminne  zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP. W zawodach w sumie uczestniczyło 16  jednostek OSP,  z  gminy  Rokitno - 6, z gminy Zalesie - 7  i z gminy Terespol - 3.

Gmina Terespol reprezentowana była przez: OSP Koroszczyn, Krzyczew, Neple.

Wyniki trzech pierwszych miejsc w poszczególnych gminach:

Gminy Terespol

I miejsce         - OSP Krzyczew

II miejsce        - OSP Neple  

III miejsce      - OSP Koroszczyn

Gmina Rokitno

I miejsce         - OSP Klonownica Duża

II miejsce        - OSP Rokitno

III miejsce      - OSP Lipnica

Gmina Zalesie

I miejsce         - OSP Dobryń Duży

II miejsce        - OSP Dereczanka

III miejsce      - OSP Kijowiec

Jednostka OSP Klonownica Duża  uzyskała najlepszy wynik międzygminnych zawodów-sportowo pożarniczych.

ZAWODY STRAŻACKIE

ALBUM ZDJĘĆ

GMINNY DZIEŃ RODZINY - KOBYLANY 2016Drukuj

 • 09/06/2016 12:39:12

GMINNY DZIEŃ RODZINY W KOBYLANACHZa nami dwa gorące dni pikniku motocyklowego, którego uwieńczeniem był Gminny Dzień Rodziny. Wspólne święto, które tego dnia połączyło wszystkich rodziców, dzieci, rodzeństwo, dziadków, ciocie i wujków odbyło się 5 czerwca 2016r. na terenie rekreacyjnym przy kąpielisku w Kobylanach. Organizatorem imprezy była Gmina Terespol oraz Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach. Czytaj więcej...

GALERIA ZDJĘĆ z Pikniku Motocylowego i Gminnego Dnia RodzinyDrukuj

Dzień Otwartych Drzwi w GrabanowieDrukuj

 • 03/06/2016 10:15:20

Dzień Otwartych Drzwi w Grabanowie

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGODrukuj

 • 02/06/2016 10:10:21

obwieszczenie

FOTORELACJA ZE SPOTKANIA Z PREZYDENTEM RP ANDRZEJEM DUDĄDrukuj

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 31/05/2016 14:46:21
 • 1522 czytań

UROCZYSTA SESJA RADY GMINY TERESPOL

Po 26 latach funkcjonowania odnowionych lokalnych struktur władzy, samorządy w całej Polsce obchodzą uroczyście XXVI-lecie samorządu terytorialnego. W Gminie Terespol rocznicowe obchody tego ważnego Jubileuszu  odbyły się w dniu 25 maja 2016 r.
w Urzędzie Gminy Terespol, gdzie   odbyła się uroczysta XI Sesja Rady Gminy Terespol z udziałem licznie przybyłych gości.

OBCHODY DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W sesji udział wzięli m.in: Zastępca Konsula Generalnego RP w Brześciu Sławomir Misiak, Konsul Generalny Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej Pan Vładisłav Khałło,  Radni Gminy Terespol, Radni  Powiatu Bialskiego,  Sołtysi, kierownicy i pracownicy Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele służb mundurowych, biznesu,  Duchowni, Wójtowie sąsiednich gmin,  mieszkańcy Gminy, media.

Uroczystego otwarcia Sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk. Powitał przybyłych gości, a następnie złożył życzenia z  okazji XXVI- lecia Samorządu Terytorialnego oraz  podziękował  za dotychczasową współpracę, za zaangażowanie społeczne oraz cenne inicjatywy, które przyczyniły się do rozwoju Gminy Terespol. Czytaj więcej ...

Galeria zdjęć

ŻYCZENIA Z OKAZJI OBCHODÓW DNIA SAMORZĄDOWCADrukuj

 • 30/05/2016 15:22:16

arimr

OBCHODY DNIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGODrukuj

 • 27/05/2016 10:07:02

PIKNIK Z KSIĄŻKĄ - KOBYLANY 22 MAJA 2016Drukuj

 • 23/05/2016 10:51:24

piknik22 maja 2016 roku przy Prochowni w Kobylanach odbyła się pierwsza odsłona „Pikniku z książką”. Inicjatorem imprezy była Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylanach, działająca w strukturach Gminnego Centrum Kultury. Organizatorkami natomiast były Panie Bibliotekarki m.in. z: GBP w Kobylanach, Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, Szkoły Podstawowej im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Neplach oraz z Zespołu Szkół im. Kornela Makuszyńskiego w Małaszewiczach. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

NA STRAŻY ŻYCIADrukuj

 • 20/05/2016 12:12:18

NA STRAŻY ŻYCIA

 

 Klub HDK PCK PSG w Terespolu wziął udział w Ogólnopolskiej Akcji Honorowego Oddawania Krwi pod hasłem „NA STRAŻY ŻYCIA”.

Na straży życia

Akcja organizowana jest przez Zespół ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej. Honorowym patronatem akcję objął Komendant Główny Straży Granicznej. Patronat nad akcją w regionie objął Burmistrz Miasta Terespol oraz Wójt Gminy Terespol

Akcja odbyła się w dniu 12.05.2016r w godz. 10:30 – 14:30 w sali konferencyjnej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Terespolu. Wzięło w niej udział 25 osób, z czego 18 osób zostało zakwalifikowanych do pobrania krwi , 1 osoba oddawał krew po raz pierwszy. Zebrano 8,1 litrów krwi.

Zebrano na rzecz wychowanków domu dziecka w Komarnie 112 czekolad.

W akcji wzięli udział funkcjonariusze PSG w Terespolu, PSG w Bohukałach, KP w Terespolu oraz mieszkańcy miasta i gminy Terespol.

Akcja została ogłoszona na stronach internetowych Biała 24, Miasta Terespol i Gminy Terespol oraz w biuletynach.

 >>>Galeria<<<

40,536,141 unikalne wizyty