MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny


PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH
MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal


HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2018 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

STAN JAKOŚĆI POWIETRZA

POLECAMY:

WÓJT GMINY TERESPOL CZŁOWIEKIEM ROKU 2015Drukuj

 • 08/04/2016 14:10:10

Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol został Człowiekiem Roku 2015 Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego w plebiscycie Wspólnoty Bialskiej. Statuetkę wraz z gratulacjami wręczył Redaktor Naczelny Tygodnika Mateusz Orzechowski.

CZŁOWIEKIEM ROKU 2015

PODZIEKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘDrukuj

 • 08/04/2016 11:16:11

PODZIEKOWANIE ZA WIELOLETNIĄ WSPÓŁPRACĘ

Z PRAC RADYDrukuj

 • 08/04/2016 10:38:29

23 marca  2016 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się  posiedzenie X Sesji Rady Gminy Terespol, której przewodniczył Pan Mieczysław Romaniuk.

W początkowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności w formie prezentacji multimedialnej, które obejmowało zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy za okres od ostatniej Sesji.

dsc_7050.jpg

W dalszej części posiedzenia Radni Gminy Terespol podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2016.
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy finansowej Gminie Miasto Terespol.
 • w sprawie udzielenia w roku 2016 pomocy rzeczowej  Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego dla Gminy Terespol.
 • w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego „Planu Odnowy Miejscowości Kobylany na lata 2015-2020”.
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2016.
 • zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad ich usytuowania i warunków sprzedaży.
 • w sprawie założenia cmentarza komunalnego.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia: „Między Wschodem a Zachodem – Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży”.

Zachęcamy do zapoznania się tekstami podjętych uchwał, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

/images/news/dsc_7104k.jpgZgodnie z przyjętym porządkiem obrad Radni Gminy zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za  rok 2015, do którego nie wniesiono uwag.

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków i informacji Przewodniczący Rady Gminy Terespol Pan Mieczysław Romaniuk  pogratulował Pani Halinie Ostapczuk Sołtysowi wsi Kobylany uzyskania wyróżnienia   „Najlepszy Sołtys Gminy Terespol”.

Następnie zapoznał  z  treścią rozstrzygnięcia nadzorczego Nr PN-II.4131.594.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewody Lubelskiego, który  stwierdził nieważności uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Terespol z dnia30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

W końcowej części posiedzenia Wójt Gminy Terespol Pan Krzysztof Iwaniuk  skierował do Rady Gminy Terespol ustną skargę na sposób  postępowania oraz na zachowanie w stosunku do organu wykonawczego i podległych mu pracowników Urzędu Gminy  i jednostek Radnego Gminy Pana Łukasza Draguna z wnioskiem o podjęcie stosownych czynności. Wójt Gminy przedstawił prezentację uzasadniającą złożoną skargę.

NIEWAŻNA UCHWAŁADrukuj

 • 07/04/2016 14:03:38

Uchwała Nr VIII/61/15 z dnia 30 listopada 2015 r.  Rady Gminy Terespol w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonych  w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej  nieważna z mocy prawa.

W dniu 28 grudnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie przez Wydział Prawny Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na podjętą przez Radę Gminy Terespol uchwałę Nr VIII/61/15 z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie nieruchomości położonych  w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

Z inicjatywą uchwałodawczą do podjęcia w/w uchwały zwróciła się  pięcioosobowa grupa Radnych Gminy Terespol: Łukasz Dragun, Gabriel Gryciuk, Jarosław Wasil, Edyta Wójcik, Arkadiusz Kędzierawski.

NIEWAŻNA UCHWAŁA

Pomimo negatywnej opinii Wójta Gminy Terespol przedstawionej do przedłożonego projektu  uchwały,  w dniu 30 listopada 2015 r. Radni Gminy Terespol 9 głosami za, przy 2 przeciwnych i 4 wstrzymujących się poparli zgłoszoną inicjatywę podejmując  uchwałę.

Uchwała po podjęciu przez Radę, w trybie art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym w dniu 04.12.2015 roku wraz z negatywną opinią Wójta Gminy Terespol  dotyczącą jej  legalności została przedłożona Wojewodzie lubelskiemu, który sprawuje nadzór nad działalnością gminną na podstawie kryterium zgodności z prawem.

Organ nadzoru zgłosił naruszenie prawa w podjętej uchwale i  wszczął w tej sprawie  postepowanie zmierzające do unieważnienia w/w uchwały wzywając jednocześnie  Radę Gminy Terespol do złożenia dodatkowych wyjaśnień  do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Gminy Terespol nie skorzystała z tej możliwości.

W związku z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.594.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. Wojewoda Lubelski  stwierdził nieważności uchwały Nr VIII/61/15 Rady Gminy Terespol z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zgody na bezprzetargowe użyczenie na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonych w Łobaczewie Dużym przy ulicy Spółdzielczej.

Z uzasadnienia, wynika iż w  ocenie organu nadzoru podjęta uchwała nie znajduje uzasadnienia w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a zatem została przyjęta bez podstawy prawnej. Norma wyrażona w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. A ustawy o samorządzie gminnym nie ustanawia upoważnienia dla rady gminy do wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w użyczenie. Dodatkowa Wojewoda stwierdza, że podejmowanie przez Radę Gminy czynności, które należą do sfery wykonawczej czyli do Wójta Gminy stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady podziału organów gminy na stanowiące i wykonawcze.

BEZPODSTAWNA SKARGADrukuj

 • 06/04/2016 15:07:50

1 lutego 2016 do Wojewody Lubelskiego wpłynęło pismo dotyczące wygaszenia  mandatu  radnej  Rady  Gminy  Terespol  Pani  Haliny  Ostapczuk  w  związku z naruszeniem art. 24f ustawy o samorządzie gminnym złożone przez Łukasza D. i Gabriela G.

W  przedmiotowym  wystąpieniu  podniesiono,  że  Pani  Halina  Ostapczuk  pełniąc funkcję  Radnej  Gminy  Terespol  oraz  Wiceprzewodniczącej  Rady,  jednocześnie  zasiada w Zarządzie  Spółki  dla  Zagospodarowania  Wspólnoty  Gruntowej  we  wsi  Kobylany,  jak również jest członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Terespolu z siedzibą w Łobaczewie Dużym.

Ponadto  wskazano,  iż  Pani  Halina  Ostapczuk  jako  członek  zarządu  Spółki  dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Kobylany „podpisała się pod umową użyczenia gruntu stanowiącego własność Gminy Terespol”.  W dalszej części wystąpienia wskazano, że SKR w Terespolu, w której Radzie Nadzorczej zasiada radna, korzysta z mienia gminnego, w postaci dzierżawy terenu pod własną działalność.

Ponadto w kolejnym piśmie złożonym przez Skarżących z dnia 2 marca 2016 r. podniesiono, że Pani Halina Ostapczuk pełni również  funkcję  najwyższego  organu  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  –  delegata  Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym, organ nadzoru zwrócił się do Wójta Gminy Terespol oraz do  Pani  Haliny  Ostapczuk  o  udzielenie  szczegółowych  informacji  i  nadesłanie  stosownych dokumentów dotyczących niniejszej sprawy. Wyjaśnienia zostały przesłane.

Do  organu  nadzoru  zostały także złożone wyjaśnienia  Przewodniczącego  Rady  Spółdzielni  Kółek  Rolniczych  w Terespolu  i  oświadczenie  Przewodniczącego  Zarządu  Spółki  dla zagospodarowaniu wspólnoty gruntowej wsi Kobylany.

 W dniu 5 kwietnia br. do wiadomości Wójta Gminy Terespol wpłynęła odpowiedź od Wojewody Lubelskiego, która została przesłana skarżącym, Panu Łukaszowi D. i Panu Gabrielowi G.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, po przeprowadzonej analizie  dokumentacji  zgromadzonej  w  niniejszej  sprawie  Wojewoda Lubelski stwierdził, że nie ma  podstaw  do  stwierdzenia,  że  Pani Halina Ostapczuk  naruszyła zakaz określony w art. 24f ustawy o samorządzie gminnym. „ … Reasumując,  dokumentacja  zgromadzona  w  toku  prowadzonego  postępowania wyjaśniającego  w  niniejszej  sprawie,  nie  daje  podstawy  do  stwierdzenia,  iż  radna  Rady Gminy  Terespol  naruszyła  zakaz  o  którym  mowa  w  art.  24f  ust.  1  ustawy  o  samorządzie gminnym. Tym samym brak jest podstaw prawnych do podjęcia przez organ nadzoru działań nadzorczych w trybie art. 98a ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym…”.

EKOLOGICZNE GRZANIE W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 06/04/2016 11:42:12

eKOLOGICZNE GRZANIE1Spółka Eko-Bug przystąpiła do rozruchu technicznego kotłowni na biomasę o mocy 500 kW. Energia cieplna wytworzona przez kotłownię zużywana będzie do ogrzania budynków: siedziby Spółki Eko-Bug, Zespołu Szkół im Orła Białego w Kobylanach, budynku administracyjnego Urzędu Gminy Terespol oraz planowanych do wybudowania budynków Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.
Pod koniec 2015r. wykonano infrastrukturę - sieć cieplną wraz z przyłączami oraz wymiennikownię ciepła w szkole oraz w Urzędzie Gminy. Zaprojektowana została ponadto sieć cieplna do planowanych budynków Centrum Szkolenia Służb Ratowniczych.
Spółka Eko-Bug we własnym zakresie zgromadziła zapas paliwa – słomy (o wilgotności do 16 %) na najbliższy sezon grzewczy.  
Budowa kotłowni na biomasę jest pierwszym z działań Gminy Terespol zmierzających w kierunku ekologicznej i niezależnej energetycznie  gminy. Budowa kotłowni na biomasę przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Będzie też „cegiełka” do uzyskania przez Polskę pakietu klimatycznego przyjętego przez UE polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% oraz zwiększenia udziału źródeł energii odnawialnej w bilansie energetycznym do 20%.

OD DZIŚ MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O 500 ZŁ NA DZIECKODrukuj

 • 01/04/2016 14:02:09

500+Formularze dostępne są w GOPS i Urzędzie Gminy Terespol w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Terespol.

Wypełnione wnioski w formie papierowej

należy składać od 1 kwietnia 2016 r.

w GOPS w Terespolu w godzinach 8.00-15.00

szczegółowych informacji  udzielają pracownicy Ośrodka tel. 83 375 37 48

Dla wniosków złożonych w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia ustalone zostanie od 1 kwietnia br. Po upływie tego terminu świadczenie będzie przyznawane i wypłacane od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski można też składać elektronicznie. Tą drogą można to zrobić wykorzystując:

 • bankowość elektroniczną (gdy systemy banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniają określone ustawą wymogi),
 • platformę usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),(www)
 • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (PIU Emp@tia),(www)
 • elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP)(www).

GOPSW przypadku PIU Emp@tia i ePUAP do złożenia wniosku wymagane będzie posiadanie ważnego kwalifikowanego podpisu cyfrowego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze – w wysokości 500,00 zł miesięcznie – na drugie i kolejne dziecko w rodzinie (do ukończenia przez nie 18 lat) przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.

Na pierwsze lub jedyne dziecko świadczenie otrzymają rodziny, które spełniają kryterium dochodowe 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

WYKONANIE BUDŻETU GMINY ZA 2015 R.Drukuj

 • 31/03/2016 14:35:20

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej,  http://www.ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce Budżet Gminy / 2015, zamieszczone zostały: sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Terespol za rok 2015, informacja o stanie mienia Gminy oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego złożone przez instytucję kultury, tj. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJDrukuj

 • 31/03/2016 11:43:55

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UDANY POCZĄTEK SEZONU SZTANGISTÓW - ŁUKÓW 12-13 MARCA 2016Drukuj

 • 29/03/2016 08:34:36

Podium dziewcząt do lat 15-stuW dniach 12-13 marca w hali sportowej im. Janusza Kowalczyka przy Gimnazjum Nr 2 w Łukowie, odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Zrzeszenia LZS połączone z VIII Memoriałem Janusza Kowalczyka, trenera podnoszenia ciężarów, wychowawcy braci Dołęgów. Czytaj więcej...

 

>>> Galeria zdjęć <<<

KIERMASZ WIELKANOCNY JUŻ ZA NAMI...Drukuj

 • 29/03/2016 08:33:45

KiermaszW niedzielę 20 marca w Urzędzie Gminy Terespol w Kobylanach odbył się Kiermasz Wielkanocny organizowany przez Gminne Centrum Kultury.

Celem spotkania było przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami wielkanocnymi, ale przede wszystkim była to też okazja do tego by zaopatrzyć się w oryginalne stroiki i ozdoby na stół wielkanocny. Czytaj więcej...

>>> Galeria zdjęć <<<

UMOWA NA DROGI PODPISANADrukuj

 • 22/03/2016 09:58:20

17 marca  2016 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Terespol  została podpisana umowa udzielenia dotacji celowej z budżetu  państwa w 2016 roku na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
Gmina Terespol uzyskała dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie spójności komunikacyjnej
 z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”.
 centrum
Koszt realizacji zadania - 4 867 112,20 zł.
Uzyskana dotacja - 2 433 556,10 zł.
Termin realizacji - 15.12.2016 r.
Zadanie obejmuje:
1. Budowę ul. Zielone Wzgórza / wraz z wydzielonym oświetleniem/ i drogi na dz. 128 w Kobylanach.
2. Włączenie ul. Zielone Wzgórza do drogi krajowej Nr 2, wraz ze zmianą organizacji ruchu.
3. Budowę  dróg na terenie Centrum Gminy.

mapa_centrum_ug

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w WarszawieDrukuj

 • 22/03/2016 08:17:10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, zawiadamiające o wyłożeniu zarządzenia zmieniającego Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011.
Powyższa zmiana wywołana jest uwagami pokontrolnymi, jakie przedstawił Departament Prawny Ministerstwa Środowiska w stosunku do zarządzenia w sprawie ustanowienia pzo dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadbużańska PLH140011.

Treść Obwieszczenia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadamiaDrukuj

 • 22/03/2016 08:07:17

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zawiadamia, że w związku z wejściem w życie od dnia 1.10.2015 roku nowelizacji ustawy z dnia 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników  (Dz.U. z 2016. poz. 277), która umożliwia osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych, dokonanie wyboru – rezygnację z ubezpieczenia w ZUS i powrót do KRUS osobom pobierającym w/w świadczenia, że termin składania wniosków do organu przyznającego świadczenie o odstąpieniu od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem KRUS upływa z dniem 1.04.2016r.

Marka LubelskieDrukuj

 • 21/03/2016 11:01:52

Na prośbę Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki w związku z organizacją X edycji projektu Marka Lubelskie zamieszczamy regulamin oraz formularz zgłoszenia do projektu.

Logo Marka Lubelskie

Marka Lubelskie to projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który bazując na efekcie miejsca pochodzenia promuje lubelskie produkty i usługi. Realizowany jest od 2007 roku. Już ponad 40 przedsiębiorstw z Lubelszczyzny posiada certyfikat Marka Lubelskie. Są to zarówno firmy z branży spożywczej, budowlanej, odzieżowej jak i branży IT. Do grona firm posiadających certyfikat Marka Lubelskie dołączają co roku kolejne prestiżowe przedsiębiorstwa naszego regionu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2016 roku.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem Marka Lubelskie.

Regulamin oraz formularz zgłoszenia do  X edycji projektu Marka Lubelskie

http://www.marka.lubelskie.pl

40,280,869 unikalne wizyty