MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Lipiec 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUŻBIE MIESZKAŃCÓW WSIDrukuj

 • 23/04/2018 12:41:11

PlakatPrzedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej i zaprezentowanie jej wśród mieszkańców, uczniów przedszkoli i szkół z terenów wiejskich w sposób zgodny z regulaminem konkursu.

Celem przeprowadzanej kampanii jest dążenie do ograniczenia wypadków oraz poprawy ochrony zdrowia wśród rolników i członków ich rodzin.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy: wojewódzki i ogólnopolski. W pierwszym (1.06-15.08.2018 r.) powołane w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR jury wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Wszystkie wyróżnione OSP otrzymają torby medyczne do ratowania życia ludzkiego. Prezentacja najlepiej oceniona przez Oddział Regionalny, weźmie udział w drugim etapie  (27.08-2.09.2018 r.), w którym na fejsbukowym profilu ARiMR odbędzie się publiczne głosowanie. Jednostka OSP, której projekt zgromadzi najwięcej głosów otrzyma nagrodą rzeczową w postaci defibrylatora AED. Nagrodą za zajęcie II miejsca będzie zestaw treningowy składający się z fantoma i defibrylatora, a zdobywca III miejsca otrzyma pilarkę spalinową.

Prace konkursowe można przesyłać od 1 czerwca 2018 r. do 15 sierpnia 2018 r.  na adres właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Więcej na: http://www.arimr.gov.pl

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 18/04/2018 15:24:30

Informujemy, że w dniu 18.04.2018r. zakończono remont mostu na drodze gminnej Koroszczyn – Lechuty Małe

ogloszenie

MONOGRAFIA 1992-2017Drukuj

 • 18/04/2018 09:04:34

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 16/04/2018 12:32:22

WIADOMOŚCI GOSPODARCZEDrukuj

 • 16/04/2018 09:56:43

wiadomości gospodarcze województwa lubelskiego

POLICJA: ZNALEZIONO TELEFONDrukuj

 • 16/04/2018 08:22:04

Komisariat policji w Terespolu jest w posiadaniu znalezionego w dniu 3 kwietnia 2018 r. na stadionie miejskim przy ul. Wojska Polskiego w Terespolu telefonu komórkowego iPHONE koloru srebnego. Właściciela w/w telefonu pomimo podjętych w tym kierunku czynności dotychczas nie ustalono. Kontakt z prowadzącym postępowanie pod nr (83) 375 62 26.

KLUB Honorowych Dawców Krwi PCK PSG TerespolDrukuj

 • 12/04/2018 07:53:41

KLUB Honorowych Dawców Krwi PCK PSG Terespol

SPOTKANIE WIELKANOCNE W KONSULACIE RP W BRZEŚCIUDrukuj

 • 11/04/2018 09:17:03

5 kwietnia br. w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej w Brześciu odbyło się spotkanie z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza przybyli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, kombatanci, przedstawiciele organizacji zrzeszających Polaków na Białorusi oraz przedstawiciele władz białoruskich oraz polskich władz samorządowych i środowisk biznesu.

SPOTKANIE WIELKANOCNE W KONSULACIE RP W BRZEŚCIU

Konsul Generalny wraz z małżonką złożył wszystkim przybyłym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dziemianko, ordynariusz diecezji pińskiej, poprowadził modlitwę oraz poświęcił przygotowane wielkanocne potrawy.

SPOTKANIE WIELKANOCNE W KONSULACIE RP W BRZEŚCIU

100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 10/04/2018 09:35:23

Miło jest nam poinformować, iż 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości
w Gminie Terespol znalazła się na liście wydarzeń wpisujących się
w oficjalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szczegółówy program uroczystości w poniższym linku.

>>> link do wydarzenia na stronie www.niepodlegla.gov.pl <<<

FUNDACJA GRUPY PERN WSPIERA SPORT W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 10/04/2018 09:34:31

logofundacja-poziom.pngGminne Centrum Kultury informuje, iż Fundacja GRUPY PERN z Płocka wspiera naszych młodych piłkarzy trenujących w „Twierdzy Kobylany”. Wniosek o udzielenie wsparcia w drodze darowizny finansowej na zakup strojów sportowych oraz organizację obozu sportowego został pozytywnie rozpatrzony. W dniu 16.01.2018r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10.000 zł.

Składamy serdeczne podziękowania Fundacji Grupy PERN za pomoc finansową
i wsparcie zadań statutowych Gminnego Centrum Kultury.

NOWY SKARBNIK W GMINIEDrukuj

 • 06/04/2018 14:12:39

XXII Sesja Rady Gminy Terespol, odbyła się 22 marca 2018 r. Jednym z kluczowych punktów, które znalazły się w porządku obrad było odwołanie i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę Skarbnik Gminy Terespol – Pani Wiesławy Szymańskiej i powołanie na stanowisko Skarbnika Pani Edyty Maruda.

Pani Wiesława Szymańska w dniu 14 marca 2018 r. złożyła do Wójta Gminy Terespol wniosek o rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron z dniem 26 kwietnia 2018 r. w związku z przejściem na emeryturę. W związku z tym faktem, Wójt zgodnie z ustawowym obowiązkiem wystąpił do Rady z wnioskiem o odwołanie dotychczasowego Skarbnika i powołanie nowego. Rada Gminy biorąc pod uwagę wnioski złożone przez Wójta Gminy, z dniem 26 kwietnia 2018 r. odwołała Wiesławę Szymańską ze stanowiska Skarbnika Gminy.

Pani Wiesława Szymańska pracowała na rzecz samorządu Terespol ponad 40 lat, od 1977 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol zajmując stanowiska urzędnicze, a od 1990 roku została powołana na Skarbnika Miasta i Gminy Terespol. Po rozdziale jednostki samorządowej na Miasto Terespol i Gminę Terespol od 1992 roku zajmowała stanowisko Skarbnika Gminy Terespol.Wiesława SzymańskaOdwołanie dotychczasowego Skarbnika Gminy z pełnionej funkcji obyło się w miłej atmosferze. Było wiele podziękowań, kwiatów, które składali przewodniczący rady, wójt, kierownicy jednostek oświatowych.
Rada Gminy Terespol w kolejnym punkcie obrad podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 27 kwietnia 2018 r. Pani Edyty Maruda na stanowisko Skarbnika Gminy Terespol.

Pani Edyta Maruda zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 2004 roku początkowo w Referacie organizacyjnym i spraw społecznych, a od 2006 w Referacie finansowo -podatkowym na stanowisku inspektora ds. planowania i sprawozdawczości.Edyta Maruda Pani Edyta Maruda jest osobą młodą i ambitną. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej, oraz certyfikat księgowego.

Realizując porządek obrad Rada Gminy zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok, do którego nie wniosła uwag.

W końcowej części posiedzenia Sesji Koło Aktywnych Kobiet z Łobaczewa Małego złożyło pisemną skargę do Przewodniczącego Rady Gminy na zachowanie radnego Łukasza Draguna (tekst skargi).

Podczas posiedzenia Sesji zostały podjęte następujące uchwały:

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.

- w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2018.

- w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

- w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.

- w sprawie udzielenia w roku 2018 pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego.

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Terespol.

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Terespol.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.

- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

- w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol dla części miejscowości Kobylany.

- w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Terespol na lata 2009-2032”.

- w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2018.

- w sprawie podziału gminy Terespol na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

- w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

- w sprawie podziału Gminy Terespol na obwody głosowania.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

CYKL SZKOLEŃ DLA ROLNIKÓWDrukuj

 • 29/03/2018 14:31:09
/images/news/powiat_bialski2014.jpgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego podjął się organizacji konferencji i cyklu szkoleń dla rolników pt. “Wsparcie alternatywnych form produkcji rolnej wobec ASF”. Konferencja otwierająca projekt odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Białej Podlaskiej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGUDrukuj

 • 23/03/2018 14:46:10

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm./ § 3, 4, 6 ust. 1, 3 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ Wójt Gminy Terespol ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Terespol.

https://ugterespol.bip.lubelskie.pl

PRACE NA LINII KOLEJOWEJ SIEDLCE - TERESPOLDrukuj

 • 23/03/2018 10:51:19

PRACE NA LINII KOLEJOWEJ SIEDLCE - TERESPOL

PRACE NA LINII KOLEJOWEJ SIEDLCE - TERESPOL

60 DNI DO SYCYLIIDrukuj

 • 22/03/2018 14:30:37

60 DNI DO SYCYLII

49,098,016 unikalne wizyty