MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 18/01/2019 14:26:07

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO

ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE GMINY TERESPOLDrukuj

 • 17/01/2019 14:34:28

Wójt Krzysztof Iwaniuk z dniem 15 stycznia 2019 r. na stanowisko Zastępcy Wójta  Gminy Terespol powołał Bogdana Daniluka. Sekretarzem gminy Terespol została Danuta Wowczeniuk.

WicewójtBogdan Daniluk to doświadczony samorządowiec. Pracował m.in.  w latach 1985- 1991 w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol, natomiast od 1992 roku pełnił funkcję Sekretarza Gminy Terespol.

Do obowiązków zastępcy wójta będzie należał m.in. nadzór nad  Referatem Infrastruktury i Środowiska, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz funkcją Gminy jako Zarządzającego WOC, wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie  środków  finansowych  krajowych  i z  Unii  Europejskiej  na  inwestycje na terenie gminy Terespol.

Pan Bogdan Daniluk, ma 59 lat, ukończył Akademie Rolniczą w Lublinie, Wydział Zootechniki uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.  Żonaty, 5 dzieci.

SekretarzDanuta Wowczeniuk zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 1993 roku, a od 2000 roku na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

Do obowiązków sekretarza  będzie należało m.in zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawne funkcjonowanie Urzędu, wykonywanie zadań służby BHP oraz nadzór nad Gminnym Centrum Kultury. Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

Pani Danuta Wowczeniuk, ma 47 lat, ukończyła Politechnikę Warszawską, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji uzyskując tytuł licencjata,  Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada również tytuł położnej dyplomowanej i technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość. Mężatka, 2 dzieci.

27 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY !!!Drukuj

 • 10/01/2019 11:15:54

WOSP

Wielkimi krokami zbliża się 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Wspierając tę szlachetną inicjatywę przekazujemy na licytację
płyty i autografy gwiazd zeszłorocznej edycji Przeglądu
Kultura bez Granic :)

Gadżety można licytować 13 stycznia 2019r. od godz. 16.00
w hali sportowej MOK w Terespolu!

Kliknij aby powiększyć

InformacjaDrukuj

 • 08/01/2019 08:32:05

Kliknij aby powiększyć

INFORMACJA O ZWROCIE CZĘŚCI PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJDrukuj

 • 07/01/2019 08:56:13

ZMIANY W 2019 ROKU

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje tylko producentom  rolnym tj. osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstwa  rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

W przypadku gruntów oddanych w posiadanie zależne np. w drodze dzierżawy, zwrot podatku akcyzowego przysługuje  posiadaczowi zależnemu np. dzierżawcy a nie właścicielowi.

W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę – nie dotyczy współmałżonków. Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona w części VIII urzędowego formularza wniosku. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa rolnego na dokonanie  zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.

W roku 2019 wnioski składa się w terminach od dnia 1 lutego do 28 lutego i od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

1) faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48 oraz kodem CN 3826 00 za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, tj.:

- w I terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 sierpnia 2018 r. do dnia 31 stycznia 2019 r.

- w II terminie faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 lipca 2019 r.;

2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) - w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.

Wnioski składa się na urzędowym formularzu do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. NOWE DRUKI można otrzymać w Urzędzie Gminy Terespol, adres: Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, pok. Nr 6 lub na stronie internetowej https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/ w zakładce: Urząd Gminy Terespol - Wzory dokumentów-Referat finansowo-podatkowy- Deklaracje i wnioski 2019 rok.

Kwota zwrotu podatku ustalona jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktury VAT oraz stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w  2019 r. wynosi 1,00 zł, nie więcej niż roczny limit zwrotu.

Roczny limit zwrotu podatku ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 l oleju napędowego (w 2019 r. - 1,00 zł), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych  wg. ewidencji gruntów na dzień 1 lutego danego roku  (100 x ilość użytków rolnych) oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Przy ustalaniu w/w limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Terminy zwrotu podatku: 1 – 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz  1 – 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Podatek będzie zwracany  na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

ZMIANA STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 LUTEGO 2019 R.Drukuj

 • 04/01/2019 11:41:43

zbierane i oddawane odpady Od  1 lutego 2019 r. na terenie naszej gminy będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych.

Pobrana od mieszkańców opłaty powinna pokrywać koszty funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 • koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 • koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 • koszty obsługi administracyjnej tego systemu;
 • koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;

o także pokrywać koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym - art. 6r ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ). Dotychczasowa stawka obowiązująca od 2016 r. nie zapewnia pokrycia w całości kosztów jego funkcjonowania. Głównym założeniem systemu jest aby uzyskane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły w całości koszty jego funkcjonowania. Przy dotychczasowych stawkach, tylko w 2018 roku, Gmina Terespol dopłaciła do systemu ok. 60.000 zł.

Mając na uwadze powyższe a także:

- tendencję wzrostową masy wytwarzanych odpadów przez mieszkańców;

- Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO) obowiązujący od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju, a co za tym idzie konieczność wyposażenia właścicieli nieruchomości w dodatkowe pojemniki i worki do segregacji papieru i odpadów biodegradowalnych;

- przewidywany wzrost kosztów odpadów przyjmowanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej (do którego muszą trafić wszystkie nasze śmieci);

- niezbilansowany finansowo system gospodarowania odpadami od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Terespol 

Rada Gminy Terespol podjęła uchwałę Nr II/19/18 z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wysokości stawki opłaty za odpady komunalne, która od 1 lutego 2019 roku wynosi odpowiednio:

1) zbierane i oddawane odpady  

 • w sposób selektywny9 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby,
 • w sposób nieselektywny22 zł / miesiąc od każdej zamieszkałej osoby.

Zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienia o nowej wysokości miesięcznej opłaty.

Jednocześnie Rada Gminy Terespol w dniu 21 grudnia 2018r. podjęła uchwałę Nr II/20/2018 w sprawie ZWOLNIENIA w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ubiegający się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani do złożenia nowych deklaracji.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie:

 do dnia 15 marca za pierwszy kwartał;

– do dnia 15 maja za drugi kwartał;

– do dnia 15 września za trzeci kwartał;

 do dnia 15 grudnia za czwarty kwartał.

Opłatę można wnosić u Sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy Terespol oraz  przelewem na konto nr 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem „Opłata za gospodarowanie odpadami”.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów jak również segregacji do większości z Państwa już dotarły lub dotrą w najbliższym czasie, a w wersji elektronicznej są dostępne na stronie internetowej gminy Terespol oraz na stronie Spółki Eko-Bug.

Informacji w powyższej sprawie udziela Pani Elwira Zielińska - tel. 83 411 20 39 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30 pok. nr 13. Ponadto, zachęcamy Państwa do śledzenia strony internetowej gminy Terespol, na której na bieżąco będą udostępniane informacje poświęcone selektywnej zbiórce odpadów oraz dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi.

II SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 04/01/2019 09:08:15
 • 2771 czytań

II SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 21 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się II Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk. Najważniejszym elementem posiedzenia Rady było uchwalenie budżetu Gminy Terespol na 2019 rok.
Zgodnie z  przyjętym porządkiem obrad uzupełnione zostały składy osobowe Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowo-Finansowej i Spraw Społecznych oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jak również dokonano wyboru Wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol. Uzupełnienia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy  oraz wyboru Wiceprzewodniczących Komisji dokonano  w związku z wprowadzonymi zmianami w Statucie Gminy Terespol podczas I Sesji Rady Gminy Terespol, która miała miejsce w dniu 23 listopada 2018 r. 

GMINA TERESPOL Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU POZYSKAŁA NOWE DROGIDrukuj

 • 03/01/2019 15:19:21

GMINA TERESPOL Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 ROKU POZYSKAŁA NOWE DROGI.Wójt Gminy Terespol informuje, że dniem 1 stycznia 2019 r. Gmina Terespol przejęła dwie dotychczasowe drogi powiatowe, przebiegające centralnie przez teren gminy Terespol, do zasobu dróg gminnych. Są to: droga Nr 1047 L Kobylany - Zastawek o dł. 5,686 km i droga Nr 1046 L Berezówka - Kobylany o dł. 4,155 km wraz ze ścieżkami rowerowymi znajdującymi się w pasach tych dróg.

Położenie, jak również przebieg tych dróg (przez dwie duże miejscowości gminy Terespol tj. Koroszczyn i Kobylany)  sprawia, że stanowią one bardzo ważny ciąg komunikacyjny naszej gminy i jest to najbardziej uczęszczana była droga powiatowa w gminie Terespol. Drogi te powinny być utrzymywane w pierwszej kolejności na najlepszym możliwym poziomie. Wymogi takie gwarantuje Urząd Gminy Terespol, który oprócz bliskiego położenia i możliwości szybkiej reakcji na zmieniające się warunki atmosferyczne, nabył już kilkuletnie doświadczenie i posiada niezbędny sprzęt do utrzymywania dróg w sezonie zimowym i letnim. Poziom utrzymania tych dróg przez dotychczasowego zarządcę budził dużo zastrzeżeń.

Przy utrzymaniu dróg tych,  oprócz utrzymania zimowego (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) szalenie istotne z punktu widzenia naszej gminy jest także utrzymanie letnie (koszenie poboczy, usuwanie zbędnych zakrzaczeń, odchwaszczanie ścieżki rowerowej), które wpływa na estetykę naszej gminy. Nie bez znaczenia jest tu położenie tych przejętych dróg przy nowo budowanym zbiorniku, nowo projektowanej strefie wypoczynku, Centrum Gminy oraz utrzymywanych na wysokim poziomie  terenów rekreacyjnych.  

Doprowadzenie do „stanu używalności” ścieżki rowerowej na odcinku od Koroszczyna do Kobylan, o co domagało się od gminy wielu mieszkańców, jest jednym z pierwszych zadań, z którym się zmierzą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej UG Terespol w I półroczu 2019 r.    

VI Powiatowy Noworoczny Przegląd Kolęd i Pastorałek - Kobylany 2019Drukuj

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCHDrukuj

59,488,732 unikalne wizyty