MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 17/03/2020 12:38:16

W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Urzędu,
od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania
KASA URZĘDU GMINY TERESPOL  będzie NIECZYNNA.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo - prosimy o uiszczanie opłat z tytułu:
- PODATKÓW LOKALNYCH
- OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
- INNYCH OPŁAT I NALEŻNOŚCI

przelewem internetowym
na rachunek nr: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 PKO BP

Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnymDrukuj

 • 16/03/2020 09:38:16

 

POLECENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 14 marca 2020 r.


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374) w celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym polecam:
1) koordynację współpracy służb patrolujących (Policja, PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Straż Miejska) z właściwymi jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz stacji sanitarnoepidemiologicznych, polegających w szczególności na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną;
2) wójtom, burmistrzom i prezydentom miast z obszaru województwa lubelskiego podjęcie działań mających na celu przygotowanie, przez podległe lub nadzorowane placówki wsparcia osób bezdomnych (np.: schroniska dla bezdomnych, noclegownie itp.), miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania;
3) współpracę właściwym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz stacjom sanitarno-epidemiologicznym z organizacjami, które zadeklarowały pomoc żywnościową (Caritas, Federacja Polskich Banków Żywności, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Odra-Niemen) oraz PSP we współpracy z OSP będących w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, Strażą Miejską i Policją, w celu zabezpieczenia osobom potrzebującym, będącym w kwarantannie, pomocy żywnościowej;
4) starostom powiatów z obszaru województwa lubelskiego wskazanie obiektów przygotowanych jako miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej.

Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka

Do pobrania:

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 16/03/2020 09:06:09

W załączeniu znajduje się Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 14 marca 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Pliki do pobrania: informacja.pdf

OGŁOSZENIEDrukuj

 • 14/03/2020 19:38:41
Szanowni Państwo,
w związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz komunikatem Ministerstwa Sprawiedliwości dot. zagrożenia koronawirusem,informuję, że od poniedziałku tj. 16.03.2020 r. do odwołania nieodpłatna pomoc prawna, obywatelska oraz mediacjana obszarze Powiatu Bialskiego będzie udzielana wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Proszę o tym fakcie poinformować lokalne społeczności.
 
Porada odbędzie się po przesłaniu na adres e-mail: obywatelskie@powiatbialski.pl
wypełnionego, załączonego oświadczenia.
Następnie z beneficjentem skontaktuje się prawnik, celem udzielenia porady.
 
Proszę o zamieszczenie ww. informacji wraz z załączonym drukiem oświadczenia, na stronach Państwa urzędów.
 
Z poważaniem
Sławomir Maksymiuk
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Komunikat Naczelnika Urzędu SkarbowegoDrukuj

 • 13/03/2020 08:36:17

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

DZIEŃ SOŁTYSADrukuj

 • 12/03/2020 15:51:41

Dzień Sołtysa11  marca br. z okazji Dnia Sołtysa Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk, Zastępca Wójta Bogdan Daniluk oraz Sekretarz Gminy Danuta Wowczeniuk wręczyli  sołtysom z gminy Terespol listy z podziękowaniami za trud i codzienną pracę na rzecz mieszkańców oraz złożyli życzenia wielu sukcesów, wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów, czerpania  radości z wykonywanej funkcji na rzecz lokalnej społeczności Gminy Terespol oraz zapału do działania na kolejne lata.

Fotorelacja

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu PolskiDrukuj

 • 12/03/2020 15:14:41

Komunikat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem.

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

INFORMACJADrukuj

 • 12/03/2020 12:06:57

W trosce o bezpieczeństwo sanitarne i z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem prosimy o dokonywanie wpłat należności z tytułu podatków lub opłaty
za zagospodarowanie odpadami komunalnymi korzystając
z bankowości elektronicznej lub u sołtysa wsi.
Nr rachunku bankowego
13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 PKO BP S.A.
o/Biała Podlaska

W przypadku gdy podatnik nie ma możliwości uregulowania należności elektronicznie lub u inkasenta prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod numer (83) 411 20 25 (lub wew. 26).

OGRANICZENIA W PRACY URZĘDU GMINY TERESPOLDrukuj

 • 12/03/2020 11:16:49

W DNIU DZISIEJSZYM, 12 MARCA 2020 ROKU W URZĘDZIE GMINY TERESPOL ODBYŁO SIĘ POSIEDZENIE GMINNEGO SZTABU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SPRAWIE ZAGROŻENIA KORONOWIRUSEM.
W ZAKRESIE PRACY URZĘDU GMINY TERESPOL PODJĘTO  NASTĘPUJĄCE USTALENIA:

 • ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO PETENTÓW ORAZ PRACOWNIKÓW ICH OBSŁUGUJĄCYCH ZALECA SIĘ OGRANICZENIE WIZYT W URZĘDZIE GMINY TERESPOL.
 • PETENCI WSZYSTKIE SPRAWY BĘDĄ MOGLI ZAŁATWIAĆ W BIURZE OBSŁUGI. W TYM MIEJSCU BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ WSZYSTKIE PISMA, ABY OGRANICZYĆ PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB PO BUDYNKU  URZĘDU GMINY. W RAZIE POTRZEBY URZĘDNICY BĘDĄ SCHODZIĆ DO INTERESANTÓW DO BIURA OBSŁUGI.
 • ZALECA SIĘ  SKŁADANIE DOKUMENTÓW POPRZEZ PLATFORMĘ EPUAP, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, A WSZELKIE PYTANIA KIEROWAĆ NA ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ sekretariat@gminaterespol.pl LUB TELEFONICZNIE 83 411 20 00.
 • W RAMACH PRZYJĘĆ INTERESANTÓW W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW WÓJT GMINY TERESPOL, ZASTĘPCA WÓJTA GMINY ORAZ SEKRETARZ GMINY BĘDĄ UDZIELALI INFORMACJI WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE.
 • DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z KONTAKTU ON-LINE, BĘDZIE  MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU BEZPOŚREDNIEGO, WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM WPISANIU DO EWIDENCJI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH.

KORONAWIRUS – WAŻNEDrukuj

 • 11/03/2020 13:43:43


W trosce o bezpieczeństwo sanitarne, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Gminy, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub przez telefon.
Osoby oczekujące na załatwienie spraw prosimy, by zachowywały odpowiednią odległość - co najmniej 1 m od innych osób oczekujących.
 
W związku z zagrożeniem sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczącą koronawirusa zaleca się:
1. Ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych, ponieważ duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.
2. Przestrzegać podstawowe zasady higieny tj.:
 • często myj ręce wodą i mydłem,
 • dezynfekuj ręce środkiem na bazie alkoholu,
 • unikaj dotykania nie umytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu),
 • podczas kichania i kaszlu zakrywaj usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego użytku, którą należy każdorazowo wyrzucić, a następnie umyć ręce,
  • w miarę możliwości zachowaj bezpieczną odległość od drugiego człowieka ok. 2 m,
 • szczególnie unikaj kontaktu z twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną.
3. Pomoc starszym i schorowanym osobom w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
4.Osobom powracającym z krajów gdzie wystąpił koronawirus i zaobserwowały u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem powinny bezzwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną

tel. 505 187 728


lub w przypadku nasilonych objawów zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższy oddział -

tel. 83 414 72 65


Jeśli nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia czyli: codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).
Jeśli jesteś chory Ty, twoje dzieci lub inni bliscy pozostańcie w domu i nie stwarzajcie zagrożenia dla innych.
5. Nie zgłaszaj się sam do przychodni POZ (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne. Jeden chory pacjent (również Ty), może być źródłem zakażenia wszystkich pozostałych osób w poczekalni.

Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa

tel. 800 190 590

DODATKOWY ZASIŁEK OPIEKUŃCZYDrukuj

 • 11/03/2020 12:37:50

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka - klubu dziecięcego - przedszkola – szkoły?

Więcej na: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

ZAWIESZENIE ZAJĘĆDrukuj

 • 11/03/2020 11:42:22

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

DZIEŃ KOBIET W GMINIE TERESPOLDrukuj

 • 10/03/2020 14:10:02

Kliknij aby powiększyć„Naprawdę jaka jesteś
Nie wie nikt
Bo tego nie wiesz
Nawet sama ty…”

J. Kofta 

 

Kobiety to podobno jedne z najbardziej niezrozumiałych i ulotnych istot, ale w historii świata często były inspiracją dla płci przeciwnej. O płci pięknej powstało wiele pięknych wierszy, piosenek czy też sentencji, które wychwalają ich intelekt, delikatność, urodę i silny charakter. Czasem też krytycznie oceniają kobiece wady. Można im wiele zarzucić, ale każda jest jedyna w swoim rodzaju, wyjątkowa i należy je doceniać, kochać i uszczęśliwiać przede wszystkim w dniu ich corocznego święta 8 marca.  Czytaj więcej

>>> Galeria zdjęć <<<

Zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r.Drukuj

 • 06/03/2020 11:14:56

Urząd Gminy Terespol informuje, że uchwałą Rady Gminy Terespol Nr VI/69/19 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6985 ) zostały uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r:

1) za odpady zbierane w sposób selektywny – 13,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2) za odpady zbierane w sposób nieselektywny – 30,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
O wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r. właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie.
Zobowiązany wpłaca obliczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału w kasie urzędu gminy Terespol, u Sołtysa lub na rachunek bankowy: 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228 tytułem: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata płatna w jest w czterech ratach:

 • I rata płatna do 15 marca 2020 r.
 • II rata płatna do 15 czerwca 2020r.
 • III rata płatna do 15 września 2020r.
 • IV rata płatna do 15 grudnia 2020r.

PRACE NAD UTWORZENIEM STOWARZYSZENIA SAMORZĄDÓW „PRZYBUŻE” NABIERAJĄ TEMPADrukuj

 • 05/03/2020 15:31:32

28 lutego br. w Białej Podlaskiej  jednym z elementów Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. „Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk we współpracy transgranicznej”   były warsztaty dotyczące  utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Przybuże.  14 sierpnia 2019 roku w Urzędzie Miasta Biała Podlaska przedstawiciele  samorządów: Powiat Bialski, Miasta: Biała Podlaska i Terespol oraz Gminy: Biała Podlaska, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Terespol, Tuczna, Zalesie, wyraziły wolę przystąpienia do Stowarzyszenia. Kolejnym krokiem były  konsultacje dotyczące analizy nowych modeli rozwoju polsko - białoruskiej współpracy transgranicznej  przeprowadzone z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz ośrodków naukowych. W ich wyniku udało się nakreślić dalsze kroki prowadzące  do instytucjonalizacji transgranicznej współpracy polsko – białoruskiej pomiędzy w/w samorządami i ich partnerami białoruskimi.
Celem warsztatów, w których udział wzięli m.in. przedstawiciele samorządów – sygnatariusze porozumienia, białoruscy partnerzy z Miasta Brześć, przedstawiciele Komisji Europejskiej, oraz PSW w Białej Podlaskiej  było doprecyzowanie możliwych obszarów rozwoju współpracy transgranicznej. Spotkanie  zostało przygotowane i poprowadzone przez  dr Tomasza Studzienickiego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  Po dwudniowej dyskusji, zdiagnozowaniu najważniejszych problemów oraz szans współpracy polsko-białoruskiej, uczestnicy spotkania uznali, że należy zdynamizować działania zmierzające do powołania nowych struktur obszaru transgranicznego „Przybuże” i dokonali podziału zadań. Szczegółowe informacje zostały zawarte w załączonym niżej Sprawozdaniu.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

86,131,416 unikalne wizyty