MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Kara grzywny za odmowę udzielenia informacji rachmistrzowi!Drukuj

 • 17/06/2021 11:32:16

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Kara grzywny za odmowę udzielenia informacji rachmistrzowi!

W całym kraju trwa Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021. W miesiącu maju swoją pracę rozpoczęli rachmistrze spisowi, którzy dzwonią ze specjalnie dedykowanych numerów telefonów  22 828 88 88, 22 279 99 99. Respondent, do którego dodzwonił się rachmistrz w celu realizacji wywiadu spisowego, nie może odmówić spisu.

Osoby, które do momentu, w którym skontaktował się z nimi rachmistrz nie dopełniły obowiązku w formie samospisu - poprzez wypełnienie formularza spisowego na stronie GUS  spis.gov.pl, bądź nie spisały się na infolinii 22 279 99 99, muszą udzielić informacji rachmistrzowi.
Jak wynika z przesłanego KOMUNIKATU Centralnego Biura Spisowego dla rachmistrzów w sytuacji, gdy respondent, z którym nawiązał kontakt rachmistrz spisowy w celu realizacji wywiadu spisowego, odmówi podania informacji wymaganych spisem z jednoczesną informacją, że sam dokona spisu, rachmistrz spisowy powinien poinformować respondenta, że:
1. Zgodnie z art. 17a ust 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.
2. Zgodnie z art. 17a ust 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 z późn. zm.) respondent nie może odmówić udzielenia informacji  rachmistrzowi odwołując się do możliwości dokonania samospisu internetowego.
3. Odmowa udzielenia informacji rachmistrzowi z powołaniem się przez respondenta na możliwości dokonania samospisu internetowego traktowana jest jak odmowa udziału w spisie.
4. Odmowa udziału w spisie skutkuje niezwłocznym wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu zasądzenia kary przewidzianej art.  57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2020 r. poz. 443, z późn. zm.), który brzmi:
„Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.”

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

 • 15/06/2021 10:50:32

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. o wejściu w życie w dniu 6 czerwca br.  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1013), wskazującego nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.
 
 
Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 10 czerwca 2021 r.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r.

Warsztaty „Kulinarne dziedzictwo naszej małej ojczyzny” w KoroszczynieDrukuj

 • 14/06/2021 12:11:51

Kliknij aby powiększyć10 czerwca 2021r. odbyły się pierwsze warsztaty kulinarne pt. „Kulinarne dziedzictwo naszej małej ojczyzny”, dofinansowane z Narodowego Programu „Niepodległa”.

>>> Galeria zdjęć <<<

Zadanie składa się z szeregu wydarzeń kulturalnych, które będą realizowane od czerwca do listopada 2021r. na terenie całej gminy. W programie przewidziano działania skierowane zarówno dla najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców, tak by każdy znalazł coś dla siebie.

Czytaj więcej

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLDrukuj

 • 11/06/2021 10:03:03

XIII SESJA RADY GMINY TERESPOLW dniu 31 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy Terespol odbyła się XIII Sesja Rady Gminy Terespol, której Przewodniczył Mieczysław Romaniuk.

Podczas posiedzenia XIII Sesji Rady Gminy Terespol Radni nie wnieśli żadnych pytań i uwag do:

 • Sprawozdania za rok 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Terespol na lata 2019-2021;
 • Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Terespol za rok 2020;
 • Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.

 Podczas posiedzenia zostały podjęte następujące uchwały:

 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej;
 • w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok;
 • w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w treści w treści: „Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Kobylany;
 • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu;
 • w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 100822 L z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”;
 • w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”, w tym trybu konsultacji;
 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol;
 • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Terespol-Koroszczyn przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Terespol-Koroszczyn;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym podmiotem, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy rybackiego użytkowania wody, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość;
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2021;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością;
 • w sprawie rozpatrzenia Petycji - Listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji „o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji „o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”;
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej eliminacji glifosatu;
 • w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. – o dodatkach mieszkaniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami podjętych uchwał, wykazami imiennych głosowań, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy pod adresem www.bip.gminaterespol.pl jak również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Sesja online dostępna również pod adresem:  https://gminaterespol.sesja.pl/portal/videos/e6004c87-5ca2-4737-aadb-e967b1d2730c

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „PIĘKNE, BO BIALSKIE” – Gmina TerespolDrukuj

 • 11/06/2021 09:53:00

Kliknij aby powiększyćXII edycja Konkursu „Piękne bo bialskie” w Gminie Terespol odbyła się w dwóch kategoriach:

- Gospodarz Roku
- Najpiękniejszy Ogród Roku

>>> Galeria zdjęć <<<

Celem konkursu była m.in.: promocja kreatywnych, przedsiębiorczych i otwartych na innowacje mieszkańców powiatu bialskiego, ukazanie aktywności gospodarczej zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku powiatu bialskiego i utrzymanie ładu przestrzennego.

Kliknij aby powiększyćWarunkiem uczestnictwa w konkursie było złożenie formularza w terminie do dnia 7 czerwca 2021r. W kategorii Najpiękniejszy Ogród Roku wpłynęły 2 zgłoszenia. W kategorii Gospodarz Roku zgłoszeń nie złożono. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Terespol w dniu 9 czerwca br. dokonała wizytacji zgłoszonych ogrodów.

Ocenie podlegały następujące kryteria: estetyka i funkcjonalność ogrodu, aranżacja kompozycji roślinnych i wygląd, dodatkowe elementy aranżacyjne np. oczka wodne, domki i karmniki dla ptaków, bocianie gniazda i ule zharmonizowane z kompozycją ogrodu.

W wyniku obrad komisja podjęła decyzję  o przyznaniu następujących miejsc:

I miejsce dla Państwa Ireny i Stefana Boniuk z Samowicz

II miejsce dla Państwa Barbary i Zenona Szczygielskich z Małaszewicz

Czytaj więcej

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy TerespolDrukuj

 • 11/06/2021 09:50:48

Kliknij aby powiększyć

RAPORT O STANIE GMINY TERESPOL ZA ROK 2020Drukuj

 • 11/06/2021 08:20:48

herb

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) Wójt Gminy Terespol przedstawia Radzie raport o stanie Gminy Terespol za rok 2020.

Raport dostępny jest na stronie BIP: https://ugterespol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=300&p1=szczegoly&p2=1646302

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGODrukuj

Złote Gody w Gminie TerespolDrukuj

 • 10/06/2021 12:04:37
 Kliknij aby powiększyć6 czerwca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Terespol gościliśmy Jubilatów, którzy świętowali 50 – lecie pożycia małżeńskiego.  Na tegorocznej uroczystości Złotych Godów swoje jubileusze obchodziło 15 par z Gminy Terespol:

Olga i Kazimierz Chochowscy, Stanisława i Adolf Dobrolińscy, Halina i Stanisław Jóźwik, Kazimiera i Eugeniusz Juzefczuk, Lilianna i Piotr Knigawka, Julia i Hipolit Martyniuk, Halina i Kazimierz Niczyporuk, Jadwiga i Edward Reszotnik, Zofia i Stanisław Rędziak, Alfredai Zdzisław Sebastianiuk, Barbara i Zenon Szczygielscy, Alicja i Tadeusz Szymańscy, Teresai Marian Tyszewscy, Irena i Wiktor Wójciccy, Krystyna i Jan Wypych.

>>> Galeria zdjęć <<<

Kliknij aby powiększyćUroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Doroty Szelest, która skierowała do Jubilatów gratulacje za tak piękne dotrzymanie słów przysięgi małżeńskiej. Wyrazy szacunku i życzenia złożył parom również Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk. Po tych ciepłych słowach wzniesiony został toast oraz odśpiewano głośne Sto lat.

Pół wieku trwania w małżeństwie jest z pewnością powodem do radości i dumy, bo taki staż osiągają nieliczni, dlatego też tego dnia pary odebrały z rąk przedstawicieli władz samorządowych: Wójta Gminy Terespol Pana Krzysztofa Iwaniuka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Terespol Pana Mieczysława Romaniuka, Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, złote róże, listy gratulacyjne oraz upominki. W dekoracji uczestniczyli również Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Terespolu Pan Rafał Miszczuk oraz Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Terespolu ks. Zbigniew Hackiewicz.

Kliknij aby powiększyćKolejnym punktem programu był uroczysty obiad oraz tort. W części nieoficjalnej zebrani goście wysłuchali koncertu piosenek w wykonaniu młodzieży z Gminy Terespol,
a następnie obejrzeli specjalnie przygotowaną na tę okazję prezentację multimedialną, która przeniosła naszych Jubilatów do czasów, kiedy stojąc na ślubnym kobiercu obiecywali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nie zabrakło urokliwych spojrzeń, czułych gestówi prawdziwych emocji.

Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem i przywiązaniem Dostojni Jubilaci dają nam wszystkim przykład do naśladowania, jak mimo problemów i niejednokrotnie trudnej codzienności pozostać nadal wiernym miłości.

Konkurs dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej pt. „Spisowa krzyżówka językowa” II EDYCJADrukuj

 • 10/06/2021 11:58:01

II EDYCJA

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cel konkursu:

 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia;
 • rozwój umiejętności uczniów, takich jak logiczne myślenie, liczenie i wyobraźnia przestrzenna;
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci.

Uczniu! Rozwiąż krzyżówkę i poznaj nowe słówka w języku angielskim dotyczące relacji rodzinnych, miejsca zamieszkania, udogodnień i pomieszczeń w domu, nazw zawodów i innych aspektów objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce.

Laureatami każdej edycji konkursu zostanie pierwszych dziesięciu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

Zadanie konkursowe do pobrania tutaj:

Spisowa krzyżówka językowa - Zadanie konkursowe nr 2

Konkurs dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej pt. „Spisowa wyszukiwanka językowa” II EDYCJADrukuj

 • 10/06/2021 11:56:08

II EDYCJA KONKURSU

Kto pierwszy, ten lepszy!

Cele konkursu:

 • rozwijanie spostrzegawczości u dzieci;
 • poszerzenie kompetencji językowych dzieci z zakresu słownictwa z języka angielskiego, związanego z zagadnieniami objętymi Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. i stanowi najobszerniejszą informację statystyczną o ludności i jej warunkach życia;
 • poszerzenie wiedzy na temat statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wśród dzieci.

Uczniu! Rozwiąż zadanie konkursowe i poznaj nowe słówka w języku angielskim dotyczące relacji rodzinnych, miejsca zamieszkania, udogodnień i pomieszczeń w domu, nazw zawodów i innych aspektów objętych Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, który realizowany jest obecnie przez Urzędy Statystyczne w całej Polsce.

Laureatami każdej edycji konkursu zostanie pierwszych dziesięciu uczniów, którzy nadeślą poprawne rozwiązanie zadania konkursowego.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji w Regulaminie konkursu.

 

Zadanie konkursowe do pobrania tutaj:

Spisowa wyszukiwanka językowa - Zadanie konkursowe nr 2

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!Drukuj

 • 07/06/2021 10:52:23

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się!

Nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy TerespolDrukuj

 • 01/06/2021 15:08:44

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Spółce Eko-Bug Sp. z o.o. w Kobylanach taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Terespol, która obowiązywać będzie w najbliższych trzech latach.

Zatwierdzona taryfa przedstawia się następująco:

Wysokość cen i stawek opłaty za dostarczanie wody

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena wody w zł/m3

3,36

3,40

3,45

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,79

 

4,85

 

4,85

 

Wysokość cen i stawek opłaty za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

1.

Wszyscy odbiorcy usług

Cena ścieków w zł/m3

5,51

5,63

5,71

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc

 

4,72

 

4,86

 

4,91

Dla porównania obowiązujące obecnie stawki wynoszą odpowiednio:

-  za wodę 3,13 zł/m3 , abonament miesięczny 4,47 zł;

-  za ścieki 5,37 zł/m3, abonament miesięczny 4,63 zł.

Nowa taryfa obowiązywać będzie od lipca br.

MOJA PRZYSZŁOŚĆ W EUROPIE RYSUJE SIĘ W JASNYCH BARWACHDrukuj

 • 01/06/2021 13:04:50

„Moja przyszłość w Europie rysuje się w jasnych barwach”
- podsumowanie konkursu plastycznego "Mój Region, Moja Europa"

Serdecznie dziękujemy dzieciom i nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony w przygotowanie prac przesłanych na Konkurs Plastyczny „Mój Region, Moja Europa” zorganizowany przez Grypę EA w Europejskim Komitecie Regionów.
 Celem konkursy było przedstawienie przez uczniów szkół podstawowych w wieku od 6 do 12 lat aspektów swojego regionu w kontekście Europy.  
Pomimo wszystkich problemów i zakłóceń spowodowanych przez koronawirusa w tym roku w sumie wzięło udział 17 szkół z 9 państw członkowskich – jak powiedział Kieran McCarthy Prezydent grupy EA – tegoroczny konkurs napawa mnie nadzieja i optymizmem co do przyszłości Europy, mam nadzieję, że zgodzimy się z dzieckiem z Polski, które mówi:
„Moja przyszłość w Europie rysuje się w jasnych barwach”
Laureatami konkursu na szczeblu gminnym zostali:
I - miejsce Patrycja Mikołajuk (8 lat) Szkoła Podstawowa w Neplach
II - miejsce Karolina Wysokińska (9 lat) Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach
III - miejsce Lena Burdzicka (8 lat) Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Wyróżnienia otrzymali:
Marcel Zbaracki (7 lat) Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach
Helena Sacharuk (10 lat) Szkoła Podstawowa w Neplach
Gabriela Kurkowiak (10 lat) Szkoła Podstawowa w Małaszewiczach
Aleksandra Matczuk (11 lat) Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Julia Gawryluk (12 lat) Szkoła Podstawowa w Kobylanach
Uczestnicy otrzymali materiały plastyczne ufundowane przez UE oraz dodatkowo upominki od Wójta Gminy Terespol.
Prace laureatów zostały wydane jako pocztówki Komitetu Regionów UE. Dodatkowo zorganizowana została wystawa najlepszych prac, w tym trzech z gminy Terespol, na plenarnym posiedzeniu Komitetu Regionów. Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.
Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 27 państw członkowskich. Razem tworzą oni 329 osobowe Zgromadzenie Plenarne KR-u, które zbiera się w Brukseli kilka razy w roku, dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych.
Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol od 2020 r. jest członkiem grupy EA w Europejskim Komitecie Regionów oraz Komisji Civex i Econ.

>>> Galeria zdjęć <<<

>>> Prezentacja <<<

1 CZERWCA - DZIEŃ DZIECKA!Drukuj

 • 01/06/2021 08:39:17

Kliknij aby powiększyćDrogie Dzieci!

Z okazji Waszego Święta
życzymy Wam wszystkim

niezależnie od wieku
Tyle spokoju ile potrzebujecie
oraz tyle szaleństwa,

aby życie nie wydawało się nudne.
A ponadto radości, beztroskiej zabawy, spełnienia marzeń, prawdziwych przyjaciół i kochającej rodziny!

MIŁEGO DNIA!

>>> Galeria zdjęć z wizyty w szkołach Gminy Terespol <<<

Kliknij aby powiększyć

90,776,076 unikalne wizyty